Kodeks Postępowania Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania

Nasz kodeks służy jako kompas moralny, prowadzi nas w podążaniu za odkryciami współczesnej nauki, aby ludziom żyło się lepiej.

Nasz Kodeks postępowania to „konstytucja” naszej firmy i podstawowa, obowiązkowa lektura dla wszystkich pracowników Sanofi i osób, z którymi wchodzimy w relacje biznesowe.
Stanowi on również publiczne zobowiązanie wobec naszych interesariuszy – pracowników ochrony zdrowia, pacjentów, naukowców, inwestorów – którzy mają prawo wiedzieć, jakie wartości my, pracownicy Sanofi, cenimy i w jaki sposób działając z poszanowaniem wszelkich zasad uczciwości i integralności realizujemy strategię „Play to Win”.

Paul Hudson

Dyrektor Generalny Sanofi (CEO)

Przeczytaj więcej

Działamy w branży, której misją jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań ratujących ludzkie życie i chroniących zdrowie publiczne. Tak szczególna misja wiąże się ze zwiększonymi oczekiwaniami. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sposób odpowiedzialny jest w centrum naszej uwagi. Wspiera nas w tym nasz Kodeks Postępowania.

Julien Durand

Dyrektor ds. Etyki i Integralności Biznesu (Chief Ethics & Business Integrity Officer)

Przeczytaj więcej

Kultura i strategia firmy Sanofi.

Jesteśmy One Sanofi, nowoczesną globalną firmą farmaceutyczną, tworzoną przez zaangażowanych i utalentowanych ludzi, korzystającą z przełomowych osiągnięć nauki, aby zmieniać oblicze medycyny. Dziś kieruje nami jeden, wspólny cel: podążamy za odkryciami współczesnej nauki, aby ludziom żyło się lepiej. Łączy nas jeden cel: chcemy czynić niemożliwe możliwym dla milionów ludzi na całym świecie.
Dowiedz się więcej

Kultura etyki i ryzyka

Aby podążać za zdobyczami nauki, potrzebujemy silnego kompasu moralnego. Realizujemy nasz śmiały i szlachetny cel, kierując się silnymi zasadami oraz kulturą etyki i integralności biznesu. Oznacza to, że w pracy wszyscy musimy kierować się najwyższymi standardami etyki, aby podejmować właściwie decyzje na rzecz tych wszystkich, którym służymy.
Dowiedz się więcej

Maksymalizuj możliwości&, minimalizuj ryzyko.

Odkryj, jak minimalizujemy ryzyko, maksymalizując korzyści.

 • Promowanie różnorodności, równości i inkluzywności

  W firmie Sanofi nie szczędzimy sił, aby każdego dnia zmieniać oblicze medycyny, zawsze mając na względzie różnorodność naszej społeczności. Chcemy wywierać wpływ na świat poprzez to, kim jesteśmy, co i w jaki sposób to robimy. Wiemy, że jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wspólny wysiłek i pełne zaangażowanie (“All In”).

  Przeczytaj więcej
 • Szacunek dla ludzi, wspieranie dobrostanu i bezpieczeństwa psychologicznego

  Jako, że naszym celem jest poprawa jakości życia, jesteśmy zobowiązani do zachowania szacunku dla każdej jednostki na całym świecie. Dotyczy to zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa oraz dobrostanu pracowników Sanofi, poszanowania praw i wolności człowieka, prawa pracy oraz zasad godnej pracy dla wszystkich ludzi. W Sanofi tworzymy wspierające środowisko, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i wykorzystać cały swój potencjał w pełni angażując się w naszą wspólną misję. Umożliwia to innowacyjność i kreatywność, dzięki czemu możemy podążać za postępem, z korzyścią dla ludzi, którym służymy. Chcemy, aby praca w Sanofi była dla każdego z nas wartościowym doświadczeniem pracy z poczuciem sensu. Dlatego bezpieczeństwo psychiczne, zdrowie i dobrostan są dla nas priorytetem. Na nasze podejście „All Well” składają się następujące elementy: Zdrowie psychiczne: wspieranie dobrostanu emocjonalnego i psychicznego. Zdrowa kultura pracy: budowanie kultury opartej na szacunku, wsparciu i integracji na wszystkich poziomach. Zdrowe finanse: pomoc dla każdego z nas w zarządzaniu i kontrolowaniu finansów na wszystkich etapach życia oraz. Zdrowe ciało: troska o zdrowie fizyczne, koncentracja na profilaktyce i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Rozumiemy, że aby pracownicy mogli realizować strategię „Play to Win”, musimy: zapewnić dbałość o zdrowie, dobrostan fizyczny i psychiczny a także bezpieczeństwo budować wzajemne zaufanie oraz dać naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa, możliwość otwartego wyrażania opinii i podejmowania przemyślanego ryzyka. Cele te są zgodne z naszymi zasadami Sprawiedliwości Organizacyjnej dotyczącymi reagowania i zgłaszania obaw lub potencjalnych naruszeń w celu promowania bezpiecznego, pozytywnego środowiska pracy. Rozciągamy swoje zobowiązanie do poszanowania wszystkich ludzi poprzez nasze zaangażowanie w przestrzeganie Deklaracji Praw Człowieka United Nations (UN), Wytycznych United Nations dotyczących Prowadzenia Działalności Biznesowej oraz Praw Człowieka a także Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) nt. Fundamentalnych Zasad i Praw w Miejscu Pracy a także Fundamentalnymi Konwencjami ILO.

  Przeczytaj więcej
 • Ochrona prywatności danych i bezpieczeństwa informacji

  Firma Sanofi jest zdeterminowana do zachowania prywatności danych i bezpieczeństwa informacji na każdym szczeblu organizacji, kierując się przede wszystkim korzyścią dla pacjentów, naszych pracowników i interesariuszy oraz celem zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami.

