เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

Sanofi จะไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งในกลุ่มพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย

การติดสินบนและการทุจริตดังกล่าวรวมถึงการให้ (หรือรับ) ของมีค่าใด ๆ แก่ (หรือจาก) บุคคลใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวพฤติกรรมหรือการตัดสินใจใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ องค์กรผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรของรัฐ การทุจริตเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย บั่นทอนความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ และอาจลดการลงทุนในยาได้ นอกจากนี้ การทุจริตยังส่งเสริมให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบของเราเป็นแรงผลักดันให้ Sanofi ปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้เราต่อสู้กับการทุจริตภายนอกองค์กรของเรา ไม่ว่าการทุจริตนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่ก็ตาม

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • การป้องกันไม่ให้มีการติดสินบนและการทุจริต ทั้งภายใน Sanofi และในทุกภาคส่วนของเรานั้น มีส่วนช่วยให้บริษัทตระหนักถึงวัตถุประสงค์และช่วยรับประกันความยั่งยืนของอุตสาหกรรมของเรา โดยการสนับสนุนนวัตกรรม การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง และการปกป้องทรัพยากรสาธารณะและส่วนตัวเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
 • โดยการแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเราที่มีต่อผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ผ่านความมุ่งมั่นของเราในการป้องกันการติดสินบนและการทุจริตภายใน และความมุ่งมั่นของเราในการต่อสู้กับการติดสินบนและการทุจริตจากภายนอก
 • โดยการมอบอำนาจให้บุคลากรของเราในการริเริ่มระบุ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยงของการติดสินบนและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และจัดลําดับความสำคัญของทรัพยากรของเราในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
 • โดยการมีส่วนร่วมหรือเป็นหนึ่งในหลายฝ่ายที่ทำงานในโครงการริเริ่มของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนร่วมมือกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ประชาสังคม และองค์กรพหุภาคีเพื่อต่อสู้กับการทุจริตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพ

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราห้ามมิให้พนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรามีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ หรือทำสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นการติดสินบนและการทุจริต เรากำหนดให้พวกเขารายงานการกระทำที่อาจเป็นการติดสินบนและการทุจริต ในขณะที่ฝึกอบรมพนักงานของเราเป็นประจำเพื่อช่วยระบุและป้องกันการกระทำดังกล่าว
 • เราห้ามการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตก็ตาม
 • เราห้ามมิให้พนักงานให้หรือรับของกำนัลจากบุคคลภายนอก
 • เราปกป้องกระบวนการและขจัดอุปสรรคต่อความสามารถของพนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจในการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการติดสินบนหรือการทุจริตอย่างเป็นความลับด้วยการป้องกันการตอบโต้
 • เราสนับสนุนส่วนงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างอิสระและสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้โดยตรง
 • เราใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของเราทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการใช้หลักจริยธรรมของเราซึ่งกฎหมายอาจไม่มีการระบุไว้ตามมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
 • เราดำเนินการสอบทานธุรกิจเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนบนพื้นฐานของความเสี่ยงสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคนกลางในการขายและการตลาดบุคคลที่สามก่อนที่จะว่าจ้างพวกเขา และทำเป็นระยะ ๆ ตลอดการเป็นพันธมิตรของเรา ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ผ่านการตรวจติดตามนี้จะได้รับการตรวจสอบและประเมินเพื่อดูความจำเป็นที่จะต้องมีแผนการลดความเสี่ยง รวมถึงการเลิกจ้าง หากจำเป็น