เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การเร่งการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

ที่ Sanofi เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม

Sanofi มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน โดยการจัดลําดับความสำคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ในทุกแง่มุมของงานของเรา ซึ่งหมายถึงการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้วยแรงจูงใจที่เหมาะสม ในลักษณะที่ส่งเสริมหลักจริยธรรมของเรา และสอดคล้องกับมาตรฐานด้านกฎระเบียบ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราและสร้างความไว้วางใจระหว่าง Sanofi กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา โดยวางตำแหน่งเราเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ยั่งยืน

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • โดยการนำมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิจัยของเรา Sanofi จึงได้ดึงดูดและรักษาบุคลากรและพันธมิตรที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ซึ่งช่วยรักษาชีวิต สนับสนุนวัตถุประสงค์ของเรา และกระตุ้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา
 • ด้วยความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงได้ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกของเราและผลลัพธ์ของพวกเขา Sanofi จึงสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และชุมชนวิทยาศาสตร์
 • โดยการใช้คณะกรรมการจริยธรรมชีวภาพของ Sanofi เมื่อจำเป็น ด้วยคำแนะนำเพิ่มเติมจากคณะกรรมการจริยธรรมชีวภาพที่ปรึกษาภายนอก Sanofi จะช่วยให้มั่นใจว่ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของเรามีการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราดำเนินการวิจัยของเรา รักษาสิทธิของผู้ป่วย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ดีในการวิจัย การปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ และการปฏิบัติทางคลินิกที่ดีทั้งหมดที่บังคับใช้
 • เราดำเนินการวิจัยของเราโดยมีเจตนาเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในขณะเพิ่มความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และยา
 • เราทำการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ที่เรามอบให้แก่ชุมชนวิทยาศาสตร์และผู้ป่วย เพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 • เราไม่แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ประมาณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์หรือบริการและบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไม่ถูกต้อง
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการนำเสนอการวิจัยและการตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัย
 • เราจะไม่ทำการวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยเชิงคลินิกเพื่อเป็นสิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขายในอดีตหรือในอนาคต
 • เรามุ่งมั่นต่อสวัสดิภาพของสัตว์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมในการวิจัยและการพัฒนาของเรา
 • เราทบทวนและปรับปรุงกรอบการทำงานด้านชีวจริยธรรมของ Sanofi เป็นประจำ เพื่อรับประกันจริยธรรมของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทั้งหมดของเรา
 • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

  Sanofi มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อคงรักษาวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการค้าของเราส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคต่าง ๆ ดังนั้นจึงช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คน ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน ต้องใช้ระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและทำให้แน่ใจว่าผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่พวกเขาต้องการ  เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ด้วยความเร่งด่วน และทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  ที่ Sanofi เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล

  Sanofi ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตามแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม (ethics-by-design) สำหรับโซลูชันทางดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม