วัฒนธรรมด้านจริยธรรมและความเสี่ยง

ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราต้องการเข็มทิศศีลธรรมที่แข็งแกร่ง

วัตถุประสงค์ที่กล้าหาญและรวดเร็วอย่างของเราจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนและถูกขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าเราทุกคนจะต้องทำงานด้วยตัวตนที่มีจริยธรรมที่สุดของเรา เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพื่อผู้คนที่เราให้บริการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรอบการทำงานเพื่อการตัดสินใจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ความเป็นธรรม และจริยธรรม โดยเป็นแนวทางให้เราในทุกระดับเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง

ซึ่งหมายถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของเราในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

วัฒนธรรมด้านจริยธรรมของเรา

เมื่อเราปฏิบัติตามหลักการในหลักจรรยาบรรณของเรา วัฒนธรรมและจริยธรรมของเราจะหล่อเลี้ยงกันและกัน และสร้าง “วงจรจริยธรรมอันดีงาม

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราแสวงหาความเป็นธรรมและความยุติธรรม เราจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีจริยธรรมและปลอดภัย และช่วยให้เกิดความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ และความกล้าหาญจากบุคลากรของเรามากขึ้นในการถามคำถามที่ถูกต้องและท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหลักการคิดของเรา

หลักจรรยาบรรณของเรากำหนดและช่วยให้เราใช้เข็มทิศแห่งศีลธรรมเป็นแนวทางให้เราตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรม

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) คือวิธีที่เราตัดสินใจที่ Sanofi

การเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ความท้าทายเหล่านั้นไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่อยู่ข้างหน้าเราและผลกระทบเชิงบวกของวิทยาศาสตร์ของเราต่อชีวิตของผู้คน

เพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เราต้องปลดล็อกศักยภาพด้านนวัตกรรมของเราอย่างปลอดภัย ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ เรารู้ว่ารางวัลที่ยอดเยี่ยมมีความเสี่ยง และในโลกของการดูแลสุขภาพที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน เราต้องชั่งน้ำหนักของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับแรงจูงใจของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราอาศัยกรอบการตัดสินใจทั่วไป

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) คืออะไร

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) คือการทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องโดยการเพิ่มโอกาสให้สูงที่สุด ในขณะที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงที่เรียกว่า “โซนสีม่วง”

เราจำเป็นต้องค้นหาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เราสามารถทำได้ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทของเรา หลีกเลี่ยงการระวังหรือความประมาทเลินเล่อที่มากเกินไป เพื่อให้เราสามารถคว้าโอกาสในเวลาที่เหมาะสมและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) เป็นตัวกระตุ้นวัฒนธรรมองค์กรของเรา และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าที่องค์กรมอบให้พนักงานและพฤติกรรมการเล่นให้ชนะ (Play to Win) ซึ่งสะท้อนถึงวิธีที่เราประพฤติ ตัดสินใจ และแสดงความรับผิดชอบ

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) ไม่ใช่การตัดสินใจอย่างสะเพร่า เราไม่ลดทอนความซื่อสัตย์ของเรา เราไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือฝ่าฝืนนโยบายของเรา เราจะไม่ทำให้ผู้ป่วย บุคลากรของเรา หรือโลกของเราตกอยู่ในความเสี่ยง

ที่ Sanofi เราทุกคนมีอำนาจในการยอมรับกรอบความคิดเรื่องการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) โดยใช้หลักการของ TRT:

รอบคอบ (Thoughtful): เราอาศัยวิจารณญาณที่ดีของบุคลากรและค่านิยมของเราในการทำสิ่งที่ถูกต้อง เราให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการแสวงหามุมมองที่หลากหลายและขยายความคิดของเรา เรามีจริยธรรมและยอมรับความแตกต่าง

ความเสี่ยง (Risk): เราสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาส ในการตัดสินใจอย่างที่มีข้อมูลและกล้าเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่าประโยชน์จะเหนือกว่าความเสี่ยง เราให้ผู้ป่วยและลูกค้าเป็นศูนย์กลางความคิดของเราเมื่อคิดหาทางออก เรากล้าหาญและขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกัน

การยอมรับ (Taking): เราปฏิบัติตามวิธีการเชิงปฏิบัติที่มีบทบาทด้านการตัดสินใจที่ชัดเจน เรารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเรา เฉลิมฉลองความสำเร็จ และมาเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดร่วมกันเป็น One Sanofi เรามีอำนาจและความรับผิดชอบ

วิธีการนำการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบมาใช้

กระบวนการตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ และปฏิบัติได้ 6 ขั้นตอน ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้เราเมื่อเราตัดสินใจทุกวัน ถามคำถามที่เหมาะสมกับตัวเองและใช้หลักการของ TRT:

 • ขั้นตอนที่ 1: กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 2: มีส่วนร่วม
 • ขั้นตอนที่ 3: ประเมินผล
 • ขั้นตอนที่ 4: ตัดสินใจ
 • ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการ
 • ขั้นตอนที่ 6: เรียนรู้

นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า “ประสบการณ์ TRT

ซึ่งช่วยให้เรากระตุ้นกรอบความคิดที่ถูกต้องและปฏิบัติตามวิธีการทั่วไปและสอดคล้องกันในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในทุกระดับขององค์กร

และขณะเราดูผ่านประสบการณ์ของ TRT เราได้โอกาสในการพิจารณาการตัดสินใจของเรา โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ส่งผลดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพื่อการเติบโตโดยรวม

การตัดสินใจอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม

การตัดสินใจอย่างยุติธรรม

การตัดสินใจอย่างยุติธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอคติและยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นกลาง และเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการ ซึ่งหมายถึงการรวบรวมและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การรับฟังจากผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ และการให้เหตุผลที่ชัดเจนและมีความหมายสำหรับการตัดสินใจของเรา

การสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือพื้นที่สีเทา

เราต้องทำการตัดสินใจที่ซับซ้อนทุกวัน เพื่อให้เรามีความคืบหน้าอยู่เสมอ การตัดสินใจเหล่านี้ไม่ใช่การตัดสินใจแบบขาวหรือดำเสมอไป ดังนั้นเราจะสำรวจพื้นที่สีเทาได้อย่างไร และการทำสิ่งที่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไร นอกเหนือจากที่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ในการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม เราต้องเข้าใจสองสิ่ง: (1) ผลที่อาจตามมาจากการกระทำของเรา และ (2) แรงจูงใจของเราต่อการกระทำเหล่านั้น

ซึ่งหมายถึงการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเรา และอาศัยการตัดสินใจที่ให้ข้อมูลที่ดีของเราในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ผ่านการถามคำถามตนเองอย่างต่อเนื่อง:

 • การตัดสินใจของฉันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราที่จะมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนหรือไม่
 • การตัดสินใจของฉันสอดคล้องกับค่านิยมของ Sanofi หรือไม่
 • ฉันกำลังฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบาย ขั้นตอนดำเนินการ หรืออะไรก็ตามของ Sanofi ที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้หรือไม่
 • ฉันให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์โดยรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวของฉันเองหรือไม่
 • ฉันปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในแบบเดียวกับที่ฉันคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติหรือไม่
 • ฉันจะรู้สึกสบายใจกับการอ่านข่าวของสาธารณชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของฉันทางออนไลน์ตลอดไปหรือไม่

หากคำตอบของคำถามเหล่านี้คือ “ไม่” ให้ขอความช่วยเหลือ

ความยุติธรรมในองค์กร (Organizational Justice)

ความยุติธรรมในองค์กรคืออะไร

วิธีที่เราประพฤติตนในฐานะบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรของเรา เพื่อให้ Sanofi เป็นสถานที่ทำงานที่เป็นธรรมและปลอดภัย เราจึงส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่กลัวที่จะออกมาพูด ขอความช่วยเหลือ หรือท้าทายสิ่งที่ดู รู้สึก หรือดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง

ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรายงาน Sanofi ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อปรับใช้ทรัพยากรและกลไกที่เราต้องมีเพื่อทำสิ่งนี้อย่างปลอดภัยและสร้างผลกระทบทางบวกให้มากที่สุด

กลไกทั้งหมดเหล่านี้ร่วมกันทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งด้านความยุติธรรมขององค์กรที่ปลูกฝังให้เราแต่ละคนรับรู้ถึงความเป็นธรรมและความไว้วางใจที่จำเป็นในการรู้สึกมีอำนาจในการรายงาน

นโยบายการไม่ยอมรับการละเมิดทุกรูปแบบ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ และความเคารพซึ่งกันและกัน Sanofi ห้ามมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อศักดิ์ศรีของบุคคลหรือมีผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อ Sanofi หรือชื่อเสียงของ Sanofi เราไม่ยินยอมหรือสนับสนุนการฉ้อโกง การคุกคาม หรือการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ พฤติกรรมเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายการไม่ยอมรับการละเมิดทุกรูปแบบในทุกการดำเนินงานของเราทั่วโลกและเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคน

แจ้งข้อกังวลของคุณ

ที่ Sanofi เราส่งเสริมให้พนักงานของเรากล้าพูดเมื่อพวกเขามีคำถามหรือข้อกังวล และให้ความมั่นใจว่ามีคนรับฟังพวกเขาเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะ:

 • จัดการกับคำถามและข้อกังวลที่เราได้รับแจ้งโดยทันที
 • ดำเนินการสืบสวนข้อกังวลที่แจ้งเข้ามาอย่างเป็นอิสระ เป็นธรรม และสมดุล เมื่อสามารถทำได้ตามกฎหมาย
 • ใช้ความพยายามทั้งหมดตามสมควรเพื่อรักษาความลับของผู้รายงานและลดความเสี่ยงที่บุคคลนั้นจะถูกระบุตัวตน
 • ดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมโดยปราศจากอคติในลักษณะที่โปร่งใสและสอดคล้องกันกับนโยบายการดำเนินการทางวินัยและการแก้ไขของเรา
 • ห้ามกล่าวโทษหรือลงโทษผู้อื่นก่อนที่จะยืนยันข้อเท็จจริง
 • ปกป้องทุกคนที่รายงานข้อกังวลด้วยเจตนาที่ดีและปราศจากเจตนาที่มุ่งร้าย ผ่านนโยบายการไม่ตอบโต้ที่เข้มงวดของเรา แม้ว่าข้อเท็จจริงที่รายงานจะพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมก็ตาม
 • ตรวจสอบวัฒนธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ พฤติกรรม และกิจกรรมทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดลักษณะที่เหมาะสม โดยให้พนักงานของเรามีแบบอย่างให้ประพฤติตนตามทั่วทั้งบริษัท

ด้วยการปฏิบัติตามหลักการสำคัญของความยุติธรรมขององค์กรเหล่านี้ พนักงานของเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดในการทำงาน และมีส่วนได้เสียในการทำให้ Sanofi เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด

ต้องการไปต่อหรือไม่

ค้นพบวิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง

 • การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

  ที่ Sanofi เราต้องการสะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนของเรา ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดของเราในทุก ๆ วันเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ เราต้องการสร้างผลกระทบในโลกผ่านสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราทำ และวิธีการที่เราทำ และเราตระหนักดีว่าวิธีเดียวที่จะทำได้จริง ๆ ก็คือ การทำด้วยกันและโดยการ “ทุ่มสุดตัว (All In)”

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเคารพผู้คน การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาวะทางจิตวิทยา

  เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเราคือการปรับปรุงชีวิตของผู้คน เราจึงมุ่งมั่นที่จะคงรักษาความเคารพต่อทุกคนทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงสุขภาพกายและจิตใจ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของชาว Sanofi ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ สิทธิแรงงาน และงานที่ดีในหมู่ผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล:

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในทุกระดับขององค์กรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

  Sanofi มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อคงรักษาวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการค้าของเราส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  อ่านเพิ่มเติม
 • การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

  ที่ Sanofi เรามีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายที่เราคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบการบําบัดรักษาที่ล้ำหน้าในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลที่เหมาะสม เราสนับสนุนการทำงานในระดับที่บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

  Sanofi จะไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งในกลุ่มพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา ความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ Sanofi ต้องอาศัยความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ในการปกป้องโลกของเรา รวมถึงอากาศธรรมชาติ ผืนดิน และสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มนุษยชาติต้องพึ่งพา

  อ่านเพิ่มเติม
 • ความมุ่งมั่นต่อสังคม

  แนวทางของเราในการสร้างผลกระทบทางสังคมคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ยืนยัน และขยายความมุ่งมั่นของเราต่อสังคมและชุมชนที่เราให้บริการผลกระทบทางสังคมของเราเกิดจากความพยายามสามประการ:

  อ่านเพิ่มเติม
 • การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

 • การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นพื้นฐานของวัตถุประสงค์ของเราในการปรับปรุงชีวิตของผู้คน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปกป้องผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิกที่เราให้การสนับสนุนและขยายไปถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดการดำเนินการผลิตและคุณภาพในการจัดหาของเรา เรารับประกันความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงในเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ป่วย ให้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Sanofi มีการพัฒนาและนำมาซึ่งโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วย เราจึงจะยังคงรักษาความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างใกล้ชิด

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเร่งการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

  ที่ Sanofi เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ ด้วยเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาจริยธรรมทางการเงิน

  เรามุ่งมั่นต่อจริยธรรมของกิจกรรมทางการเงินของ Sanofi เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อให้แน่ใจในบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการความต้องการด้านสาธารณสุขและการขยายนวัตกรรมด้านสุขภาพ จริยธรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้ป่วยที่เราให้บริการ ตลอดจนพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดการเงินของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  ที่ Sanofi เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล

  Sanofi ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตามแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม (ethics-by-design) สำหรับโซลูชันทางดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม