Hoe een bezorgdheid melden?

Hoe een bezorgdheid melden?

Elke werknemer die zich zorgen maakt en te goeder trouw gelooft dat een wet, een beleid of de Gedragscode van Sanofi is of dreigt te worden geschonden, heeft de plicht dit te melden. Deze bezorgdheden moeten worden gemeld aan de Speak-up Hulplijn, een veilig kanaal dat wordt beheerd door een externe leverancier en onder toezicht staat van de afdeling Ethics and Business Integrity.

Meldingen aan de Speak-Up Hulplijn kunnen worden gedaan via een webformulier of via een gratis nummer dat 24 uur per dag, 7 dagen per week in meerdere talen beschikbaar is voor werknemers, contractanten en zakenpartners. Het systeem stelt melders in staat hun meldingen te controleren en op te volgen en ook te controleren of er reacties, updates of verzoeken om nadere details of informatie zijn geplaatst.

Bezorgdheden kunnen anoniem worden gemeld; anonimiteit kan echter het vermogen beperken om een bezorgdheid volledig en grondig te beoordelen of te onderzoeken.

Naast de Speak-Up Hulplijn kunnen werknemers hun bezorgdheden melden bij hun lijnmanagers, personeelszaken of via een ander kanaal dat een werknemer als het meest geschikt beschouwt. Welk kanaal werknemers ook gebruiken om zich uit te spreken, zij zullen niet onderworpen worden aan disciplinaire of discriminerende maatregelen, als ze te goeder trouw en zonder kwade bedoelingen handelen, zelfs niet als de gemelde feiten onjuist blijken te zijn en er geen verdere stappen worden ondernomen.

Elke werknemer aan wie een bezorgdheid is gemeld, moet deze onmiddellijk melden aan de Speak-Up Hulplijn of de relevante zakenpartner voor Ethics and Business Integrity.