Poznaj nasz Kodeks postępowania

Promowanie różnorodności, równości i inkluzywności

W firmie Sanofi nie szczędzimy sił, aby każdego dnia zmieniać oblicze medycyny, zawsze mając na względzie różnorodność naszej społeczności. Chcemy wywierać wpływ na świat poprzez to, kim jesteśmy, co i w jaki sposób to robimy. Wiemy, że jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wspólny wysiłek i pełne zaangażowanie (“All In”).

Różnorodność, równość i inkluzywność to integralna część strategii Sanofi „Play to Win”. Pomagają nam udoskonalić sposób, w jaki pracujemy i kierują naszą zmianą kulturową poprzez:

 • Budowanie reprezentatywnego kierownictwa: Musimy budować grupy kierownicze, które stanowią odbicie różnorodności społeczności, którym służymy. Dzięki temu uwzględnimy szerszy zakres różnych punktów widzenia i opinii a tym samym zbliżymy się do potrzeb naszych pacjentów, pracowników, klientów i interesariuszy.
 • Tworzenie środowiska, w którym możemy w pełni realizować swoje predyspozycje i kompetencje: dzięki poszanowaniu różnorodności, równości i inkluzywności nasi pracownicy będą mogli osiągnąć pełnię swoich możliwości; a to wpłynie na przyspieszenie rozwoju kreatywności i innowacyjności.
 • Angażowanie się w nasze różnorodne społeczności: aby zmienić praktykę medyczną, musimy być obywatelami świata i wraz z naszymi zewnętrznymi interesariuszami wspierać inkluzywność i różnorodność.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Poprzez zwiększanie świadomości i pogłębianie zrozumienia. Kierujemy się różnorodnością, równością i inkluzywnością w wewnętrznej komunikacji, aby doprowadzić do równouprawnienia płci, kultury i pochodzenia, LGBTQ+, pokoleń i zdolności.
 • Zwiększając kreatywność i innowacyjność. Budujemy zespoły, które stanowią odbicie różnorodności naszych pracowników, bo wierzymy, że łączenie różnych tożsamości naszych pracowników oraz partnerów biznesowych jest źródłem siły i fundamentem naszego sukcesu.
 • Upewniając się, że nasze miejsca pracy są przystępne. Zapewniamy przystępność we wszystkich naszych miejscach pracy, udostępniamy integracyjne technologie i wspieramy takie sposoby pracy, które umożliwią wszystkim pracownikom bycie w pełni efektywnymi.
 • Poprzez zobowiązanie do lepszego reprezentowania różnorodności pacjentów podczas badań klinicznych.
 • Poprzez program różnorodności dostawców Sanofi, który ma zwiększyć integrację historycznie niedostatecznie reprezentowanych grup w naszych procesach.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Nie ma przyzwolenia na molestowanie (np. fizyczne, seksualne, psychiczne, słowne ani żadną inną jego postać) i jakiekolwiek formy dyskryminacji ze względu na: płeć, tożsamość, wiek, pochodzenie, religię, rasę, dziedzictwo kulturowe, orientację seksualną, wygląd fizyczny, niepełnosprawność, aktywność w związku zawodowym, poglądy polityczne, narodowość, sytuację rodzinną lub jakiekolwiek inne powody.
 • Zakazujemy postępowania w sposób, który może naruszać lub negatywnie wpłynąć na godność jakiejkolwiek osoby.
 • Unikamy homogeniczności, zapewniając pracownikom potrzebne wsparcie i gwarantując, że ich opinie zostaną wysłuchane.