เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การรักษาจริยธรรมทางการเงิน

เรามุ่งมั่นต่อจริยธรรมของกิจกรรมทางการเงินของ Sanofi เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อให้แน่ใจในบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการความต้องการด้านสาธารณสุขและการขยายนวัตกรรมด้านสุขภาพ จริยธรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้ป่วยที่เราให้บริการ ตลอดจนพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดการเงินของเรา

ดังนั้น บันทึกทางการเงินของ Sanofi จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ทำให้นักลงทุน สมาชิกสภานิติบัญญัติ หน่วยงานต่าง ๆ และสาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับแง่มุมทางการเงินของบริษัทเรา

ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Sanofi มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและรักษาความถูกต้องของสมุดบัญชี บันทึก และบัญชี รวมถึงการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องโดยสร้างความโปร่งใสผ่านการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะ นอกเหนือจากการควบคุมภายในและกระบวนการในการรายงานทางการเงินที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว จริยธรรมทางการเงินของเรายังขยายไปถึงข้อห้ามที่เข้มงวดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการฟอกเงิน Sanofi ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีที่ใช้บังคับ ข้อจำกัดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกปฏิเสธหรือถูกจำกัด และข้อเรียกร้องจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • โดยการรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยที่เราให้บริการที่มีต่อธุรกิจของเราตลอดจนพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดการเงินของเรา
 • โดยแสดงความโปร่งใสของข้อมูลสำคัญที่ถูกต้องผ่านการเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • โดยการกำหนดจุดยืนของเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในด้านกิจกรรมการเงินและการทำสัญญา ซึ่งเป็นรากฐานของนวัตกรรมและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ป่วยของเรา
 • โดยการตัดสินใจที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และทันเวลา
 • โดยการปรับใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และได้รับอนุมัติ เสริมสร้างความคล่องตัวของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกำกับทิศทางเงินทุนเมื่อจำเป็น
 • โดยการวางตำแหน่ง Sanofi ในฐานะผู้นำในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความยั่งยืนของโลกกับผลการดำเนินงานทางการเงินของเรา

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เรารักษากระบวนการที่เข้มงวดเพื่อสร้างและรักษาสมุดบัญชี บันทึก และบัญชีที่สะท้อนถึงกิจกรรมของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และตรงต่อเวลา
 • เรารักษาการควบคุมการรายงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยให้ Sanofi สามารถปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • เรารักษาความลับของข้อมูลสำคัญก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนี้เท่านั้น
 • เราห้ามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้ง “การชี้แนะ” ผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาทำเช่นนั้น
 • เรามีนโยบายที่แข็งแกร่งที่ไม่ยอมรับสินบนหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Sanofi
 • เราให้คำตอบที่ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วแก่ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกที่ประเมินงบการเงินของเรา
 • เราดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกปฏิเสธหรือถูกจำกัด
 • เรายึดมั่นในกฎและโครงการเพื่อป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
 • เราปฏิบัติหน้าที่ของเราในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยการจ่ายภาษีในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินงาน
 • เราปฏิบัติตามกระบวนการทำสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาสิทธิ์ที่เรามอบให้และข้อผูกพันที่เราได้ดำเนินการกับบุคคลหรือนิติบุคคลนอก Sanofi
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล:

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในทุกระดับขององค์กรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบการบําบัดรักษาที่ล้ำหน้าในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลที่เหมาะสม เราสนับสนุนการทำงานในระดับที่บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

  Sanofi จะไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งในกลุ่มพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

  ที่ Sanofi เรามั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถรับฟังและมีส่วนร่วมกับเรา รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัล เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้กำหนดให้เราต้องสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นอย่างเต็มที่

  อ่านเพิ่มเติม