Ethiek en Risicocultuur

Om de wonderen van de wetenschap na te streven, hebben we een sterk moreel kompas nodig.

Een gedurfd en nobel doel als het onze vereist een cultuur die ethiek en zakelijke integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Het betekent dat we allemaal ons beste ethische zelf naar het werk brengen, zodat we de juiste beslissingen nemen voor de mensen die we bedienen.

Om dat te bereiken worden wij op elk niveau geleid door ons besluitvormingskader, dat gebaseerd is op bedachtzaam risico nemen, eerlijkheid en ethische principes, om het juiste te doen.

Dit betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen om onze patiënten, klanten en belanghebbenden het beste resultaat te bieden.

Onze Cultuur van Ethiek

Wanneer we handelen in overeenstemming met onze principes van de Gedragscode, voeden onze cultuur en ethiek elkaar waardoor een “deugdzame ethische cirkel” ontstaat.

Wanneer wij bijvoorbeeld eerlijkheid en rechtvaardigheid nastreven, bevorderen wij een ethische en veilige omgeving, en geven wij onze mensen meer vertrouwen, verantwoordelijkheid en moed om de juiste vragen te stellen en de status quo ter discussie te stellen. Dit alles samen helpt ons om ons doel te bereiken, waarbij patiënten centraal staan in ons denken.

Onze Gedragscode definieert en helpt ons ons moreel kompas toe te passen, waardoor we op een ethische en eerlijke manier beslissingen kunnen nemen.

Thoughtful Risk-Taking is hoe we bij Sanofi beslissingen nemen

Het transformeren van de geneeskundige praktijk is een uitdaging. Deze uitdagingen mogen geen schaduw werpen op de spannende mogelijkheden die voor ons liggen en de positieve impact van onze wetenschap op het leven van mensen.

Om doorbraken te bereiken, moeten we ons innovatiepotentieel op een veilige manier aanboren en tegelijkertijd de hoogste normen van ethiek en zakelijke integriteit handhaven. We weten dat grote beloningen gepaard gaan met risico’s. En in de snel veranderende, onzekere wereld van de gezondheidszorg moeten we de risico’s en kansen afwegen en transparant zijn over onze motieven. Om dit te bereiken, vertrouwen we op een gemeenschappelijk besluitvormingskader.

Wat is Thoughtful Risk-Taking (Bedachtzaam Risico’s Nemen)?

Thoughtful Risk-Taking gaat over het nemen van de juiste beslissingen door kansen te maximaliseren en tegelijkertijd risico’s te beheersen in de zogenaamde “paarse zone”.

Het vereist dat we het juiste niveau van risico’s vinden dat we kunnen nemen binnen de risicobereidheid van ons bedrijf, waarbij we buitensporige voorzichtigheid of onzorgvuldigheid vermijden, zodat we de kansen op het juiste moment aangrijpen en onze patiënten, klanten en belanghebbenden het beste resultaat leveren.

Thoughtful Risk-Taking is een stimulans voor onze organisatiecultuur en een katalysator van ons waardeaanbod voor werknemers en ons Play to Win-gedrag. Het weerspiegelt de manier waarop we ons gedragen en beslissingen en verantwoordelijkheid nemen.

Thoughtful Risk-Taking is nooit roekeloos. We brengen onze integriteit niet in gevaar. We overtreden de wet niet en schenden ons beleid niet. We brengen onze patiënten, onze mensen of de planeet niet in gevaar.

Bij Sanofi zijn we allemaal gemachtigd om een Thoughtful Risk-Taking-mentaliteit te gebruiken met behulp van onze TRT-principes:

Thoughtful (Bedachtzaam): We vertrouwen op het gezonde oordeel van onze mensen en onze waarden om het juiste te doen. We betrekken de juiste belanghebbenden om diversiteit van standpunten te zoeken en ons denkvermogen te verruimen. We zijn ethisch en inclusief.

Risk (Risico): We brengen risico’s en kansen in evenwicht om weloverwogen en gedurfde keuzes te maken en ervoor te zorgen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. We zorgen ervoor dat patiënten en klanten centraal staan in ons denken bij het vinden van oplossingen. We zijn gedurfd en worden gedreven door een gemeenschappelijk doel.

