Firemní kultura etického jednánířízení rizik

Abychom mohli hledat zázraky vědy , potřebujeme účinný morální kompas.

Odvážný a ušlechtilý účel, jako je ten náš, vyžaduje firemní kulturu založenou na etickém jednání a obchodní integritě. Znamená to, že my všichni do práce přinášíme své nejlepší etické já, abychom činili správná rozhodnutí pro lidi, kterým poskytujeme služby.

Abychom toho dosáhli, náš způsob rozhodování založený na promyšleném podstupování rizik, spravedlnosti a etických principech nás vede na každé úrovni k tomu, abychom jednali správně.

Znamená to také, že přebíráme odpovědnost za naše kroky k dosažení nejlepšího výsledku pro naše pacienty, zákazníky a zainteresované strany.

Scheme of virtous ethical circle

Naše kultura etiky

Jednáme-li v souladu se zásadami našeho Kodex chování, naše firemní kultura a etika se vzájemně podporují a vytvářejí „propojený kruh čestného a etického jednání“.

Když například usilujeme o férovost a spravedlnost, prosazujeme etické a bezpečné prostředí – a umožňujeme našim lidem větší důvěru, odpovědnost a odvahu klást správné otázky a zpochybňovat status quo. To vše nám společně pomáhá naplňovat náš účel, kdy pacienti jsou středobodem našeho uvažování.

Náš Kodex chování definuje a pomáhá nám uplatňovat náš morální „kompas“, který nás vede k tomu, abychom se rozhodovali eticky a férově.

Promyšlené riskování je způsob, jakým ve společnosti Sanofi činíme rozhodnutí

Transformace lékařské praxe představuje výzvu. Tyto výzvy by však neměly zastínit vzrušující příležitosti, které před námi stojí, a pozitivní dopad naší vědy na životy lidí.

Abychom dosáhli průlomového pokroku, musíme bezpečně využít náš inovační potenciál a zároveň zachovat nejvyšší standardy etiky a obchodní integrity. Víme, že skvělé odměny s sebou přinášejí rizika. A v rychle se měnícím a nejistém světě zdravotní péče musíme zvážit rizika a příležitosti a být transparentní ohledně našich motivů. K tomu se potřebujeme spolehnout na společný způsob rozhodování.

Schema of the Thoughtful Risk-Taking and the Purple Zone

Co je to promyšlené riskování?

Promyšlené riskování znamená činit správná rozhodnutí díky maximalizaci příležitostí a zároveň řízení rizik v tzv. „fialové zóně“.

Cílem je najít správnou míru rizik, která můžeme přijmout v rámci strategie rizik naší společnosti, a vyhnout se nadměrné opatrnosti nebo nedbalosti. Můžeme tak využít příležitostí ve správný čas a dosáhnout nejlepších výsledků pro naše pacienty, zákazníky a zainteresované strany.

Schema of the Thoughtful Risk-Taking Catalyst

Promyšlené riskování je nástrojem naší organizační kultury, katalyzátorem hodnot, které nabízíme našim zaměstnancům a také chování Play to Win. Odráží způsob, jakým se chováme, rozhodujeme a přebíráme odpovědnost.

Promyšlené riskování není nikdy lehkomyslné. Nenarušujeme naši integritu. Neporušujeme zákony ani naše zásady. Nevystavujeme naše pacienty, naše zaměstnance ani planetu žádnému riziku.

Ve společnosti Sanofi máme všichni možnost přijmout způsob uvažování zaměřený na promyšlené riskování pomocí našich ohleduplných principů TRT:

Promyšlené: S ohledem na správné jednání se spoléháme na zdravý úsudek našich zaměstnanců a naše hodnoty. Zapojujeme správné zainteresované strany, abychom měli k dispozici rozmanité názory a rozšiřovali náš způsob myšlení. Jednáme eticky a prosazujeme inkluzi.

Riziko: Vyvažujeme rizika a příležitosti učinit informovaná a odvážná rozhodnutí. Staráme se o to, aby přínos převážil rizika. Při vymýšlení řešení udržujeme pacienty a zákazníky v centru našeho myšlení. Jsme odvážní a řídíme se společným účelem.

Riskování: Dodržujeme pragmatický přístup s jasnými úlohami s ohledem na rozhodování. Přebíráme odpovědnost za svá rozhodnutí, oslavujeme úspěchy a společně fungujeme jako jedna společnost – One Sanofi, abychom se poučili z neočekávaných výsledků. Jsme motivovaní a neseme odpovědnost.

Scheme of the Decision Making

Jak aplikovat promyšlené riskování?

Proces rozhodování, který se skládá ze 6 jednoduchých a praktických kroků, nás má vést při každodenním rozhodování, kladení správných otázek a uplatňování principů TRT:

 • Krok 1: Definice
 • Krok 2: Zapojení
 • Krok 3: Vyhodnocení
 • Krok 4: Rozhodnutí
 • Krok 5: Realizace
 • Krok 6: Reflexe

Tomu říkáme „Cesta TRT“.

Pomáhá nám zapojit správný způsob uvažování a dodržovat společný a konzistentní přístup k přijímání nejlepších rozhodnutí na každé úrovni organizace.

A při naší cestě TRT jsme vyzváni, abychom se zamysleli nad svými rozhodnutími, zvážili, co fungovalo dobře a co by se dalo zlepšit, a podělili se o osvědčené postupy a nabyté poznatky, umožňující společný růst.

Spravedlivé a etické rozhodování

Spravedlivá rozhodnutí

Spravedlivé rozhodnutí znamená vyhnout předsudkům a zajistit v průběhu celého rozhodování transparentní, objektivní a spravedlivá kritéria. Znamená to také shromažďovat a vyhodnocovat všechny relevantní informace, vyslechnout si ty, kteří budou rozhodnutím ovlivněni, a poskytnout jasné a smysluplné zdůvodnění našeho rozhodnutí.

Navigace nejasně vymezenými oblastmi

Abychom mohli usilovat o pokrok, musíme každý den činit složitá rozhodnutí. Tato rozhodnutí nejsou vždy černobílá – jak se tedy orientovat v oblastech, které nejsou jasně vymezené? A co znamená jednat správně, kromě toho, že se řídíte zákony a předpisy?

Abychom mohli přijímat etická rozhodnutí, musíme porozumět: (1) možným důsledkům našeho jednání a (2) naší motivaci k takovému jednání.

To znamená převzít odpovědnost za výsledek našeho rozhodnutí a spoléhat se na náš dobře informovaný úsudek, že jednáme správně, a to prostřednictvím neustálé sebereflexe:

 • Je mé rozhodnutí v souladu s naším účelem dělat vědecké zázraky, které zlepšují životy lidí?
 • Je mé rozhodnutí v souladu s hodnotami společnosti Sanofi?
 • Neporušuji zákony, zásady, postupy společnosti Sanofi ani nic, co je uvedeno v tomto kodexu?
 • Upřednostňuji společné zájmy před svými osobními zájmy?
 • Chovám se k ostatním tak, jak by se podle mě měli chovat oni ke mně?
 • Bylo by mi příjemné, kdyby si veřejnost mohla kdykoli přečíst mé rozhodnutí online?

Pokud je odpověď na kteroukoli z těchto otázek „NE“, požádejte o pomoc.

Spravedlnost v organizaci

Co je to spravedlnost v organizaci?

Způsob, jakým se jako organizace chováme, má přímý dopad na naše zaměstnance. Abychom ze společnosti Sanofi udělali spravedlivé a bezpečné pracoviště, podporujeme firemní kulturu, kde mají lidé pocit, že se s nimi jedná spravedlivě a nebojí se ozvat, požádat o pomoc nebo zpochybnit to, co nevypadá, nepůsobí nebo se nezdá být v pořádku.

Chceme vytvořit prostředí, kde se všichni mohou ozvat. Společnost Sanofi proto klade obrovský důraz na zajištění zdrojů a mechanismů, které všem umožní se ozvat bezpečným a efektivním způsobem.

Všechny tyto mechanismy společně umožňují silnou kulturu spravedlnosti v organizaci, která v každém z nás vzbuzuje pocit spravedlnosti a důvěry potřebné k tomu, abychom se mohli ozvat.

Nulová tolerance

Ve svém závazku podporovat firemní kulturu etického jednání, obchodní integrity a vzájemného respektu společnost Sanofi zakazuje jakékoli chování, které může negativně ovlivnit něčí důstojnost nebo mít škodlivý dopad na společnost Sanofi nebo její pověst. Netolerujeme ani nepodporujeme žádnou formu podvodu, obtěžování nebo diskriminace. Takové chování je v zásadě neslučitelné s našimi základními hodnotami a bude podléhat nulové toleranci napříč všemi našimi provozy globálně a ve vztahu ke všem zaměstnancům.