  Przeczytaj więcej
 • Komercjalizacja produktów i usług

 • Angażowanie partnerów biznesowych

  W firmie Sanofi współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi, od których oczekujemy przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

  Przeczytaj więcej
 • Swobodna i uczciwa konkurencja

  Sanofi dąży do zapewnienia lepszych rozwiązań dla pacjentów, społeczności i partnerów, zapewniając przełomowe terapie we właściwym czasie i z właściwych powodów. Popieramy równe warunki działania, w których firmy swobodnie i uczciwie korzystają ze zdobyczy nauki bez osiągania niewspółmiernych korzyści.

  Przeczytaj więcej
 • Walka z łapownictwem i korupcją

  Firma Sanofi nie toleruje żadnych form łapownictwa ani nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści osobistych, zarówno wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych, jak i wśród interesariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz zdobyczy nauki przyczyniających się do poprawy jakości życia pacjentów. Wspomniane akty łapownictwa i korupcji obejmują wręczanie (lub przyjmowanie) czegokolwiek co posiada jakąkolwiek wartość dowolnej osobie (lub od) w celu wpłynięcia na jej jakiekolwiek zachowanie lub decyzję, w szczególności pracownikom służby zdrowia, organizacjom pacjentów, urzędnikom państwowym i organizacjom rządowym. Korupcja szkodzi pacjentom, podkopuje zaufanie do całego systemu opieki zdrowotnej i może ograniczać inwestycje w leki. Korupcja przyspiesza też nierówności w zakresie opieki zdrowotnej oraz hamuje rozwój gospodarczy, prawa człowieka i zrównoważony rozwój środowiskowy. Brak tolerancji na wszelkie formy korupcji skłania firmę Sanofi do pielęgnowania kultury organizacji opartej na uczciwości. Motywuje nas też do walki z korupcją poza naszą organizacją, zawsze kiedy może to narazić na szwank misję naszej firmy.

  Przeczytaj więcej
 • Ochrona środowiska

  Zmiana klimatu jest jednym z najbardziej poważnych wyzwań naszych czasów. Krótko- i długoterminowy sukces firmy Sanofi wymaga zdecydowanego przywództwa na rzecz ochrony naszej planety i środowiska naturalnego, w tym powietrza, ziemi i wody. Od nich bowiem zależy przyszłość ludzkości.

  Przeczytaj więcej
 • Wspieranie społeczeństwa

  Naszym podejściem do wpływu społecznego jest wzmacnianie i potwierdzanie naszego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i społeczności, którym służymy. Nasz wpływ społeczny możliwy jest dzięki trzem działaniom:

  Przeczytaj więcej
 • Korzystanie z mediów społecznościowych i odpowiedzialna komunikacja

  W Sanofi dbamy o to, aby nasi partnerzy mogli się z nami kontaktować, również za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas odpowiedzialnej komunikacji i w pełni się do tego zobowiązujemy.

  Przeczytaj więcej
 • Zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami a ryzykiem

  Sanofi zobowiązuje się do przejrzystej komunikacji na temat swoich produktów i jednocześnie zapewnienia systematyczne aktualizowanie informacji o ich skuteczności, profilu bezpieczeństwa i usługach. Bezpieczeństwo pacjentów ma zasadnicze znaczenie dla naszej misji, jaką jest poprawa jakości życia ludzi. Rozpoczyna się ono od ochrony uczestników sponsorowanych przez nas badań klinicznych i obejmuje bezpieczeństwo produktów w całym procesie ich produkcyjnej i łańcucha dostaw. Gwarantujemy równowagę pomiędzy korzyściami a ryzykiem. Ponadto, chronimy prywatność pacjentów, dbamy o integralność ich danych, dostarczamy wszelkie informacje w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania z naszych produktów i usług oraz stale monitorujemy i zgłaszamy zdarzenia niepożądane. Ponieważ produkty i usługi Sanofi zmieniają się i przynoszą jeszcze większe możliwości poprawy zdrowia pacjentów, pozostaniemy niezłomni w naszym zaangażowaniu w ochronę bezpieczeństwa pacjentów działając w ścisłej współpracy z naszymi partnerami.

  Przeczytaj więcej
 • Wspieranie szybszego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej poprzez integralność naukową

  W firmie Sanofi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszych działań badawczo-rozwojowych w sposób etyczny i uczciwy a także przekazywania adekwatnych informacji w sposób transparentny w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z naszych produktów.

  Przeczytaj więcej
 • Kontakty z partnerami

  Sanofi jest zaangażowane i skupia się na pacjencie, a także działa w sposób uczciwy, z szacunkiem, zgodnie z prawem, z przejrzystością i odpowiedzialnością podczas interakcji z naszymi partnerami.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymanie integralności finansowej

  Zobowiązujemy się do przejrzystej działalności finansowej Sanofi, aby realizować nasz cel, będąc zaufanym partnerem w procesie zaspokajania potrzeb w obszarze zdrowia publicznego i rozwijaniu innowacji w tym zakresie. Przejrzystość finansowa ma kluczowe znaczenie dla ochrony pacjentów, którym służymy, a także dla naszych pracowników, interesariuszy i rynków finansowych.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymywanie dobrych praktyk operacyjnych

  W firmie Sanofi wytwarzamy i dystrybuujemy na całym świecie produkty najwyższej jakości, służące poprawie jakości życia wielu ludzi.

  Przeczytaj więcej
 • Transformacja medycyny dzięki cyfryzacji opieki zdrowotnej

  Sanofi zmienia oblicze medycyny, korzystając ze zdobyczy technologii i tworząc bezpieczne i etyczne środowisko dla rozwiązań cyfrowych.

  Przeczytaj więcej