เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

ที่ Sanofi เรามั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถรับฟังและมีส่วนร่วมกับเรา รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัล เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้กำหนดให้เราต้องสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นอย่างเต็มที่

ที่ Sanofi เราใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของเราในการพัฒนาหลักวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน การสื่อสารของเรารวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลสาธารณะอื่น ๆ แพลตฟอร์มดังกล่าวอาจรวมถึงบัญชี Sanofi ขององค์กรที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของเรา บัญชีที่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และขอบเขตการบําบัดรักษาของเรา บัญชีของผู้นำและโฆษกของบริษัท และบัญชีที่จัดการโดยพนักงาน Sanofi รายบุคคล เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมของเราบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรองหลักปฏิบัติในการส่งเสริมการขายที่ดี

เนื้อหาที่เผยแพร่โดยทีมงานที่ทุ่มเทและผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับบัญชีองค์กรสะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของเรา ข้อมูลที่เราให้มีความถูกต้อง เป็นจริง และทันต่อเวลา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงและน่าสนใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่หลากหลาย ในขณะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

  • ด้วยการแบ่งปันค่านิยม ความมุ่งมั่น กิจกรรม และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเรากับบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก Sanofi สร้างความตระหนักในวัตถุประสงค์ของเรา สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม และแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมุ่งไปยังผู้ที่ขาดแคลน
  • โดยการเรียนรู้และการจัดเก็บสิ่งที่เราได้รับจากบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Sanofi และการรวบรวมและการรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
  • โดยการมอบอำนาจให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่มีคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Sanofi ในการแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาในลักษณะที่สนับสนุนสุขภาพของมนุษย์
  • โดยการมอบอำนาจให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรามีส่วนร่วม เรียนรู้ และตอบแทนให้แก่ชุมชนของพวกเขาอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎระเบียบ

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

  • เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมด
  • เราติดตามความปลอดภัยในการใช้ยาของช่องทางโซเชียลมีเดียของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือข้อร้องเรียนทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยทันที เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วโลก
  • เราไม่อนุญาตให้พนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจแบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลสาธารณะ และเรากำหนดให้พนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจใช้วิจารณญาณที่ดีและสะท้อนค่านิยมของ Sanofi เสมอเมื่อมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
  • เราระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถระบุข้อมูลที่ออกโดย Sanofi ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผยแพร่โดยคู่ค้าทางธุรกิจในนามของเรา