เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

ที่ Sanofi เรามีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายที่เราคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

การมีส่วนร่วมของเรากับคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้า และตัวกลางการขายและการตลาดบุคคลที่สาม พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และกิจการร่วมค้า มีรากฐานมาจากความไว้วางใจและมีความสำคัญต่องานของเรา ทำให้ Sanofi มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีความเสี่ยงมากมายต่อการดำเนินงาน การเงิน และชื่อเสียงของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่ค้าทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ Sanofi

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเราเท่านั้นที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเราให้แข็งแกร่งขึ้น ลดการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพที่มีจริยธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
 • โดยการสนับสนุนพนักงานของ Sanofi เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราได้อย่างมั่นใจ โดยมีความเข้าใจในค่านิยมและมาตรฐานการดำเนินการที่มีร่วมกัน
 • โดยการส่งเสริมความสำเร็จของคู่ค้าทางธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีค่านิยมและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเติบโตควบคู่ไปกับ Sanofi
 • ด้วยการยอมรับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกับผู้ป่วยและชุมชนที่เราให้บริการ การส่งเสริมระบบนิเวศด้านสุขภาพที่เท่าเทียมและยอมรับความแตกต่างที่สนับสนุนการเติบโตและความคิดสร้างสรรค์ของ Sanofi
 • โดยการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมและสมาคมการค้าของเราเพื่อเสริมสร้างหลักการทางจริยธรรมในหมู่พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน เราส่งเสริมมาตรฐานที่สูงขึ้นทั่วทั้งภาคธุรกิจของเรา

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เรามีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่เป็นกลาง รวมถึงความสามารถที่มีการแสดงให้เห็นและความซื่อสัตย์ที่มีการบันทึกว่าสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของเรา ขณะเดียวกันก็รับรองวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
 • ก่อนที่จะเลือก เราจะดำเนินการสอบทานธุรกิจตามความเสี่ยงสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
 • เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด และต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของ Sanofi รวมถึงการรักษานโยบายและระเบียบวิธีการที่เหมาะสมสำหรับบทบาทการเป็นหุ้นส่วนกับ Sanofi นอกจากนี้ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา
 • เราใช้การควบคุมซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแล การฝึกอบรม การตรวจสอบ และการประเมินอื่น ๆ อย่างสม่ําเสมอ เพื่อช่วยตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นโดยคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
 • เราสื่อสารกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เราคาดหวังให้พวกเขาปฏิบัติตาม
 • เราดำเนินการทำงานร่วมกันข้ามสายงานทั่วทั้ง Sanofi ในการจัดการวงจรชีวิตของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
 • เราช่วยให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราให้สามารถรายงานผ่านสายด่วน Speak-Up เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Sanofi
 • ความมุ่งมั่นต่อสังคม

  แนวทางของเราในการสร้างผลกระทบทางสังคมคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ยืนยัน และขยายความมุ่งมั่นของเราต่อสังคมและชุมชนที่เราให้บริการผลกระทบทางสังคมของเราเกิดจากความพยายามสามประการ:

  อ่านเพิ่มเติม
 • การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ ด้วยเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  อ่านเพิ่มเติม