หลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณของเราทำหน้าที่เป็นเข็มทิศแห่งศีลธรรมที่นำทางเรา เมื่อเรามุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน

หลักจรรยาบรรณของเราคือ “รัฐธรรมนูญ” ของบริษัท และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่บังคับให้พนักงาน Sanofi ทุกคนและผู้ที่เราดำเนินธุรกิจด้วยทุกรายต้องอ่าน หลักนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นสาธารณะที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย นักวิทยาศาสตร์ นักลงทุน ที่มีสิทธิที่จะทราบว่าเราให้ความสำคัญกับชาว Sanofi อย่างไรและเราเล่นอย่างไรให้ชนะด้วยความซื่อสัตย์ (Play to Win with Integrity)

Paul Hudson

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

เราทำงานในอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยชีวิตผู้คนและรักษาสุขภาพของประชาชน วัตถุประสงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวมาพร้อมกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบจึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำและหลักจรรยาบรรณฉบับนี้จะสนับสนุนเราตลอดเส้นทางดังกล่าว

Julien Durand

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมและกลยุทธ์ของ Sanofi

เราคือ Sanofi บริษัทด้านการดูแลสุขภาพสมัยใหม่ที่นำบุคลากรที่มีความสามารถและวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมมารวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ วันนี้ เราได้รับแรงผลักดันจากวัตถุประสงค์ที่เป็นหนึ่งเดียว: เรามุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน เรามีความมุ่งมั่นร่วมกัน นั่นคือการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมด้านจริยธรรมและความเสี่ยง

ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราต้องการเข็มทิศศีลธรรมที่แข็งแกร่ง วัตถุประสงค์ที่กล้าหาญและรวดเร็วอย่างของเราจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนและถูกขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าเราทุกคนจะต้องทำงานด้วยตัวตนที่มีจริยธรรมที่สุดของเรา เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพื่อผู้คนที่เราให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยง

ค้นพบวิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง

 • การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

  ที่ Sanofi เราต้องการสะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนของเรา ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดของเราในทุก ๆ วันเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ เราต้องการสร้างผลกระทบในโลกผ่านสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราทำ และวิธีการที่เราทำ และเราตระหนักดีว่าวิธีเดียวที่จะทำได้จริง ๆ ก็คือ การทำด้วยกันและโดยการ “ทุ่มสุดตัว (All In)”

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเคารพผู้คน การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาวะทางจิตวิทยา

  เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเราคือการปรับปรุงชีวิตของผู้คน เราจึงมุ่งมั่นที่จะคงรักษาความเคารพต่อทุกคนทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงสุขภาพกายและจิตใจ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของชาว Sanofi ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ สิทธิแรงงาน และงานที่ดีในหมู่ผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล:

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในทุกระดับขององค์กรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

  Sanofi มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อคงรักษาวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการค้าของเราส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  อ่านเพิ่มเติม
 • การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

  ที่ Sanofi เรามีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายที่เราคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบการบําบัดรักษาที่ล้ำหน้าในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลที่เหมาะสม เราสนับสนุนการทำงานในระดับที่บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

  Sanofi จะไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งในกลุ่มพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา ความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ Sanofi ต้องอาศัยความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ในการปกป้องโลกของเรา รวมถึงอากาศธรรมชาติ ผืนดิน และสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มนุษยชาติต้องพึ่งพา

  อ่านเพิ่มเติม
 • ความมุ่งมั่นต่อสังคม

  แนวทางของเราในการสร้างผลกระทบทางสังคมคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ยืนยัน และขยายความมุ่งมั่นของเราต่อสังคมและชุมชนที่เราให้บริการผลกระทบทางสังคมของเราเกิดจากความพยายามสามประการ:

  อ่านเพิ่มเติม
 • การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

 • การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นพื้นฐานของวัตถุประสงค์ของเราในการปรับปรุงชีวิตของผู้คน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปกป้องผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิกที่เราให้การสนับสนุนและขยายไปถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดการดำเนินการผลิตและคุณภาพในการจัดหาของเรา เรารับประกันความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงในเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ป่วย ให้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Sanofi มีการพัฒนาและนำมาซึ่งโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วย เราจึงจะยังคงรักษาความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างใกล้ชิด

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเร่งการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

  ที่ Sanofi เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ ด้วยเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาจริยธรรมทางการเงิน

  เรามุ่งมั่นต่อจริยธรรมของกิจกรรมทางการเงินของ Sanofi เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อให้แน่ใจในบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการความต้องการด้านสาธารณสุขและการขยายนวัตกรรมด้านสุขภาพ จริยธรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้ป่วยที่เราให้บริการ ตลอดจนพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดการเงินของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  ที่ Sanofi เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล

  Sanofi ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตามแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม (ethics-by-design) สำหรับโซลูชันทางดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม