วิธีการแจ้งข้อกังวล

วิธีการแจ้งข้อกังวล

พนักงานคนใดก็ตามที่มีข้อกังวลและเชื่อโดยสุจริตใจว่ามีการละเมิดกฎหมาย นโยบาย หรือหลักจรรยาบรรณของ Sanofi หรือกำลังจะมีการละเมิด มีหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าว ข้อกังวลเหล่านี้ควรได้รับการรายงานไปยังสายด่วน Speak-up ซึ่งเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

การรายงานผ่านสายด่วน Speak-Up สามารถทำได้ผ่านแบบฟอร์มบนเว็บหรือผ่านหมายเลขโทรฟรีให้บริการแก่พนักงาน ผู้รับจ้าง และคู่ค้าทางธุรกิจในหลายภาษาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ระบบอนุญาตให้ผู้รายงานตรวจสอบและติดตามผลรายงานของตน และยังตรวจสอบว่าได้มีการโพสต์คำตอบ การอัปเดต หรือคำขอเพื่อให้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

สามารถรายงานข้อกังวลได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ อย่างไรก็ตาม การไม่เปิดเผยตัวตนอาจจำกัดความสามารถในการประเมินหรือสืบสวนข้อกังวลอย่างเต็มที่และละเอียดถี่ถ้วน

นอกเหนือจากสายด่วน Speak-Up แล้ว พนักงานยังสามารถแจ้งข้อกังวลกับผู้จัดการสายงานของตน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผ่านช่องทางอื่นที่พนักงานเห็นว่าเหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะใช้ช่องทางใดก็ตาม พนักงานที่แจ้งข้อกังวลจะไม่ถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกเลือกปฏิบัติ หากพนักงานรายงานข้อกังวลด้วยความสุจริตใจและมิได้มีความประสงค์ร้าย แม้ในกรณีที่ข้อเท็จจริงที่รายงานมานั้น ต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อไปก็ตาม

พนักงานคนใดก็ตามที่ได้รับรายงานแจ้งข้อกังวล ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสายด่วน Speak-Up หรือฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยทันที