เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

ที่ Sanofi เราต้องการสะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนของเรา ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดของเราในทุก ๆ วันเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ เราต้องการสร้างผลกระทบในโลกผ่านสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราทำ และวิธีการที่เราทำ และเราตระหนักดีว่าวิธีเดียวที่จะทำได้จริง ๆ ก็คือ การทำด้วยกันและโดยการ “ทุ่มสุดตัว (All In)”

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเล่นให้ชนะ (Play to Win) ของ Sanofi ซึ่งช่วยให้เราคิดค้นวิธีการทำงานของเรา และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของเราผ่าน:

 • การสร้างผู้นำตัวแทน: เราต้องสร้างทีมผู้นำที่สะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนที่เราให้บริการ เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย และเชื่อมโยงความต้องการของผู้ป่วย พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างเต็มที่
 • การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เราสามารถนำสิ่งที่ดีที่สุดของเรามาเองได้: ด้วยความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง พนักงานของเราจะต้องรู้สึกว่าสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เราสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลายของเรา: เพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ เราต้องเป็นพลเมืองของโลก สนับสนุนการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเรา

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • โดยการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจัดการกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างในการสื่อสารของเราเอง และเร่งการสนทนาในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ วัฒนธรรมและถิ่นกำเนิด LGBTQ+ กลุ่มอายุ และความสามารถ
 • ด้วยการเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เราสร้างทีมที่สะท้อนถึงความหลากหลายของพนักงานของเรา เนื่องจากเราเชื่อว่าการรวมอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของบุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจของเราเป็นที่มาของความแข็งแกร่งและองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของเรา
 • โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานของเราสามารถเข้าถึงได้ เรารับรองการเข้าถึงสถานประกอบการของเรา จัดหาเทคโนโลยีที่ครอบคลุม และส่งเสริมวิธีการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
 • โดยการมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของความหลากหลายของผู้ป่วยในการวิจัยทางคลินิกของเรา
 • โดยเพิ่มการรวมกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (under-represented group) ในกระบวนการจัดหาของเราผ่านโปรแกรมความหลากหลายของซัพพลายเออร์ของ Sanofi

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราไม่ยินยอมให้เกิดการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบบนพื้นฐานเรื่อง: เพศ อัตลักษณ์ อายุ ถิ่นกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ รูปลักษณ์ทางกายภาพ ความทุพพลภาพทางสุขภาพ กิจกรรมของสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานการณ์ในครอบครัว
 • เราห้ามการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลลบต่อความมีเกียรติของบุคคล
 • เราหลีกเลี่ยงภาวะเอกพันธ์โดยให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับการรับฟัง