Kultura etyki i ryzyka

Aby podążać za zdobyczami nauki, potrzebujemy silnego kompasu moralnego.

Realizujemy nasz śmiały i szlachetny cel, kierując się silnymi zasadami oraz kulturą etyki i integralności biznesu. Oznacza to, że w pracy wszyscy musimy kierować się najwyższymi standardami etyki, aby podejmować właściwie decyzje na rzecz tych wszystkich, którym służymy.

Aby to osiągnąć, nasze ramy podejmowania decyzji oparte na przemyślanym podejmowaniu ryzyka, uczciwości i zasadach etycznych, prowadzi nas na każdym poziomie naszej organizacji do właściwego postępowania.

Oznacza to również, że bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania w celu zapewnienia jak najlepszych wyników, w trosce o naszych pacjentów, klientów i partnerów.

Nasza kultura etyki

Gdy działamy zgodnie z zasadami naszego Kodeksu Postępowania, nasza kultura i etyka nabudowują na sobie wzajemnie, tworząc „czysty krąg etyczny”.

Dążąc do uczciwości i sprawiedliwości, tworzymy etyczne, odpowiedzialne i bezpieczne środowisko. To z kolei przyczynia się do wzrostu zaufania, odpowiedzialności i odwagi ze strony naszych pracowników, aby zadawali odważne pytania i kwestionowali status quo.

Nasz Kodeks Postępowania definiuje i pomaga nam stosować nasz kompas moralny, prowadząc nas do podejmowania decyzji etycznie i sprawiedliwie.

Przemyślane Podejmowanie Ryzyka to sposób, w jaki podejmujemy decyzje w Sanofi

Zmiana oblicza medycyny jest ogromnym wyzwaniem. Wyzwania te nie powinny rzucać cienia na ekscytujące możliwości, jakie przed nami stoją ani na pozytywny wpływ jakie nasze rozwiązania mają na życie ludzi.

Aby dostarczać przełomowych rozwiązań, musimy w bezpiecznych warunkach uwolnić nasz potencjał innowacyjny przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów etycznych i integralności biznesowej. Wiemy, że z wielkimi osiągnieciami wiąże się niekiedy ryzyko. A w szybko zmieniającym się środowisku opieki zdrowotnej musimy nieustannie ważyć ryzyka i szanse a także być transparentnym w określaniu motywów naszego postępowania. Aby to osiągnąć, opieramy się na naszej strukturze podejmowania decyzji.

Czym jest przemyślane podejmowanie ryzyka?

Przemyślane Podejmowanie Ryzyka polega na podejmowaniu właściwych decyzji poprzez maksymalizację możliwości, jednocześnie zarządzając ryzykiem w tzw. „Fioletowej Strefie”.

Wymaga to od nas znalezienia odpowiedniego poziomu ryzyka, które możemy podjąć, unikanie nadmiernej ostrożności lub niedbalstwa, tak, abyśmy w pełni i we właściwym czasie wykorzystali wszystkie możliwości i zapewnili najlepsze rozwiązania naszym pacjentom, klientom i partnerom.

Przemyślane Podejmowanie Ryzyka jest czynnikiem wpływającym na naszą kulturę pracy i katalizatorem tworzenia wartości dla pracowników oraz zachowań zgodnych ze strategią „Play to Win”. Odzwierciedla sposób, w jaki się zachowujemy, podejmujemy decyzje i w jaki sposób bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje.

Przemyślane Podejmowanie Ryzyka nigdy nie jest lekkomyślne. Nie narażamy naszej uczciwości. Nie łamiemy prawa, ani nie naruszamy naszych zasad. Nie narażamy naszych pacjentów, naszych pracowników, ani planety na niebezpieczeństwo.

W Sanofi wszyscy jesteśmy zachęcani do przyjęcia podejścia Przemyślanego Podejmowania Ryzyka bazującego na naszej koncepcji TRT (Przemyślane Podejmowanie Ryzyka):

Rozważne: Polegamy na rozsądnym osądzie naszych pracowników i naszych wartościach, aby postępować właściwie. Angażujemy odpowiednich partnerów w poszukiwanie różnorodności poglądów i poszerzanie perspektyw naszego myślenia. Jesteśmy etyczni i inkluzywni.

Podejmowanie: Równoważymy ryzyko i możliwości dokonywania świadomych i odważnych wyborów oraz zapewniamy korzyści przewyższające ryzyko. Przy opracowywaniu naszych rozwiązań, zawsze myślimy o naszych pacjentach i klientach. Jesteśmy odważni i kierujemy się wspólnym celem.

Podejmowanie: Kierujemy się pragmatycznym podejściem z jasno przypisanymi rolami i odpowiedzialnościami w procesie podejmowania decyzji. Bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje, świętujemy sukcesy całego Sanofi, aby uczyć się i wyciągać wnioski z pojawiających się nieoczekiwanie rozwiązań. Jesteśmy zaangażowani i odpowiedzialni.

Jak stosować Przemyślane Podejmowanie Ryzyka?

Proces decyzyjny składający się z sześciu prostych i praktycznych kroków został zaprojektowany tak, aby ułatwić podejmowanie decyzji każdego dnia.

 • Krok 1: Zdefiniuj
 • Krok 2: Zaangażuj się
 • Krok 3: Dokonaj oceny
 • Krok 4: Zdecyduj
 • Krok 5: Zrealizuj
 • Krok 6: Wyciągnij wnioski

Nazywamy to „doświadczeniem TRT”.

Pomaga nam to wypracować właściwe podejście do ryzyka oraz stosować wspólne, spójne podejście do procesu decyzyjnego na każdym poziomie organizacji.

Doświadczenie TRT daje narzędzia do rzetelnej ewaluacji naszych decyzji a także oceny tego, co działało dobrze i co można poprawić. Dzięki temu możemy wyciągać wnioski, dzielić się zdobytym doświadczeniem i działać coraz efektywniej.

Sprawiedliwe i etyczne podejmowanie decyzji

Podejmowanie sprawiedliwych decyzji

Podejmowanie sprawiedliwych decyzji polega na równym traktowaniu, unikaniu stronniczości i zapewnieniu przejrzystych i obiektywnych kryteriów w całym procesie. Oznacza to również gromadzenie i ocenę wszystkich istotnych informacji, wysłuchiwanie osób, których decyzja będzie dotyczyć oraz przedstawianie jasnych i sensownych powodów naszej decyzji.

Poruszanie się po szarych strefach

Aby podążać za rozwojem, musimy codziennie podejmować złożone decyzje. Decyzje te nie zawsze mają charakter binarny. Jak zatem poruszać się po szarych strefach? Etyczne i właściwe postępowanie to coś więcej niż tylko przestrzeganie przepisów prawa.

Aby podejmować etyczne decyzje, musimy zrozumieć dwie rzeczy: (1) konsekwencje naszych działań i (2) naszą motywację do ich podjęcia.

Oznacza to wzięcie odpowiedzialności za rezultaty oraz poleganie na świadomym osądzie, aby podejmować właściwe decyzje poprzez ciągłe zadawanie ważnych pytań:

 • Czy moja decyzja jest zgodna z naszą misją podążania za zdobyczami nauki, by przyczyniać się do poprawy jakość życia wielu ludzi?
 • Czy moja decyzja jest zgodna z wartościami Sanofi?
 • Czy naruszam jakiekolwiek przepisy prawa, procedury firmy Sanofi lub jakiekolwiek inne zasady określone w tym Kodeksie?
 • Czy przedkładam wspólny interes nad interes własny?
 • Czy traktuje innych tak, jak chcę, by mnie traktowano?
 • Czy byłoby dla mnie komfortowe, gdyby już w domenie publicznych mediów cyfrowych dostępna była stale informacja dotycząca mojej decyzji?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi: „Nie”, poproś o pomoc.

Sprawiedliwość Organizacyjna

Czym jest Sprawiedliwość Organizacyjna?

Sposób, w jaki zachowujemy się jako firma, ma bezpośredni wpływ na naszych pracowników. Aby Sanofi było uczciwym i bezpiecznym miejscem pracy, promujemy kulturę, dzięki której ludzie czują się traktowani sprawiedliwie i nie boją się wyrażać swoich opinii, prosić o pomoc czy też kwestionować tego, co wydaje się niewłaściwe.

Aby stworzyć środowisko sprzyjające wyrażaniu opinii, Sanofi dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zasoby i mechanizmy, dzięki którym będziemy mogli to robić bezpiecznie i efektywnie.

Wszystkie powyższe mechanizmy przyczyniają się do tworzenia silnej kultury Sprawiedliwości Organizacyjnej, która zaszczepia w każdym z nas poczucie sprawiedliwości i zaufania potrzebnych, aby czuć się zachęconym do wyrażania opinii.

Zero tolerancji

Zobowiązując się do wspierania kultury etyki, uczciwości i integralności biznesowej oraz wzajemnego szacunku, Sanofi zabrania wszelkich zachowań, które naruszają czyjąś godność osobistą lub mogą zaszkodzić reputacji Sanofi. Nie aprobujemy, ani nie popieramy żadnej formy oszustwa, nękania ani dyskryminacji. Zachowania te są niezgodne z naszymi podstawowymi wartościami i nie będą tolerowane ani w żadnej filii Sanofi na całym świecie ani w odniesieniu do któregokolwiek z naszych pracowników.

Zgłoś swoje obawy

W Sanofi zachęcamy naszych pracowników do otwartego zabrania głosu, gdy mają pytania lub obserwują ewentualne nieprawidłowości. Chcemy dać im pewność, że zostaną wysłuchani. Zobowiązujemy się do:

 • Niezwłocznej reakcji na zgłoszone nam pytania oraz zaobserwowane ewentualne nieprawidłowości.
 • Prowadzenia niezależnego, sprawiedliwego i wyważonego dochodzenia w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości.
 • Dokładania wszelkich starań, aby zachować poufność zgłaszającego i ograniczyć ryzyko, że dana osoba zostanie rozpoznana.
 • Podejmowania odpowiednich i bezstronnych, przejrzystych i spójnych działań dyscyplinarnych, zgodnie z naszą polityką działań dyscyplinarnych i korygujących.
 • Nie wyciągania wniosków ani sankcji dyscyplinarnych, zanim fakty nie zostaną potwierdzone.
 • Chronienia każdego, kto zgłasza nieprawidłowości w dobrej wierze i bez złych zamiarów, stosując naszą politykę zakazu odwetu, nawet wtedy, gdy zgłoszone zastrzeżenia okażą się niedokładne lub nie zostaną potwierdzone w toku dalszego postępowania.
 • Nieustannego monitorowania naszej kultury, naszych zachowań, działań biznesowych oraz zgodności z przepisami, aby upewnić się, że nasi pracownicy są wzorem do naśladowania i dają przykład w całej firmie.

Stosując się do tych podstawowych zasad Sprawiedliwości Organizacyjnej, nasi pracownicy mogą w pełni być sobą i sprawić, że Sanofi będzie najlepszym miejscem pracy.

Chcesz przejść dalej?

Odkryj, jak maksymalizujemy szanse, minimalizując zagrożenia.