เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การเคารพผู้คน การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาวะทางจิตวิทยา

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเราคือการปรับปรุงชีวิตของผู้คน เราจึงมุ่งมั่นที่จะคงรักษาความเคารพต่อทุกคนทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงสุขภาพกายและจิตใจ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของชาว Sanofi ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ สิทธิแรงงาน และงานที่ดีในหมู่ผู้คน


ภายใน Sanofi เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนให้ทำงานแบบที่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ สิ่งนี้ช่วยให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เราสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้คนที่เราให้บริการได้

เราต้องการให้ชาว Sanofi ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายและได้ประโยชน์ นั่นคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับความปลอดภัยและสุขภาวะทางจิต แนวทาง “สุขภาวะที่ดีรอบด้าน (All Well)” ของเราประกอบด้วย:

 • จิตใจที่มีสุขภาพดี: การสนับสนุนสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจ
 • วัฒนธรรมการทำงานที่ดี: การสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพ สนับสนุน และครอบคลุมในทุกระดับ
 • การเงินที่ดี: ช่วยให้เราแต่ละคนจัดการและควบคุมการเงินของเราในทุกช่วงของชีวิต และ
 • ร่างกายที่แข็งแรง: สนับสนุนสุขภาพร่างกายที่ดี มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ

เราเข้าใจว่าหากต้องการให้ชาว Sanofi ยอมรับพฤติกรรม Play to Win เราต้อง:

 • รักษารากฐานของสุขภาพและความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจ;
 • สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและระหว่างบุคคล และ
 • ช่วยให้พนักงานของเรารู้สึกปลอดภัย กล้าพูด และสามารถรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบได้

เป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยความยุติธรรมขององค์กรในการออกมาพูดและการรายงานข้อกังวลเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นไปในทางบวก

เราขยายขอบเขตการให้ความเคารพของเราต่อทุกคนผ่านความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations, UN) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO) ว่าด้วยหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงานควบคู่ไปกับอนุสัญญาพื้นฐาน ILO

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • เรากำลังสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาในทุกระดับขององค์กรของเรา ผ่านโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ผลการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการกล้าเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อนำแนวทางแก้ปัญหาที่มีนวัตกรรมมาใช้
 • เราสนับสนุนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและส่งมอบผลกระทบทางบวกที่มากขึ้นโดยการวัดและติดตามระดับความปลอดภัยทางจิตวิทยาผ่านการสำรวจประจำปี
 • เราสนับสนุนสุขภาวะทางกายและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น Move often, Eat Well, Stay Healthy และโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพของ Sanofi โดยการนำเสนอเครื่องมือในทางปฏิบัติ แคมเปญสร้างความตระหนักรู้ และโปรแกรมการป้องกันต่าง ๆ
 • โครงการช่วยเหลือพนักงานของเรามีคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อทางจิตวิทยา การเงิน และกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของเรามีที่พึ่งเสมอ หากพวกเขาประสบปัญหาในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานของพวกเขา
 • เราส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีโดยนำสภาพแวดล้อมการทำงานที่บุคลากรของเรารู้สึกมีพลังกระตุ้นในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครและอยู่ที่ใดก็ตาม ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่จำกัดเพศผู้ลา
 • ด้วยการสนับสนุนการศึกษาของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประจำแก่ผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย เราได้พัฒนานวัตกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจ ในขณะที่ให้อำนาจแก่บุคคลในการปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและจิตวิทยาผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมสร้างความตระหนัก เครื่องมือวินิจฉัยเพื่อตรวจจับอาการที่เด่นชัด รวมถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต และสายด่วนให้ความช่วยเหลือพนักงานทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • เราให้การสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงของเหตุการณ์โศกนาฏกรรม เราจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรให้กับพนักงานของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมและวางแผนอนาคตของพวกเขาได้
 • เราส่งเสริมวัฒนธรรมการรายงานโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ บุคลากรของเราควรรู้สึกมั่นใจในความรู้ที่ว่าข้อกังวลที่แจ้งเข้ามาจะได้รับการสืบสวน และหากมีการดำเนินการต่อ จะเป็นการกระทำที่ปฏิบัติต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม โดยสอดคล้องกับหลักการยุติธรรมขององค์กรของเรา
 • เราเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สิทธิแรงงานและการทำงานอย่างเหมาะสม โดยพยายามพัฒนาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพเหล่านั้นในทุกที่ที่เราสามารถทำได้