ผู้อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย

หน้าแรก: Yann Audic

สารจาก Paul Hudson: Jean Chiscano

สารจาก Julien Durand: Christel Sasso /CAPA PICTURES

วัฒนธรรมและกลยุทธ์ของ Sanofi: Vincent Fournier / เราพยายามเต็มที่: Vincent Fournier / เราดําเนินการ: Vincent Fournier / เราทำเพื่อผู้ป่วยและลูกค้า: Oscar Siagan / เราคิดแบบ one Sanofi: Yann Audic

วัฒนธรรมด้านจริยธรรมและความเสี่ยง: Yann Audic

การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง: Yann Audic

เคารพผู้คน ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาวะทางจิตวิทยา: Yann Audic

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล: Yann Audic

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ: Vincent Fournier

การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ: Yann Audic

การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม: Pavel Golovkin / Capa Pictures

การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต: Yann Audic

การปกป้องสิ่งแวดล้อม: Frederik Wissink/Capa pictures

ความมุ่งมั่นต่อสังคม: DNDi

การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ: Yann Audic

การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง: Aleksandar Nakic – Getty Images

การเร่งการวิจัยและพัฒนาด้วยความซื่อสัตย์ทางวิทยาศาสตร์: Vincent Fournier


การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: Yann Audic

การรักษาจริยธรรมทางการเงิน: Yann Audic

การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน: Martin Joppen

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล: Satellite My Love

วิธีการแจ้งข้อกังวล: Yann Audic

หลักนี้ใช้กับใครได้: Yann Audic