วัฒนธรรมด้านจริยธรรมและความเสี่ยง

ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราต้องการเข็มทิศศีลธรรมที่แข็งแกร่ง

วัตถุประสงค์ที่กล้าหาญและรวดเร็วอย่างของเราจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนและถูกขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าเราทุกคนจะต้องทำงานด้วยตัวตนที่มีจริยธรรมที่สุดของเรา เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพื่อผู้คนที่เราให้บริการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรอบการทำงานเพื่อการตัดสินใจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ความเป็นธรรม และจริยธรรม โดยเป็นแนวทางให้เราในทุกระดับเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง

ซึ่งหมายถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของเราในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

วัฒนธรรมด้านจริยธรรมของเรา

เมื่อเราปฏิบัติตามหลักการในหลักจรรยาบรรณของเรา วัฒนธรรมและจริยธรรมของเราจะหล่อเลี้ยงกันและกัน และสร้าง “วงจรจริยธรรมอันดีงาม

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราแสวงหาความเป็นธรรมและความยุติธรรม เราจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีจริยธรรมและปลอดภัย และช่วยให้เกิดความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ และความกล้าหาญจากบุคลากรของเรามากขึ้นในการถามคำถามที่ถูกต้องและท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหลักการคิดของเรา

หลักจรรยาบรรณของเรากำหนดและช่วยให้เราใช้เข็มทิศแห่งศีลธรรมเป็นแนวทางให้เราตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรม

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) คือวิธีที่เราตัดสินใจที่ Sanofi

การเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ความท้าทายเหล่านั้นไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่อยู่ข้างหน้าเราและผลกระทบเชิงบวกของวิทยาศาสตร์ของเราต่อชีวิตของผู้คน

เพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เราต้องปลดล็อกศักยภาพด้านนวัตกรรมของเราอย่างปลอดภัย ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ เรารู้ว่ารางวัลที่ยอดเยี่ยมมีความเสี่ยง และในโลกของการดูแลสุขภาพที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน เราต้องชั่งน้ำหนักของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับแรงจูงใจของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราอาศัยกรอบการตัดสินใจทั่วไป

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) คืออะไร

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) คือการทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องโดยการเพิ่มโอกาสให้สูงที่สุด ในขณะที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงที่เรียกว่า “โซนสีม่วง”

เราจำเป็นต้องค้นหาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เราสามารถทำได้ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทของเรา หลีกเลี่ยงการระวังหรือความประมาทเลินเล่อที่มากเกินไป เพื่อให้เราสามารถคว้าโอกาสในเวลาที่เหมาะสมและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) เป็นตัวกระตุ้นวัฒนธรรมองค์กรของเรา และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าที่องค์กรมอบให้พนักงานและพฤติกรรมการเล่นให้ชนะ (Play to Win) ซึ่งสะท้อนถึงวิธีที่เราประพฤติ ตัดสินใจ และแสดงความรับผิดชอบ

การรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) ไม่ใช่การตัดสินใจอย่างสะเพร่า เราไม่ลดทอนความซื่อสัตย์ของเรา เราไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือฝ่าฝืนนโยบายของเรา เราจะไม่ทำให้ผู้ป่วย บุคลากรของเรา หรือโลกของเราตกอยู่ในความเสี่ยง

ที่ Sanofi เราทุกคนมีอำนาจในการยอมรับกรอบความคิดเรื่องการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Thoughtful Risk-Taking) โดยใช้หลักการของ TRT:

รอบคอบ (Thoughtful): เราอาศัยวิจารณญาณที่ดีของบุคลากรและค่านิยมของเราในการทำสิ่งที่ถูกต้อง เราให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการแสวงหามุมมองที่หลากหลายและขยายความคิดของเรา เรามีจริยธรรมและยอมรับความแตกต่าง

ความเสี่ยง (Risk): เราสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาส ในการตัดสินใจอย่างที่มีข้อมูลและกล้าเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่าประโยชน์จะเหนือกว่าความเสี่ยง เราให้ผู้ป่วยและลูกค้าเป็นศูนย์กลางความคิดของเราเมื่อคิดหาทางออก เรากล้าหาญและขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกัน

การยอมรับ (Taking): เราปฏิบัติตามวิธีการเชิงปฏิบัติที่มีบทบาทด้านการตัดสินใจที่ชัดเจน เรารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเรา เฉลิมฉลองความสำเร็จ และมาเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดร่วมกันเป็น One Sanofi เรามีอำนาจและความรับผิดชอบ

วิธีการนำการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบมาใช้

กระบวนการตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ และปฏิบัติได้ 6 ขั้นตอน ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้เราเมื่อเราตัดสินใจทุกวัน ถามคำถามที่เหมาะสมกับตัวเองและใช้หลักการของ TRT:

 • ขั้นตอนที่ 1: กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 2: มีส่วนร่วม
 • ขั้นตอนที่ 3: ประเมินผล
 • ขั้นตอนที่ 4: ตัดสินใจ
 • ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการ
 • ขั้นตอนที่ 6: เรียนรู้

นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า “ประสบการณ์ TRT

ซึ่งช่วยให้เรากระตุ้นกรอบความคิดที่ถูกต้องและปฏิบัติตามวิธีการทั่วไปและสอดคล้องกันในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในทุกระดับขององค์กร

และขณะเราดูผ่านประสบการณ์ของ TRT เราได้โอกาสในการพิจารณาการตัดสินใจของเรา โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ส่งผลดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพื่อการเติบโตโดยรวม

การตัดสินใจอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม

การตัดสินใจอย่างยุติธรรม

การตัดสินใจอย่างยุติธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอคติและยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นกลาง และเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการ ซึ่งหมายถึงการรวบรวมและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การรับฟังจากผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ และการให้เหตุผลที่ชัดเจนและมีความหมายสำหรับการตัดสินใจของเรา

การสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือพื้นที่สีเทา

เราต้องทำการตัดสินใจที่ซับซ้อนทุกวัน เพื่อให้เรามีความคืบหน้าอยู่เสมอ การตัดสินใจเหล่านี้ไม่ใช่การตัดสินใจแบบขาวหรือดำเสมอไป ดังนั้นเราจะสำรวจพื้นที่สีเทาได้อย่างไร และการทำสิ่งที่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไร นอกเหนือจากที่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ในการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม เราต้องเข้าใจสองสิ่ง: (1) ผลที่อาจตามมาจากการกระทำของเรา และ (2) แรงจูงใจของเราต่อการกระทำเหล่านั้น

ซึ่งหมายถึงการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเรา และอาศัยการตัดสินใจที่ให้ข้อมูลที่ดีของเราในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ผ่านการถามคำถามตนเองอย่างต่อเนื่อง:

 • การตัดสินใจของฉันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราที่จะมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนหรือไม่
 • การตัดสินใจของฉันสอดคล้องกับค่านิยมของ Sanofi หรือไม่
 • ฉันกำลังฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบาย ขั้นตอนดำเนินการ หรืออะไรก็ตามของ Sanofi ที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้หรือไม่
 • ฉันให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์โดยรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวของฉันเองหรือไม่
 • ฉันปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในแบบเดียวกับที่ฉันคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติหรือไม่
 • ฉันจะรู้สึกสบายใจกับการอ่านข่าวของสาธารณชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของฉันทางออนไลน์ตลอดไปหรือไม่

หากคำตอบของคำถามเหล่านี้คือ “ไม่” ให้ขอความช่วยเหลือ

ความยุติธรรมในองค์กร (Organizational Justice)

ความยุติธรรมในองค์กรคืออะไร

วิธีที่เราประพฤติตนในฐานะบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรของเรา เพื่อให้ Sanofi เป็นสถานที่ทำงานที่เป็นธรรมและปลอดภัย เราจึงส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่กลัวที่จะออกมาพูด ขอความช่วยเหลือ หรือท้าทายสิ่งที่ดู รู้สึก หรือดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง

ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรายงาน Sanofi ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อปรับใช้ทรัพยากรและกลไกที่เราต้องมีเพื่อทำสิ่งนี้อย่างปลอดภัยและสร้างผลกระทบทางบวกให้มากที่สุด

กลไกทั้งหมดเหล่านี้ร่วมกันทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งด้านความยุติธรรมขององค์กรที่ปลูกฝังให้เราแต่ละคนรับรู้ถึงความเป็นธรรมและความไว้วางใจที่จำเป็นในการรู้สึกมีอำนาจในการรายงาน

นโยบายการไม่ยอมรับการละเมิดทุกรูปแบบ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ และความเคารพซึ่งกันและกัน Sanofi ห้ามมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อศักดิ์ศรีของบุคคลหรือมีผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อ Sanofi หรือชื่อเสียงของ Sanofi เราไม่ยินยอมหรือสนับสนุนการฉ้อโกง การคุกคาม หรือการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ พฤติกรรมเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายการไม่ยอมรับการละเมิดทุกรูปแบบในทุกการดำเนินงานของเราทั่วโลกและเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคน

แจ้งข้อกังวลของคุณ

ที่ Sanofi เราส่งเสริมให้พนักงานของเรากล้าพูดเมื่อพวกเขามีคำถามหรือข้อกังวล และให้ความมั่นใจว่ามีคนรับฟังพวกเขาเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะ:

 • จัดการกับคำถามและข้อกังวลที่เราได้รับแจ้งโดยทันที
 • ดำเนินการสืบสวนข้อกังวลที่แจ้งเข้ามาอย่างเป็นอิสระ เป็นธรรม และสมดุล เมื่อสามารถทำได้ตามกฎหมาย
 • ใช้ความพยายามทั้งหมดตามสมควรเพื่อรักษาความลับของผู้รายงานและลดความเสี่ยงที่บุคคลนั้นจะถูกระบุตัวตน
 • ดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมโดยปราศจากอคติในลักษณะที่โปร่งใสและสอดคล้องกันกับนโยบายการดำเนินการทางวินัยและการแก้ไขของเรา
 • ห้ามกล่าวโทษหรือลงโทษผู้อื่นก่อนที่จะยืนยันข้อเท็จจริง
 • ปกป้องทุกคนที่รายงานข้อกังวลด้วยเจตนาที่ดีและปราศจากเจตนาที่มุ่งร้าย ผ่านนโยบายการไม่ตอบโต้ที่เข้มงวดของเรา แม้ว่าข้อเท็จจริงที่รายงานจะพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมก็ตาม
 • ตรวจสอบวัฒนธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ พฤติกรรม และกิจกรรมทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดลักษณะที่เหมาะสม โดยให้พนักงานของเรามีแบบอย่างให้ประพฤติตนตามทั่วทั้งบริษัท

ด้วยการปฏิบัติตามหลักการสำคัญของความยุติธรรมขององค์กรเหล่านี้ พนักงานของเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดในการทำงาน และมีส่วนได้เสียในการทำให้ Sanofi เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด

ต้องการไปต่อหรือไม่

ค้นพบวิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง