หลักจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง

หลักจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง

หลักจรรยาบรรณของเรามีผลบังคับใช้กับพนักงานของ Sanofi ทุกคน และบุคคลใดก็ตามที่ทำงานให้หรือในนามของ Sanofi เช่น ผู้รับจ้างและคู่ค้าทางธุรกิจ หลักนี้ช่วยให้เราเข้าใจค่านิยมและความคาดหวังที่เป็นแนวทางในการทำงานของเรา หลักนี้อธิบายถึงพฤติกรรมที่เราทุกคนจำเป็นต้องแสดงออกเพื่อนำค่านิยมและความคาดหวังของเรามาปรับใช้จริง สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ หลักจรรยาบรรณนี้จะช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้น การทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเราเป็นเงื่อนไขของการจ้างงานที่ Sanofi Sanofi ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการ รัฐบาล สถาบันวิจัย และองค์กรผู้ป่วย

หลักจรรยาบรรณนี้เป็นเอกสารอ้างอิงพื้นฐานที่แฝงอยู่ในมาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติของ Sanofi ที่สนับสนุนวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ทั่วทั้งองค์กรของเราและกับทุกคนที่เราติดต่อด้วย

อาจมีบางกรณีที่การใช้หลักจรรยาบรรณที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ในกรณีที่หลักจรรยาบรรณนี้กำหนดมาตรฐานการดำเนินการที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น หลักจรรยาบรรณของเราจะต้องมีผลบังคับใช้เหนือกว่า ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นจะต้องมีผลบังคับใช้เหนือกว่า