Kultura i strategia firmy Sanofi

Nasz cel i ambicja

Jesteśmy One Sanofi, nowoczesną globalną firmą farmaceutyczną, tworzoną przez zaangażowanych i utalentowanych ludzi, korzystającą z przełomowych osiągnięć nauki, aby zmieniać oblicze medycyny. Dziś kieruje nami jeden, wspólny cel: podążamy za odkryciami współczesnej nauki, aby ludziom żyło się lepiej. Łączy nas jeden cel: chcemy uczynić niemożliwe możliwym dla milionów ludzi na całym świecie.

Chcemy zapewniać leki najbardziej potrzebującym, troszcząc się o środowisko naturalne i szanując różnorodność społeczności, którym służymy.

Nasza strategia „Play to Win”

Nasza odważna strategia bazuje na czterech kluczowych założeniach:

 • Stawiamy na rozwój, wciąż wzbogacając portfolio naszych produktów.
 • Stawiamy na innowacje. Pragniemy odkrywać nowe, przełomowe terapie, aby nieść pomoc naszym pacjentom.
 • Podnosimy naszą efektywność, podejmując zdecydowane działania oraz reinwestując w portfolio naszych produktów.
 • Odpowiedzialnie troszczymy się o pracowników, wciąż doskonaląc kulturę pracy.

Nasza zintegrowana strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Nasza strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) opiera się na czterech elementach dostosowanych do naszej głównej strategii biznesowej „Play to Win”:

 • Pragniemy oferować dostęp do niedrogiego leczenia – oznacza to zapewnianie niedrogiego, globalnego dostępu do opieki zdrowotnej przy jednoczesnym wspieraniu systemów opieki zdrowotnej w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju.
 • Znajdujemy się na czołowym miejscu w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie niezaspokojonych potrzeb, pomagając ludziom żyć w pełni.
 • Dbamy o planetę, minimalizując wpływ naszej działalności na środowisko.
 • Działamy także poza miejscem pracy – aby dać wszystkim współpracownikom Sanofi szansę na objęcie pozycji lidera zmian, uwalniając potencjał naszych różnorodnych zespołów.

Propozycja wartości dla naszych pracowników

Naszym pracownikom zapewniamy środowisko sprzyjające rozwojowi. Razem chcemy osiągać wielkie rzeczy: dokonywać przełomów naukowych i odkrywać nowe, skuteczne leki i terapie. Ten postęp jest możliwy, dzięki wspólnym wysiłkom ludzi z całego świata, z różnych środowisk, pełniących różne role, których łączy wspólny cel: podążać za odkryciami nauki, by ludziom żyło się lepiej.

Jako pracownicy Sanofi jesteśmy tymi, którzy:

 • poszukują nowych możliwości, dzielą się doświadczeniem i umiejętnościami dla wspólnego rozwoju.
 • Podążają za zmianami, poszukując i wdrażając innowacyjne koncepcje.
 • Postępują właściwie względem firmy, pacjentów, środowiska i społeczeństwa. Jesteśmy w pełni oddani podejmowaniu właściwych decyzji i działań, nawet jeśli jest to trudne.
 • Sięgamy po niemożliwe, podejmując przemyślane ryzyko, aby znaleźć lepsze rozwiązania dla ludzi, którym służymy.

Nasza kultura i zachowania

Chcemy, aby każdy pracownik był w stanie odnosić sukcesy realizując strategię „Play to Win” oraz wnieść do środowiska pracy najpełniejszą wersję siebie.

Nasz cel jest możliwy do osiągnięcia dzięki czterem kluczowym zachowaniom:

 • Dajemy z siebie wszystko

  Stawiamy sobie wyzwanie, aby pracować mądrzej, a nie ciężej, podejmować przemyślane ryzyko i mieć odwagę, aby próbować nowych rzeczy, bo wierzymy w zmianę na lepsze.

 • Podejmujemy działania

  Podejmujemy przemyślane decyzje i z zaangażowaniem dążymy do osiągania rezultatów. Nadajemy priorytet tym działaniom, które będą miały największy wpływ, bierzemy odpowiedzialność osobistą za realizację celów i szukamy rozwiązań problemów.

 • Służymy naszym pacjentom i klientom

  Zapewniamy wsparcie dla pipeline-u naszych produktów mądrze inwestując nasz czas i pieniądze oraz podejmujemy przemyślane decyzje, aby efektywnie służyć ludziom na całym świecie.

 • Myślimy jak One Sanofi

  Stawiamy realizację naszej misji na pierwszym miejscu, postępując uczciwie, dzieląc się wiedzą i ucząc się od siebie nawzajem oraz nadając priorytet wspólnemu postępowi.

Chcesz przejść dalej?

Odkryj, jak maksymalizujemy szanse, minimalizując zagrożenia.

 • Promowanie różnorodności, równości i inkluzywności

  W firmie Sanofi nie szczędzimy sił, aby każdego dnia zmieniać oblicze medycyny, zawsze mając na względzie różnorodność naszej społeczności. Chcemy wywierać wpływ na świat poprzez to, kim jesteśmy, co i w jaki sposób to robimy. Wiemy, że jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wspólny wysiłek i pełne zaangażowanie (“All In”).

  Przeczytaj więcej
 • Szacunek dla ludzi, wspieranie dobrostanu i bezpieczeństwa psychologicznego

  Jako, że naszym celem jest poprawa jakości życia, jesteśmy zobowiązani do zachowania szacunku dla każdej jednostki na całym świecie. Dotyczy to zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa oraz dobrostanu pracowników Sanofi, poszanowania praw i wolności człowieka, prawa pracy oraz zasad godnej pracy dla wszystkich ludzi. W Sanofi tworzymy wspierające środowisko, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i wykorzystać cały swój potencjał w pełni angażując się w naszą wspólną misję. Umożliwia to innowacyjność i kreatywność, dzięki czemu możemy podążać za postępem, z korzyścią dla ludzi, którym służymy. Chcemy, aby praca w Sanofi była dla każdego z nas wartościowym doświadczeniem pracy z poczuciem sensu. Dlatego bezpieczeństwo psychiczne, zdrowie i dobrostan są dla nas priorytetem. Na nasze podejście „All Well” składają się następujące elementy: Zdrowie psychiczne: wspieranie dobrostanu emocjonalnego i psychicznego. Zdrowa kultura pracy: budowanie kultury opartej na szacunku, wsparciu i integracji na wszystkich poziomach. Zdrowe finanse: pomoc dla każdego z nas w zarządzaniu i kontrolowaniu finansów na wszystkich etapach życia oraz. Zdrowe ciało: troska o zdrowie fizyczne, koncentracja na profilaktyce i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Rozumiemy, że aby pracownicy mogli realizować strategię „Play to Win”, musimy: zapewnić dbałość o zdrowie, dobrostan fizyczny i psychiczny a także bezpieczeństwo budować wzajemne zaufanie oraz dać naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa, możliwość otwartego wyrażania opinii i podejmowania przemyślanego ryzyka. Cele te są zgodne z naszymi zasadami Sprawiedliwości Organizacyjnej dotyczącymi reagowania i zgłaszania obaw lub potencjalnych naruszeń w celu promowania bezpiecznego, pozytywnego środowiska pracy. Rozciągamy swoje zobowiązanie do poszanowania wszystkich ludzi poprzez nasze zaangażowanie w przestrzeganie Deklaracji Praw Człowieka United Nations (UN), Wytycznych United Nations dotyczących Prowadzenia Działalności Biznesowej oraz Praw Człowieka a także Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) nt. Fundamentalnych Zasad i Praw w Miejscu Pracy a także Fundamentalnymi Konwencjami ILO.

  Przeczytaj więcej
 • Ochrona prywatności danych i bezpieczeństwa informacji

  Firma Sanofi jest zdeterminowana do zachowania prywatności danych i bezpieczeństwa informacji na każdym szczeblu organizacji, kierując się przede wszystkim korzyścią dla pacjentów, naszych pracowników i interesariuszy oraz celem zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami.

  Przeczytaj więcej
 • Komercjalizacja produktów i usług

 • Angażowanie partnerów biznesowych

  W firmie Sanofi współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi, od których oczekujemy przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

  Przeczytaj więcej
 • Swobodna i uczciwa konkurencja

  Sanofi dąży do zapewnienia lepszych rozwiązań dla pacjentów, społeczności i partnerów, zapewniając przełomowe terapie we właściwym czasie i z właściwych powodów. Popieramy równe warunki działania, w których firmy swobodnie i uczciwie korzystają ze zdobyczy nauki bez osiągania niewspółmiernych korzyści.

  Przeczytaj więcej
 • Walka z łapownictwem i korupcją

  Firma Sanofi nie toleruje żadnych form łapownictwa ani nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści osobistych, zarówno wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych, jak i wśród interesariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz zdobyczy nauki przyczyniających się do poprawy jakości życia pacjentów. Wspomniane akty łapownictwa i korupcji obejmują wręczanie (lub przyjmowanie) czegokolwiek co posiada jakąkolwiek wartość dowolnej osobie (lub od) w celu wpłynięcia na jej jakiekolwiek zachowanie lub decyzję, w szczególności pracownikom służby zdrowia, organizacjom pacjentów, urzędnikom państwowym i organizacjom rządowym. Korupcja szkodzi pacjentom, podkopuje zaufanie do całego systemu opieki zdrowotnej i może ograniczać inwestycje w leki. Korupcja przyspiesza też nierówności w zakresie opieki zdrowotnej oraz hamuje rozwój gospodarczy, prawa człowieka i zrównoważony rozwój środowiskowy. Brak tolerancji na wszelkie formy korupcji skłania firmę Sanofi do pielęgnowania kultury organizacji opartej na uczciwości. Motywuje nas też do walki z korupcją poza naszą organizacją, zawsze kiedy może to narazić na szwank misję naszej firmy.

  Przeczytaj więcej
 • Ochrona środowiska

  Zmiana klimatu jest jednym z najbardziej poważnych wyzwań naszych czasów. Krótko- i długoterminowy sukces firmy Sanofi wymaga zdecydowanego przywództwa na rzecz ochrony naszej planety i środowiska naturalnego, w tym powietrza, ziemi i wody. Od nich bowiem zależy przyszłość ludzkości.

  Przeczytaj więcej
 • Wspieranie społeczeństwa

  Naszym podejściem do wpływu społecznego jest wzmacnianie i potwierdzanie naszego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i społeczności, którym służymy. Nasz wpływ społeczny możliwy jest dzięki trzem działaniom:

  Przeczytaj więcej
 • Korzystanie z mediów społecznościowych i odpowiedzialna komunikacja

  W Sanofi dbamy o to, aby nasi partnerzy mogli się z nami kontaktować, również za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas odpowiedzialnej komunikacji i w pełni się do tego zobowiązujemy.

  Przeczytaj więcej
 • Zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami a ryzykiem

  Sanofi zobowiązuje się do przejrzystej komunikacji na temat swoich produktów i jednocześnie zapewnienia systematyczne aktualizowanie informacji o ich skuteczności, profilu bezpieczeństwa i usługach. Bezpieczeństwo pacjentów ma zasadnicze znaczenie dla naszej misji, jaką jest poprawa jakości życia ludzi. Rozpoczyna się ono od ochrony uczestników sponsorowanych przez nas badań klinicznych i obejmuje bezpieczeństwo produktów w całym procesie ich produkcyjnej i łańcucha dostaw. Gwarantujemy równowagę pomiędzy korzyściami a ryzykiem. Ponadto, chronimy prywatność pacjentów, dbamy o integralność ich danych, dostarczamy wszelkie informacje w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania z naszych produktów i usług oraz stale monitorujemy i zgłaszamy zdarzenia niepożądane. Ponieważ produkty i usługi Sanofi zmieniają się i przynoszą jeszcze większe możliwości poprawy zdrowia pacjentów, pozostaniemy niezłomni w naszym zaangażowaniu w ochronę bezpieczeństwa pacjentów działając w ścisłej współpracy z naszymi partnerami.

  Przeczytaj więcej
 • Wspieranie szybszego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej poprzez integralność naukową

  W firmie Sanofi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszych działań badawczo-rozwojowych w sposób etyczny i uczciwy a także przekazywania adekwatnych informacji w sposób transparentny w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z naszych produktów.

  Przeczytaj więcej
 • Kontakty z partnerami

  Sanofi jest zaangażowane i skupia się na pacjencie, a także działa w sposób uczciwy, z szacunkiem, zgodnie z prawem, z przejrzystością i odpowiedzialnością podczas interakcji z naszymi partnerami.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymanie integralności finansowej

  Zobowiązujemy się do przejrzystej działalności finansowej Sanofi, aby realizować nasz cel, będąc zaufanym partnerem w procesie zaspokajania potrzeb w obszarze zdrowia publicznego i rozwijaniu innowacji w tym zakresie. Przejrzystość finansowa ma kluczowe znaczenie dla ochrony pacjentów, którym służymy, a także dla naszych pracowników, interesariuszy i rynków finansowych.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymywanie dobrych praktyk operacyjnych

  W firmie Sanofi wytwarzamy i dystrybuujemy na całym świecie produkty najwyższej jakości, służące poprawie jakości życia wielu ludzi.

  Przeczytaj więcej
 • Transformacja medycyny dzięki cyfryzacji opieki zdrowotnej

  Sanofi zmienia oblicze medycyny, korzystając ze zdobyczy technologii i tworząc bezpieczne i etyczne środowisko dla rozwiązań cyfrowych.

  Przeczytaj więcej