Taking (Nemen): We volgen een pragmatische aanpak met duidelijke besluitvormingsrollen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze beslissingen, vieren successen en komen samen als One Sanofi om te leren van onverwachte resultaten. We zijn gemachtigd en verantwoordelijk.

Hoe Thoughtful Risk-Taking toe te passen?

Er is een besluitvormingsproces bestaande uit 6 eenvoudige en praktische stappen ontworpen om ons dagelijks te begeleiden bij onze besluitvorming, door onszelf de juiste vragen te stellen en de TRT-principes toe te passen:

 • Stap 1: Definiëren
 • Stap 2: Betrekken
 • Stap 3: Beoordelen
 • Stap 4: Beslissen
 • Stap 5: Uitvoeren
 • Stap 6: Leren

Dit is wat we de “TRT-ervaring” noemen.

Het helpt ons de juiste mentaliteit te activeren en een gemeenschappelijke en consequente aanpak te volgen voor het nemen van de beste beslissingen op elk niveau van de organisatie.

En terwijl we de TRT-ervaring doornemen, worden we uitgenodigd om na te denken over onze beslissingen, te overwegen wat goed werkte en wat beter kan, en ervoor te zorgen dat beste praktijken en geleerde lessen worden gedeeld om collectief te groeien.

Eerlijke en ethische besluitvorming

Eerlijke beslissingen nemen

Een eerlijke beslissing nemen gaat over het vermijden van vooroordelen en het waarborgen van transparante, objectieve en rechtvaardige criteria tijdens het proces. Dit betekent ook het verzamelen en evalueren van alle relevante informatie, het horen van de mensen die door de beslissing zullen worden getroffen en het geven van duidelijke en zinvolle redenen voor onze beslissing.

Navigeren door de grijze gebieden

Om vooruitgang na te streven, moeten we elke dag complexe beslissingen nemen. Deze beslissingen zijn niet altijd binair, dus hoe navigeren we door de grijze gebieden? En hoe ziet het juiste doen eruit, afgezien van het voor de hand liggende volgen van de wet- en regelgeving?

Om ethische beslissingen te nemen, moeten we twee dingen begrijpen: (1) de mogelijke gevolgen van onze handelingen en (2) onze motivatie om deze handelingen te verrichten.

Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van onze beslissing en vertrouwen op ons weloverwogen oordeel om het juiste te doen, door onszelf voortdurend de volgende vragen te stellen:

 • Is mijn beslissing in overeenstemming met ons doel om de wonderen van wetenschap na te jagen om het leven van mensen te verbeteren?
 • Is mijn beslissing in overeenstemming met de waarden van Sanofi?
 • Overtreed ik geen wetten, beleidslijnen van Sanofi, procedures of iets dat in deze code uiteengezet is?
 • Stel ik het collectieve belang boven mijn eigen persoonlijke belang?
 • Behandel ik anderen op dezelfde manier als ik zelf zou verwachten behandeld te worden?
 • Zou ik me voor altijd op mijn gemak voelen als het publiek mijn beslissing online leest?

Als het antwoord op één van deze vragen “NEE” is, vraag dan om hulp.

Organisatorische Rechtvaardigheid

Wat is Organisatorische Rechtvaardigheid?

De manier waarop we ons als bedrijf gedragen heeft een directe impact op onze mensen. Om van Sanofi een eerlijke en veilige werkplek te maken, bevorderen we een cultuur waarin mensen het gevoel hebben dat ze eerlijk zijn behandeld en niet bang zijn om zich uit te spreken, om hulp te vragen of vraagtekens te zetten bij wat er niet goed uitziet, voelt of lijkt.

Om een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor het uitspreken, stelt Sanofi alles in het werk om de middelen en mechanismen in te stellen die we nodig hebben om dit veilig en met de grootste impact te doen.

Al deze mechanismen samen maken een sterke cultuur van organisatorische rechtvaardigheid mogelijk die ieder van ons het gevoel van rechtvaardigheid en vertrouwen geeft dat nodig is om zich uit te spreken.

Nultolerantie

In haar streven om een cultuur van ethiek, zakelijke integriteit en wederzijds respect te bevorderen, verbiedt Sanofi elk gedrag dat iemands waardigheid aantast of een schadelijke invloed heeft op Sanofi of haar reputatie. We staan geen enkele vorm van fraude, intimidatie of discriminatie toe. Dit gedrag is fundamenteel onverenigbaar met onze kernwaarden en zal worden onderworpen aan een nultolerantiebenadering in al onze activiteiten wereldwijd en met betrekking tot alle werknemers.

Maak je bezorgdheden kenbaar

Bij Sanofi moedigen we onze werknemers aan om hun vragen of bezorgdheden kenbaar te maken en geven we hen de zekerheid dat ze worden gehoord. Wij verbinden ons ertoe om:

 • vragen en bezorgdheden die onder onze aandacht worden gebracht onmiddellijk te behandelen;
 • onafhankelijke, eerlijke en evenwichtige onderzoeken uit te voeren met betrekking tot bezorgdheden die worden geuit wanneer het juist is om dit te doen;
 • alle redelijke inspanningen te leveren om de vertrouwelijkheid van de melder te bewaren en het risico te beperken dat de persoon wordt geïdentificeerd;
 • passende, onbevooroordeelde disciplinaire maatregelen te nemen, op een transparante en consequente manier, in overeenstemming met ons beleid inzake disciplinaire en corrigerende maatregelen;
 • mensen nooit de schuld of straf te geven voordat de feiten bevestigd zijn;
 • iedereen te beschermen die te goeder trouw en zonder kwade bedoelingen een melding doet, door middel van ons robuust beleid tegen vergelding, zelfs als de gemelde feiten onjuist blijken te zijn of er geen verdere actie wordt ondernomen.

 • onze cultuur, naleving, gedrag en bedrijfsactiviteiten voortdurend te controleren om ervoor te zorgen dat de juiste toon wordt gezet en dat onze werknemers in het hele bedrijf het goede voorbeeld geven.

Op basis van deze kernprincipes van Organisatorische Rechtvaardigheid kunnen onze werknemers hun hele en beste zelf naar het werk brengen en er belang bij hebben dat Sanofi de beste werkplek wordt die het kan zijn.

Wil je verder gaan?

Ontdek hoe we kansen maximaliseren en risico's minimaliseren.

 • Het Steunen van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

  Bij Sanofi willen we de diversiteit van onze gemeenschappen weerspiegelen en ons hele zelf elke dag inzetten om de uitoefening van de geneeskunde grondig te veranderen. We willen een impact hebben op de wereld door wie we zijn, wat we doen en de manier waarop we dat doen, en we beseffen dat de enige manier om dit echt te doen is door het samen te doen en door “All In” te zijn. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn een integraal onderdeel van de Play to Win-strategie van Sanofi. Zij helpen ons opnieuw uit te vinden hoe wij werken en sturen onze culturele transformatie aan door: het Opbouwen van Representatief Leiderschap: We moeten leiderschapsteams samenstellen die de diversiteit weerspiegelen van de gemeenschappen die we bedienen, zodat we meer verschillende perspectieven kunnen benutten en beter kunnen inspelen op de behoeften van onze patiënten, werknemers, klanten en belanghebbenden. het Creëren van een Werkomgeving waarin we het beste van onszelf kunnen brengen: Door diversiteit, gelijkheid en inclusie moeten onze werknemers het gevoel hebben dat ze hun volledige potentieel kunnen benutten, zodat we creativiteit en innovatie kunnen bevorderen. Betrokkenheid Bij Onze Diverse Gemeenschappen: om de werkwijze van de geneeskunde te veranderen, moeten we wereldburgers zijn en pleiten voor inclusie en diversiteit bij onze externe belanghebbenden.

  Meer lezen
 • Respect voor Mensen, het Bevorderen van Psychologische Veiligheid en Welzijn

  Omdat het ons doel is om het leven van mensen te verbeteren, zetten we ons in voor het handhaven van respect voor elke persoon over de hele wereld. Dit omvat de fysieke en psychologische gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers van Sanofi, evenals ons respect voor mensenrechten en vrijheden, arbeidsrechten en fatsoenlijk werk voor alle mensen.

