เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Sanofi มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ ด้วยเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ Sanofi เราต้องมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในระบบนิเวศด้านสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้รวมถึงผู้ป่วยและองค์กรผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของนวัตกรรมชีวเภสัชภัณฑ์และการที่ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย การติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย ต้องสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของ Sanofi ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันการมุ่งเน้นและความมุ่งมั่นของผู้ป่วยและผู้บริโภคในเรื่องความซื่อสัตย์ การตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อน การเคารพความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน การยอมรับความโปร่งใส และการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการมีปฏิสัมพันธ์ของเรา นอกจากนี้ Sanofi ยังมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของเรา

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • ด้วยการส่งเสริมการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและหลักการทางจริยธรรม และด้วยการตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เราได้เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผลการดำเนินงานของ Sanofi รวมถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศด้านสุขภาพที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
 • โดยการติดต่อกับผู้ป่วย องค์กรผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เราเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โดยใช้การเรียนรู้เหล่านั้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานของเรา
 • เราพัฒนาการวิจัยและปรับปรุงชีวิตของผู้คน โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างให้เกียรติเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความต้องการของพวกเขา
 • โดยการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา ทางคลินิก ผลิตภัณฑ์ และนโยบายอย่างมีความรับผิดชอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมถึงผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานผู้มีอำนาจ เราปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมที่เราให้บริการ
 • ด้วยการใช้การตลาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับระบบสุขภาพและผู้ป่วย

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบ หลีกเลี่ยง และ/หรือบรรเทาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Sanofi ในเชิงรุก
 • เราสังเกตเห็นขอบเขตทางจริยธรรมที่ชัดเจนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นรายบุคคลและในฐานะส่วนหนึ่งขององค์กรผู้ป่วย เคารพความเป็นอิสระของพวกเขาและลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้โดยสมัครใจ
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ของเราสำหรับองค์กรผู้ป่วยมีความโปร่งใสและสะท้อนให้เห็นในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างโปร่งใสและเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่เสนอหรือจัดหาสิ่งใดก็ตามที่อาจ
  • (ก) โน้มน้าวหลักปฏิบัติในการสั่งจ่ายยาอย่างไม่เหมาะสม หรือ
  • (ข) ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอย่างไม่เหมาะสม
 • เราแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อช่วยในการพัฒนาการสั่งจ่ายและการใช้อย่างเหมาะสมของผู้ป่วย
 • เราจัดการหรือสนับสนุนการประชุมสัมมนา การประชุมใหญ่ การนำเสนอข้อมูล และกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เรารับรองว่ามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยสุจริตที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้บริการคำปรึกษาและ/หรือการบรรยาย
 • เราขอคำแนะนำและข้อชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เช่น ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา และรับรองว่าจะไม่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อโน้มน้าวผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นอย่างไม่เหมาะสม
 • เราบันทึกลักษณะของการบริจาคทั้งหมดที่ดำเนินการโดย Sanofi และร้องขอให้ผู้รับผลประโยชน์เปิดเผยวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมของการบริจาคอย่างชัดเจน

 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการเข้าถึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา การกำหนดราคา การปกป้องข้อมูลผู้ป่วย และการต่อต้านการผูกขาด ตลอดจนมาตรฐานความซื่อสัตย์ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
 • เราสังเกตขอบเขตทางจริยธรรมที่ชัดเจนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเมื่อมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมดุล และห้ามมิให้มีการโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการตัดสินใจอื่น ๆ
 • เราไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหรืออาจถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมการขายก่อนผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้รับการอนุมัติทางการตลาดและการอนุญาตที่จำเป็นอื่น ๆ
 • เราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติชั้นนำเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สะท้อนให้เห็นในประมวลหลักอุตสาหกรรมทั่วโลก ภูมิภาค หรือท้องถิ่น เช่น ประมวลหลักการปฏิบัติของ IFPMA และหมายเหตุสำหรับแนวทาง