Làm thế nào để nêu lên mối quan ngại?

Làm thế nào để nêu lên một mối quan ngại?

Bất kỳ nhân viên nào có mối quan ngại và tin tưởng một cách thiện chí rằng luật pháp, chính sách hoặc Bộ Quy tắc Ứng xử của Sanofi đã hoặc sắp bị vi phạm, có nghĩa vụ nêu lên quan ngại đó. Những mối quan ngại này phải được báo cáo cho Đường dây Hỗ trợ Lên tiếng, đây là một kênh an toàn do một bên thứ ba điều hành và được giám sát bởi bộ phận Đạo đức và Liêm chính trong Kinh doanh.

Báo cáo tới Đường dây Hỗ trợ Lên tiếng có thể được thực hiện thông qua trang web hoặc qua số điện thoại miễn phí dành cho nhân viên, nhà thầu và đối tác kinh doanh bằng nhiều ngôn ngữ, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Hệ thống cho phép người báo cáo kiểm tra, theo dõi các báo cáo của họ và cũng cho phép người báo cáo kiểm tra xem có hay không các phản hồi, cập nhật hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc chi tiết liên quan.

Báo cáo về mối quan ngại có thể được thực hiện ẩn danh; tuy nhiên, việc ẩn danh có thể hạn chế khả năng đánh giá hoặc điều tra một mối quan ngại một cách đầy đủ và kỹ lưỡng.

Ngoài Đường dây Hỗ trợ Lên tiếng, nhân viên có thể nêu lên mối quan ngại với người quản lý trực tiếp, bộ phận nhân sự hoặc thông qua một kênh khác mà nhân viên thấy phù hợp nhất. Dù nhân viên sử dụng kênh nào để lên tiếng, họ sẽ không bị kỷ luật hoặc phân biệt đối xử, nếu họ hành động một cách thiện chí và không có ác ý, ngay cả khi các báo cáo được chứng minh là không chính xác hoặc không có hành động nào khác được thực hiện.

Bất kỳ nhân viên nào khi đã nhận được báo cáo về một mối quan ngại phải nhanh chóng báo cáo cho Đường dây Hỗ trợ Lên tiếng hoặc Chuyên viên Đạo đức và Liêm chính trong Kinh doanh có liên quan.