  Meer lezen
 • Het Waarborgen van Gegevensprivacy en het Beschermen van Informatie

  Sanofi zet zich in voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging op elk niveau van onze organisatie ten behoeve van patiënten, onze werknemers en belanghebbenden en om volledige naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

  Meer lezen
 • Commercialisering van Producten en Diensten

  Sanofi streeft naar duurzaam en langdurig succes van ons bedrijf in lijn met onze strategie. Om ons doel en onze ambitie te handhaven, werken wij samen met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze commercialiseringsaanpak het welzijn van de patiënt en de samenleving bevordert, de wet- en regelgeving naleeft en ethisch en integer te werk gaat.

  Meer lezen
 • Het Samenwerken met Zakenpartners

  Bij Sanofi werken we samen met verschillende zakenpartners waarvan we verwachten dat ze de strengste ethische normen handhaven.

  Meer lezen
 • Vrije en Eerlijke Concurrentie

  Sanofi streeft naar betere resultaten voor patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden door op het juiste moment en om de juiste redenen baanbrekende therapieën te leveren. We ondersteunen een gelijk speelveld waarin bedrijven vrij en eerlijk de wonderen van de wetenschap nastreven zonder onrechtmatig voordeel.

  Meer lezen
 • Het Bestrijden van Omkoping en Corruptie

  Sanofi tolereert geen enkele vorm van omkoping of machtsmisbruik voor persoonlijk gewin, zowel onder onze werknemers en zakenpartners als onder belanghebbenden die betrokken zijn bij het nastreven van de wonderen van wetenschap om het leven van patiënten te verbeteren. Dergelijke handelingen van omkoping en corruptie omvatten het geven (of ontvangen) van iets van waarde aan (of van) een persoon met als doel het beïnvloeden van gedrag of beslissingen, met name zorgverleners, patiëntenorganisaties, overheidsfunctionarissen en staatsorganisaties. Corruptie schaadt patiënten, tast het vertrouwen in de gezondheidszorg aan en kan investeringen in geneesmiddelen inperken. Corruptie bevordert ook ongelijkheden op gezondheidsgebied en belemmert economische ontwikkeling, mensenrechten en ecologische duurzaamheid. Onze intolerantie voor elke vorm van corruptie zet Sanofi aan tot het cultiveren van een robuuste cultuur van integriteit. Het motiveert ons ook om corruptie buiten onze organisatie te bestrijden, waar dit ons doel in de weg kan staan.

  Meer lezen
 • Het Beschermen van het Milieu

  Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. Het succes van Sanofi op korte en lange termijn vereist doortastend leiderschap om onze planeet en de natuurlijke omgeving van lucht, land en water, waarvan de mensheid afhankelijk is, te beschermen.

  Meer lezen
 • Inzet voor de Maatschappij

  Onze benadering van sociale impact is het versterken, herbevestigen en uitbreiden van onze inzet voor de maatschappij en de gemeenschappen die wij van dienst zijn. Onze sociale impact wordt mogelijk gemaakt door drie inspanningen:

  Meer lezen
 • Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

  Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van de Baten-Risicoverhouding

  Sanofi streeft naar transparante communicatie over zijn producten en zorgt ervoor dat informatie over de werkzaamheid, het veiligheidsprofiel en de diensten regelmatig wordt bijgewerkt.

  Meer lezen
 • Het Versnellen van Onderzoek en Ontwikkeling met Wetenschappelijke Integriteit

  Bij Sanofi streven wij ernaar onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten integer uit te voeren en op transparante manier relevante informatie te verstrekken om het juiste gebruik van onze producten te vergemakkelijken.

  Meer lezen
 • Interactie met belanghebbenden

 • Het Behouden van Financiële Integriteit

  We zetten ons in voor de integriteit van de financiële activiteiten van Sanofi om ons doel te realiseren en onze rol als betrouwbare partner in het voorzien in de behoeften van de volksgezondheid en het uitbreiden van gezondheidsinnovatie te waarborgen. Financiële integriteit is van vitaal belang om de patiënten die we bedienen te beschermen, evenals onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van Goede Bedrijfspraktijken

  Bij Sanofi produceren en distribueren we wereldwijd producten van de hoogste kwaliteit om het leven van mensen te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Grondig Veranderen van Uitoefening van de Geneeskunde door Digitale Gezondheid

  Sanofi zet technologie in om de geneeskundige praktijk te transformeren en een veilige en ethics-by-design (ethiek-door-ontwerp) omgeving te creëren voor digitale oplossingen.

  Meer lezen