Objevte náš Kodex chování

Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

Ve společnosti Sanofi používáme různé komunikační kanály, abychom podpořili náš záměr prosazovat zázraky vědy, které zlepšují životy lidí. Naše komunikace zahrnuje sociální sítě a další veřejné digitální platformy. Tyto platformy mohou zahrnovat firemní účty společnosti Sanofi, které zmiňují naše iniciativy, účty, které poskytují vědecké informace týkající se našich produktů a terapeutických oblastí, účty od vedoucích pracovníků společnosti a mluvčích a účty spravované jednotlivými zaměstnanci společnosti Sanofi. Chceme se postarat o to, aby naše aktivity na těchto platformách probíhaly odpovědným způsobem v souladu s průmyslovými standardy a platnými předpisy, včetně zajištění správné propagační praxe.

Obsah publikovaný specializovanými a vyškolenými týmy na firemních účtech odráží naše hodnoty a naši firemní kulturu. Informace, které poskytujeme, jsou přesné, autentické a včasné. Jsou navrženy tak, aby byly dostupné a poutavé pro různé zainteresované strany a komunity, a zároveň vybízely k účasti a interakci.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Sdílením našich hodnot, závazků, aktivit a vědeckých informací s jednotlivci a zainteresovanými stranami po celém světě společnost Sanofi buduje povědomí o našem účelu, vybízí ke spolupráci, která podporuje inovace, a sdílí přesné, rychlé a cílené informace s těmi, kdo je potřebují.
 • Učíme se z toho, co se od jedinců a zainteresovaných stran dozvíme prostřednictvím sociálních sítí a digitálních platforem, a všechny tyto poznatky, včetně doporučení, zaznamenáváme. Pomáhá nám to zlepšovat fungování naší organizace a zaznamenávání stížností na produkty a nežádoucích příhod.
 • Pacientům a osobám s cennými zkušenostmi nebo odbornými znalostmi ohledně produktů a služeb společnosti Sanofi umožňujeme sdílet jejich příběh způsobem, který podporuje lidské zdraví.
 • Našim zaměstnancům a obchodním partnerům umožňujeme, aby se zapojili, učili se a přispívali ke svým komunitám odpovědným způsobem a v souladu s předpisy.

Jak minimalizujeme rizika

 • Upřednostňujeme odpovědné používání sociálních sítí a digitálních platforem.
 • Udržujeme aktivní farmakovigilanční monitoring našich kanálů sociálních sítí a zajišťujeme, aby veškeré nežádoucí příhody nebo stížnosti na závadu kvality našich produktů byly neprodleně hlášeny, s cílem splňovat celosvětové bezpečnostní požadavky.
 • Našim zaměstnancům nebo obchodním partnerům nedovolujeme prostřednictvím sociálních sítí nebo veřejných digitálních platforem sdílet nebo komentovat důvěrné informace. Vyžadujeme, aby používali zdravý úsudek a při svých aktivitách na sociálních sítích ctili hodnoty společnosti Sanofi.
 • Jsme ostražití ohledně ochrany osobních údajů uživatelů a transparentní ohledně našeho používání osobních údajů.
 • Zajišťujeme, aby zainteresované strany mohly jasně identifikovat informace vydané společností Sanofi, zejména pokud jsou zveřejněny obchodním partnerem naším jménem.
 • Ochrana osobních údajů a ochrana informací

  Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

  Přečtěte si více
 • Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

  Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

  Přečtěte si více
 • Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

  Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

  Přečtěte si více
 • Prosazujeme finanční integritu

  Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

  Přečtěte si více