เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล:

Sanofi มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในทุกระดับขององค์กรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับวิธีการที่ Sanofi มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา ในปัจจุบัน การประมวลผลข้อมูล ตั้งแต่การเก็บรวบรวมไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ของเรากับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ สมาชิกของชุมชนทางวิทยาศาสตร์ ลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตลอดจนพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เราได้นำกรอบการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวทั่วโลกมาใช้เพื่อรับรองถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังได้นำกรอบการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สินทรัพย์ ข้อมูล และฐานข้อมูลของเรา

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • Sanofi สร้างความไว้วางใจและสร้างความมั่นใจทางกฎหมายสำหรับข้อมูลสำคัญและระบบนิเวศข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของเรา โดยการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • โดยการให้ความเชี่ยวชาญ คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เราช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อรวบรวม ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับค่านิยมของเรา
 • โดยการนำแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงมาใช้ในการออกแบบการควบคุมตามสัดส่วน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในขณะที่ยังตอบสนองความคาดหวังด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย บุคคล และหน่วยงานกำกับดูแล
 • ด้วยการใช้กลยุทธ์ดิจิทัลของ Sanofi ผ่านการจัดหาเครื่องมือและแนวทางที่เป็นนวัตกรรม เราได้นำความเป็นส่วนตัวตามการออกแบบและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนเริ่มต้นของแต่ละโครงการ
 • ด้วยการพัฒนาแนวทางเชิงรุกสำหรับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เราปรับวัตถุประสงค์ของเราให้สอดคล้องกันและสร้างความมั่นใจกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราตระหนักถึงความหลากหลายของกฎระเบียบในประเทศที่เราดำเนินงาน และเรานำกรอบการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวทั่วโลกและนโยบายการปกป้องข้อมูลไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ขั้นตอน แม่แบบ และเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้
 • เราป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยผ่านขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงมาตรการทางกายภาพ ทางตรรกะ ทางองค์กร และทางเทคนิค รวมถึงโปรแกรมเฉพาะเพื่อจัดการกับความเสี่ยงภายในและภัยคุกคามภายนอก
 • เราตรวจหาและจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และคำขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลอย่างแข็งขัน เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งและสนับสนุนอยู่เสมอ
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นใช้หลักการด้านความเป็นส่วนตัวตามการออกแบบและความโปร่งใสผ่านแผนกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบทีละขั้นตอน
 • เราดำเนินการสอบทานธุรกิจและการตรวจสอบเชิงรุกเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Sanofi จะทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เชื่อถือได้เท่านั้น เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในหรือภายนอกบริษัท ในขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการตามสัญญาที่เพียงพอเพื่อปกป้องการถ่ายโอนทั้งหมด
 • เราแต่งตั้งเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวและแชมเปี้ยนทั่วทั้ง Sanofi เพื่อมอบความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนในทางปฏิบัติในส่วนและเวลาที่จำเป็น รวมถึงเพื่อประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
 • เราเพิ่มการรับรู้ทั่วไปผ่านการศึกษาและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลของเรา ทำให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัย