เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

ความมุ่งมั่นต่อสังคม

แนวทางของเราในการสร้างผลกระทบทางสังคมคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ยืนยัน และขยายความมุ่งมั่นของเราต่อสังคมและชุมชนที่เราให้บริการผลกระทบทางสังคมของเราเกิดจากความพยายามสามประการ:

 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วทั้งบริษัทที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกต่างที่สามารถขยายขนาดและส่งมอบผลกระทบเชิงบวกที่สามารถมีความยั่งยืนได้เมื่อเวลาผ่านไปทุกส่วนขององค์กรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มที่สำคัญซึ่งกระจายไปทั่วห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิตไปจนถึงการดำเนินงานเชิงพาณิชย์
 • Global Health Unit (GHU) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สำคัญของ Sanofi มีวางจำหน่ายในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้ขยายขีดความสามารถด้านการดูแลสุขภาพ และ
 • มูลนิธิ S – Sanofi Collective การดำเนินงานด้านการกุศล “Think and Do Tank” ของเราที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของประชากรกลุ่มเปราะบางโดยเร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งในวัยเด็ก กิจกรรมด้านสภาพอากาศและการพัฒนาด้านสุขภาพให้แข็งแรง โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และโดยตอบสนองต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมด้วยการบริจาคยาและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • โดยการตระหนักว่าวัตถุประสงค์ของเราหมายรวมถึงความมุ่งมั่นขั้นพื้นฐานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกคนในการปรับปรุงสุขภาพของผู้คน การส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า การลงทุนในพนักงานของเรา การติดต่อเจรจาอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมกับซัพพลายเออร์ของเรา การสนับสนุนชุมชนที่เราทำงาน และการสร้างมูลค่าระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น
 • โดยการเพิ่มการเข้าถึงและความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงการเข้าถึงผ่านโปรแกรมผู้ป่วยและโครงการริเริ่มอื่น ๆ เราเสริมสร้างชุมชนและระบบการดูแลสุขภาพของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
 • โดยการดำเนินการในเชิงรุกเพื่อผู้คนที่มีความเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสมากที่สุด เราได้พัฒนาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ รวมถึงการวิจัยความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
 • ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานของเราดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครในท้องถิ่น เราเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่
 • ด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการของข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายงานความพยายามในการดำเนินการของเราตั้งแต่ปี 2003 ต่อสาธารณะ

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าความมุ่งมั่นของเราต่อสังคมสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ด้วยการวัดผลที่เหมาะสมและการรายงานต่อสาธารณะ
 • เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ชุมชนมีต่อ Sanofi และทำการตัดสินใจในทุกระดับภายในองค์กรของเราที่มีเป้าหมายที่จะได้รับและรักษาความไว้วางใจนั้น รวมถึงปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรลงในเส้นทางการพัฒนาอาชีพของผู้นำของเรา
 • เรารับฟังผู้ป่วย พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งประกอบด้วยชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นและมีจริยธรรม
 • เราตระหนักดีว่าผู้คนบางกลุ่มมีความเสี่ยงมากกว่าชุมชนอื่น ๆ และ Sanofi มีความรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปกป้องความต้องการของพวกเขา
 • เราสนับสนุนสุขภาพของผู้ป่วยในชุมชนที่หลากหลายทั่วโลก และไม่เลือกปฏิบัติต่อชุมชนบนพื้นฐานของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง หรือปัจจัยอื่น ๆ
 • เราไม่ดำเนินการตัดสินใจใด ๆ หากสิ่งนั้นลดระดับการพัฒนาระยะยาวของเราและความสามารถของเราในการบรรลุพันธกิจของเราอย่างยั่งยืน
 • การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

  ที่ Sanofi เรามีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายที่เราคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด การมีส่วนร่วมของเรากับคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้า และตัวกลางการขายและการตลาดบุคคลที่สาม พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และกิจการร่วมค้า มีรากฐานมาจากความไว้วางใจและมีความสำคัญต่องานของเรา ทำให้ Sanofi มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีความเสี่ยงมากมายต่อการดำเนินงาน การเงิน และชื่อเสียงของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่ค้าทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ Sanofi

  อ่านเพิ่มเติม
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา ความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ Sanofi ต้องอาศัยความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ในการปกป้องโลกของเรา รวมถึงอากาศธรรมชาติ ผืนดิน และสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มนุษยชาติต้องพึ่งพา

  อ่านเพิ่มเติม
 • การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ ด้วยเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  อ่านเพิ่มเติม