Vyjádřete své obavy

. Ve společnosti Sanofi zaměstnancům doporučujeme, aby se v případě dotazů nebo obav ozvali a ujišťujeme je, že budou vyslyšeni. Zavazujeme se:

 • neprodleně se zabývat vznesenými dotazy a obavami,
 • nezávisle, spravedlivě a vyváženě prošetřit obavy, které byly vzneseny, je-li to správné,
 • vynaložit veškeré přiměřené úsilí, abychom zachovali důvěrnost oznamovatele a snížili riziko, že bude daná osoba identifikována,
 • přijmout vhodná nezaujatá disciplinární opatření transparentním a konzistentním způsobem, který je v souladu s našimi zásadami pro disciplinární a nápravná opatření,
 • nikdy nikoho neobviňovat ani netrestat, dokud nejsou potvrzena fakta,
 • chránit každého, kdo nahlásí své obavy, učiní-li tak v dobré víře a bez zlého úmyslu prostřednictvím našich komplexních zásad proti odvetným opatřením, a to i v případě, že se nahlášená fakta ukážou jako nepřesná nebo nejsou podniknuty žádné další kroky,
 • neustále monitorovat naši firemní kulturu, dodržování předpisů, chování a obchodní aktivity, ve snaze zajistit, že bude u našich zaměstnanců stanoven správný tón, který povede příkladem v celé společnosti,

Budeme-li se řídit těmito základními principy spravedlnosti v rámci organizace, mohou naši zaměstnanci do práce přinést své skutečné a nejlepší já a mohou se podílet na tom, aby společnost Sanofi byla tím nejlepším možným pracovištěm.

Chcete jít dále?

Zjistěte, jak maximalizujeme příležitosti a zároveň minimalizujeme rizika.

 • Podpora diverzity, rovnosti a inkluze

  Ve společnosti Sanofi chceme odrážet rozmanitost našich komunit. Každý den chceme projevovat své skutečné já a transformovat lékařskou praxi. Chceme mít na svět pozitivní vliv tím, kým jsme, co děláme a jakým způsobem to děláme. Uvědomujeme si, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je pracovat společně a „dávat tomu vše“

  Přečtěte si více
 • Respekt k lidem, podpora psychologické bezpečnosti a blahobytu

  Naším cílem je zlepšovat životy lidí. Zároveň chceme prosazovat respekt vůči každému jednotlivci, kdekoli na světě. To zahrnuje fyzické a psychické zdraví, bezpečnost a blaho zaměstnanců společnosti Sanofi, stejně jako náš respekt k lidským právům a svobodám, pracovním právům a slušný přístup k práci mezi všemi lidmi.

  Přečtěte si více
 • Ochrana osobních údajů a ochrana informací

  Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

  Přečtěte si více
 • Komercializace produktů a služeb

  Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

  Přečtěte si více
 • Naše spolupráce s obchodními partnery

  Ve společnosti Sanofi spolupracujeme s různými obchodními partnery. Očekáváme od nich, že budou dodržovat nejvyšší etické standardy.

  Přečtěte si více
 • Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

  Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

  Přečtěte si více
 • Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

  Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

  Přečtěte si více
 • Chráníme životní prostředí

  Změna klimatu je jednou z nejnaléhavějších problémů naší doby. Okamžitý i dlouhodobý úspěch společnosti Sanofi vyžaduje rozhodné vedení, které chrání naši planetu a přírodní ovzduší, zemi a vodní prostředí, na kterých lidstvo závisí.

  Přečtěte si více
 • Závazek vůči naší společnosti

  Náš přístup k sociálnímu dopadu je posílit, znovu potvrdit a upevnit náš závazek vůči společnosti a komunitám, kterým poskytujeme naše služby. Náš sociální dopad umožňují tři snahy:

  Přečtěte si více
 • Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

  Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

  Přečtěte si více
 • Udržujeme rovnováhu přínosů a rizik

  Společnost Sanofi se zavazuje transparentně komunikovat o svých produktech. Zároveň se staráme o to, aby informace o účinnosti, bezpečnostním profilu a službách byly pravidelně aktualizovány.

  Přečtěte si více
 • Urychlujeme výzkum a vývoj s vědeckou integritou

  Ve společnosti Sanofi jsme se zavázali provádět naši činnost v oblasti výzkumu a vývoje bezúhonně a transparentním způsobem poskytovat relevantní informace, abychom usnadnili správné používání našich produktů.

  Přečtěte si více
 • Naše interakce se zainteresovanými stranami

  Společnost Sanofi se zavázala, že při jednání se zainteresovanými stranami zachová zaměření na pacienta a že bude jednat čestně, s respektem, s legitimním záměrem, transparentně a odpovědně.

  Přečtěte si více
 • Prosazujeme finanční integritu

  Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

  Přečtěte si více
 • Dodržujeme správné provozní postupy

  Ve společnosti Sanofi vyrábíme a distribuujeme produkty nejvyšší kvality po celém světě, abychom zlepšili životy lidí.

  Přečtěte si více
 • Transformujeme medicínu prostřednictvím digitálních řešení

  Společnost Sanofi využívá technologie k transformaci lékařské praxe a vytvoření bezpečného a etického prostředí (ethics-by-design) pro digitální řešení.

  Přečtěte si více