Poznaj nasz Kodeks postępowania

Ochrona prywatności danych i bezpieczeństwa informacji

Firma Sanofi jest zdeterminowana do zachowania prywatności danych i bezpieczeństwa informacji na każdym szczeblu organizacji, kierując się przede wszystkim korzyścią dla pacjentów, naszych pracowników i interesariuszy oraz celem zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami.

Transformacja cyfrowa i możliwości przetwarzania danych wzmacniają interakcje firmy Sanofi z organizacjami oraz interesariuszami zewnętrznymi, aby osiągnąć nasz cel. Przetwarzanie danych, od ich gromadzenia do przechowywania, jest obecnie kluczowym elementem naszych relacji z pacjentami, pracownikami służby zdrowia, członkami społeczności naukowej, klientami, użytkownikami naszych produktów i usług oraz naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi. W celu ochrony prywatności danych wdrożyliśmy Globalne Wytyczne Zarządzania Prywatnością, które gwarantują optymalną ochronę danych osobowych. Przyjęliśmy też Globalne Wytyczne dot. Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa, aby zachować poufność naszych systemów informatycznych, zasobów, informacji i baz danych.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Poprzez wdrożenie i ciągłe udoskonalanie właściwych praktyk w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji firma Sanofi buduje zaufanie oraz gwarantuje spełnienie norm prawnych w naszym ekosystemie danych i informacji poufnych.
 • Udzielając wskazówek i wsparcia naszym pracownikom i interesariuszom, pomagamy im podejmować właściwe decyzje podczas gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych, zgodnie z naszymi wartościami.
 • Dzięki podejściu opartym na ocenie ryzyka i przy zachowaniu odpowiednich środków kontroli, utrzymujemy wysoką efektywność działania operacyjnego, spełniając oczekiwania pacjentów, osób fizycznych i organów nadzorczych w zakresie prywatności.
 • Wprowadzając strategię cyfrową firmy Sanofi poprzez dostarczanie innowacyjnych narzędzi i wytycznych stosujemy ochronę prywatności i bezpieczeństwa danych na w ujęciu privacy-by-design już początkowych etapach każdego projektu.
 • Poprzez proaktywne podejście do prywatności danych, dostosowujemy nasze cele oraz budujemy zaufanie inspektorów ochrony danych i innych organów nadzorczych.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Respektujemy różnice w przepisach prawnych w krajach, w których prowadzimy działalność. Wdrażamy Globalne Wytyczne Zarządzania Prywatnością i ochrony informacji, składające się ze standardów, procedur, szablonów i narzędzi zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i standardami bezpieczeństwa.
 • Zapobiegamy zagrożeniom bezpieczeństwa za pomocą określonych procedur, a także środków fizycznych, logicznych, organizacyjnych i technicznych oraz programów dedykowanych do zwalczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Aktywnie wykrywamy zagrożenia w przestrzeni cyfrowej, takie jak cyberataki, naruszenia ochrony danych osobowych i żądania podmiotów danych, rzetelnie o nich informując i zapewniając wsparcie zainteresowanym stronom.
 • Gwarantujemy, że każdy projekt wykorzystujący dane osobowe stosuje się do zasady privacy-by-design oraz zasad przejrzystości poprzez wdrażanie stopniowego planu działania dotyczącego ochrony prywatności i przejrzystości.
 • Przeprowadzamy badanie due diligence oraz monitoring, aby zagwarantować, że firma Sanofi współpracuje wyłącznie z godnymi zaufania partnerami biznesowymi podczas przetwarzania danych osobowych wewnątrz lub na zewnątrz firmy, jednocześnie zapewniając wdrożenie odpowiednich klauzul umownych zabezpieczających transfer danych osobowych.
 • Powołujemy sieć specjalistów ds. prywatności w całej firmie Sanofi w celu zapewnienia właściwego wsparcia w razie potrzeby, oraz koordynowania działań z naszymi interesariuszami.
 • Edukując, podnosimy ogólną świadomość nt. prywatności i ochrony informacji oraz wzmacniamy nasza kulturę prywatności i ochrony informacji, dzięki czemu stajemy się bardziej odporni na zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Swobodna i uczciwa konkurencja

  Sanofi dąży do zapewnienia lepszych rozwiązań dla pacjentów, społeczności i partnerów, zapewniając przełomowe terapie we właściwym czasie i z właściwych powodów. Popieramy równe warunki działania, w których firmy swobodnie i uczciwie korzystają ze zdobyczy nauki bez osiągania niewspółmiernych korzyści.

  Przeczytaj więcej
 • Walka z łapownictwem i korupcją

  Firma Sanofi nie toleruje żadnych form łapownictwa ani nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści osobistych, zarówno wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych, jak i wśród interesariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz zdobyczy nauki przyczyniających się do poprawy jakości życia pacjentów.

  Przeczytaj więcej
 • Korzystanie z mediów społecznościowych i odpowiedzialna komunikacja

  W Sanofi dbamy o to, aby nasi partnerzy mogli się z nami kontaktować, również za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas odpowiedzialnej komunikacji i w pełni się do tego zobowiązujemy.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymanie integralności finansowej

  Zobowiązujemy się do przejrzystej działalności finansowej Sanofi, aby realizować nasz cel, będąc zaufanym partnerem w procesie zaspokajania potrzeb w obszarze zdrowia publicznego i rozwijaniu innowacji w tym zakresie. Przejrzystość finansowa ma kluczowe znaczenie dla ochrony pacjentów, którym służymy, a także dla naszych pracowników, interesariuszy i rynków finansowych.

  Przeczytaj więcej