เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นพื้นฐานของวัตถุประสงค์ของเราในการปรับปรุงชีวิตของผู้คน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปกป้องผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิกที่เราให้การสนับสนุนและขยายไปถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดการดำเนินการผลิตและคุณภาพในการจัดหาของเรา เรารับประกันความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงในเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ป่วย ให้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Sanofi มีการพัฒนาและนำมาซึ่งโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วย เราจึงจะยังคงรักษาความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างใกล้ชิด

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • ด้วยการจัดลําดับความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย Sanofi จึงได้ปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ เพิ่มความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และสร้างความไว้วางใจที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ด้วยการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงในเชิงบวกสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทำให้ Sanofi เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวทางที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และมีความพร้อมมากขึ้นในการจัดการกับความต้องการด้านความปลอดภัยในอนาคต รวมถึงในด้านมีโอกาสในอนาคต เช่น การตัดต่อยีนและการรักษาเซลล์

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามมาตรฐานที่เข้มงวดของการวิเคราะห์คุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และความเสี่ยง/ประโยชน์ ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในทุกที่ที่เราดำเนินงาน
 • เรามีหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีข้อมูลความปลอดภัยที่ยอมรับได้ก่อนที่จะทดสอบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่เป็นมนุษย์
 • เราให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและมีประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศูนย์วิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมในการอนุมัติการวิจัยทางคลินิกของเรา
 • เราใช้กระบวนการให้ความยินยอมโดยมีข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในกระบวนการนี้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกที่คาดหวังและ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยจะเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโดยสมัครใจ
 • เราสื่อสารและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างสม่ำเสมอตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น
 • เราสนับสนุนการให้ความรู้แก่ชุมชนวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา และสมดุลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลทางการแพทย์จากผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์นั้น มีความสมดุลทางวิทยาศาสตร์ ทันต่อเวลา เป็นจริง และมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sanofi อย่างเหมาะสม
 • เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • เรารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ของ Sanofi ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลอย่างรวดเร็วตามข้อกำหนดการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาของเรา