Poznaj nasz Kodeks postępowania

Utrzymanie integralności finansowej

Zobowiązujemy się do przejrzystej działalności finansowej Sanofi, aby realizować nasz cel, będąc zaufanym partnerem w procesie zaspokajania potrzeb w obszarze zdrowia publicznego i rozwijaniu innowacji w tym zakresie. Przejrzystość finansowa ma kluczowe znaczenie dla ochrony pacjentów, którym służymy, a także dla naszych pracowników, interesariuszy i rynków finansowych.

W związku z tym dokumentacja finansowa Sanofi ma na celu zapewnienie, że nie wprowadzamy inwestorów, prawodawców, władz i opinii publicznej w błąd co do finansowych aspektów działalności naszej firmy.

Jako spółka giełdowa, Sanofi ma obowiązek posiadania i prowadzenia dokładnych ksiąg, rejestrów i rachunków, a także składania rzetelnych sprawozdań finansowych, które zapewniają przejrzystość poprzez publiczne ujawnianie istotnych informacji. Oprócz wewnętrznych kontroli i procedur sprawozdawczości finansowej, które sprzyjają zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, nasza uczciwość finansowa obejmuje surowy zakaz wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi i prania pieniędzy. Sanofi przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych, respektuje ograniczenia nałożone na podmioty, którym odmówiono rejestracji lub je ograniczono oraz wdraża zalecenia audytorów wewnętrznych i zewnętrznych.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Nieustannie dbając o utrzymanie i wzrost zaufania ze strony pacjentów, którym służymy, a także naszych pracowników, interesariuszy i rynków finansowych.
 • Zapewniając przejrzystość poprzez podawanie do publicznej wiadomości rzetelnych i istotnych informacji.
 • Pozycjonując się jako preferowany partner w finansowaniu i zawieraniu umów, które mają fundamentalne znaczenie dla naszej innowacyjności i dostarczania produktów i usług dla pacjentów.
 • Podejmując lepsze decyzje w oparciu o kompletne, dokładne i rzetelne informacje.
 • Umożliwiając wykorzystanie zasobów finansowych zgodnie z ich zamierzonym i zatwierdzonym celem, wzmacniając naszą sprawność w osiąganiu celów biznesowych i kierując kapitał tam, gdzie jest to potrzebne.
 • Pozycjonując firmę Sanofi jako lidera we wzmacnianiu powiązań między zrównoważonym rozwojem a wynikami finansowymi.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Stosujemy sprawdzone procedury posiadania i prowadzenia kompletnych, dokładnych i aktualnych ksiąg, rejestrów i rachunków, które odzwierciedlają nasze działania.
 • Raporty finansowe poddajemy rzetelnej kontroli, co umożliwia firmie Sanofi przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad rachunkowości.
 • Zachowujemy poufność istotnych informacji przed ich publicznym ujawnieniem i przekazujemy istotne informacje niejawne wyłącznie osobom, które muszą być ich świadome.
 • Zabraniamy przekazywania poufnych informacji i zawierania opartych na nich transakcji dla osobistego zysku.
 • Działamy zgodnie z niepodważalnymi zasadami, które nie tolerują łapówek ani innych przysług mogących wpływać na decyzje innych osób lub podmiotów, które podejmują decyzje dotyczące działalności Sanofi.
 • Dostarczamy terminowo kompletne, dokładne i rzetelne odpowiedzi audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, którzy oceniają nasze sprawozdania finansowe.
 • Przeprowadzamy różnorodne inspekcje mające na celu zapewnienie, że przestrzegane są ograniczenia nałożone na strony trzecie.
 • Przestrzegamy zasad i programów mających na celu zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy.
 • Spełniamy swoją funkcję jako odpowiedzialna organizacja korporacyjna, płacąc podatki w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność.
 • Przestrzegamy formalnego procesu zawierania umów w celu zachowania praw, które przyznaliśmy i zobowiązań, które podjęliśmy wobec osób lub podmiotów spoza Sanofi.
 • Ochrona prywatności danych i bezpieczeństwa informacji

  Firma Sanofi jest zdeterminowana do zachowania prywatności danych i bezpieczeństwa informacji na każdym szczeblu organizacji, kierując się przede wszystkim korzyścią dla pacjentów, naszych pracowników i interesariuszy oraz celem zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami.

  Przeczytaj więcej
 • Swobodna i uczciwa konkurencja

  Sanofi dąży do zapewnienia lepszych rozwiązań dla pacjentów, społeczności i partnerów, zapewniając przełomowe terapie we właściwym czasie i z właściwych powodów. Popieramy równe warunki działania, w których firmy swobodnie i uczciwie korzystają ze zdobyczy nauki bez osiągania niewspółmiernych korzyści.

  Przeczytaj więcej
 • Walka z łapownictwem i korupcją

  Firma Sanofi nie toleruje żadnych form łapownictwa ani nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści osobistych, zarówno wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych, jak i wśród interesariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz zdobyczy nauki przyczyniających się do poprawy jakości życia pacjentów.

  Przeczytaj więcej
 • Korzystanie z mediów społecznościowych i odpowiedzialna komunikacja

  W Sanofi dbamy o to, aby nasi partnerzy mogli się z nami kontaktować, również za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas odpowiedzialnej komunikacji i w pełni się do tego zobowiązujemy.

  Przeczytaj więcej