Πώς να εγείρετε ένα ζήτημα;

Πώς να εγείρετε μια ανησυχία;

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος που έχει μια ανησυχία και πιστεύει καλόπιστα ότι ένας νόμος, μια πολιτική ή ένας Κώδικας Δεοντολογίας της Sanofi έχει παραβιαστεί ή πρόκειται να παραβιαστεί, έχει το καθήκον να το αναφέρει. Αυτές οι ανησυχίες θα πρέπει να αναφέρονται στη Γραμμή Βοήθειας Speak-up, η οποία είναι ένα ασφαλές κανάλι που λειτουργεί από τρίτο προμηθευτή και επιβλέπεται από το τμήμα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ακεραιότητας.

Οι αναφορές στη γραμμή βοήθειας Speak-Up μπορούν να γίνουν μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας ή μέσω ενός αριθμού χωρίς χρέωση που διατίθεται σε εργαζόμενους, αναδόχους και επιχειρηματικούς συνεργάτες σε πολλές γλώσσες, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το σύστημα επιτρέπει στους αναφέροντες να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις αναφορές τους, καθώς και να ελέγχουν εάν έχουν αναρτηθεί απαντήσεις, ενημερώσεις ή αιτήματα για την παροχή περαιτέρω λεπτομερειών ή πληροφοριών.

Η αναφορά ανησυχιών μπορεί να γίνει ανώνυμα. Ωστόσο, η ανωνυμία μπορεί να περιορίσει την ικανότητα πλήρους και διεξοδικής αξιολόγησης ή διερεύνησης ενός ζητήματος.

Εκτός από τη Γραμμή Βοήθειας Speak-Up, οι εργαζόμενοι μπορούν να εγείρουν ανησυχίες στους προϊσταμένους τους, στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή μέσω άλλου καναλιού που ένας εργαζόμενος θεωρεί ότι είναι το πιο κατάλληλο. Ανεξαρτήτως του καναλιού που ένας εργαζόμενος χρησιμοποιεί για να εγείρει ζητήματα, δεν θα υποστεί πειθαρχικές διώξεις ή διακρίσεις, εφόσον ενεργεί με καλή πίστη και χωρίς δόλια πρόθεση, ακόμη κι αν τα γεγονότα που αναφέρονται αποδειχθούν ανακριβή ή αν δεν γίνουν περαιτέρω ενέργειες.

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος στον οποίο έχει γίνει αναφορά ενός ζητήματος, πρέπει να το αναφέρει αμέσως στη Γραμμή Βοήθειας Speak-Up ή στον σχετικό Επιχειρηματικό Συνεργάτη Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (EBI).