เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา ความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ Sanofi ต้องอาศัยความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ในการปกป้องโลกของเรา รวมถึงอากาศธรรมชาติ ผืนดิน และสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มนุษยชาติต้องพึ่งพา

ที่ Sanofi ความทุ่มเทของเราในการปรับปรุงชีวิตของผู้คนนั้นก้าวไปไกลกว่านวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ในฐานะองค์กรระดับโลก เรายังมีความรับผิดชอบอย่างมากในการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์ในปัจจุบันและสำหรับคนรุ่นต่อไป รวมถึงภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำ คุณภาพอากาศที่ลดลง และเงื่อนไขที่สนับสนุนการแพร่กระจายของโรคและภูมิแพ้ การดำเนินการเหล่านี้รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของเรา ตลอดจนการสนับสนุนผู้อื่นในความพยายามที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ เรายังเสริมสร้างความแข็งแกร่งในความยืดหยุ่นของเราเองเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • ในการปรับการตัดสินใจทุกครั้ง เราดำเนินการตามความคาดหวังของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา รวมถึงนักลงทุนและรัฐบาล เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • ด้วยการสร้างเส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 และลดการปล่อยมลพิษทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเราให้ถึงระดับสูงสุดภายในปี 2045 เพื่อชดเชยสิ่งที่ไม่สามารถลดลงได้ในที่สุด เราจะมีส่วนช่วยจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5°C
 • โดยการจำกัดฟุตพริ้นท์ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้โซลูชั่นหมุนเวียนที่ประหยัดพลังงานและลดของเสีย เราสนับสนุนการอนุรักษ์และความยั่งยืนของทรัพยากรอากาศ ที่ดิน และน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดของโลก
 • โดยการปรับปรุงโปรไฟล์ด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทำให้แน่ใจว่ามีความยั่งยืน ในขณะที่โลกขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมให้ผู้อื่นภายในภาคส่วนของเราดำเนินการที่คล้ายกัน
 • โดยการลดผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์ สนับสนุนการป้องกันการเสียชีวิตก่อนกำหนด ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และมะเร็งปอด การบริโภคหรือการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและภูมิแพ้ในระบบทางเดินอาหาร และผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไวต่อสภาพอากาศ เช่น เหตุการณ์ความร้อนสูง น้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟไหม้
 • โดยการสนับสนุนและพัฒนาพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจที่ใส่ใจและปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพของโลกและทำหน้าที่เป็นองค์กรที่มีหลักการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำ
 • โดยการประเมินโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับธุรกิจของเราแล้วนำมาพัฒนากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเพื่อปลดล็อกศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกระดับขององค์กร และจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเลือกที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างมีสติ
 • เราป้องกันการปนเปื้อนและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สะท้อนถึงค่านิยมของเราในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้
 • เราป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินการทั้งภายในและภายนอก Sanofi ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนที่หลากหลายของเรา
 • เราทำการตัดสินใจที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 • เราลดความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและการสูญเสียความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีความมุ่งมั่นอย่างไม่ต้องสงสัยและโปร่งใสในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้สะท้อนให้เห็นในการกระทำที่ชัดเจนและรัดกุมที่เราเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและสมบูรณ์
 • เราให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
 • เราประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของเราเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