Poznaj nasz Kodeks postępowania

Kontakty z partnerami

Sanofi jest zaangażowane i skupia się na pacjencie, a także działa w sposób uczciwy, z szacunkiem, zgodnie z prawem, z przejrzystością i odpowiedzialnością podczas interakcji z naszymi partnerami.

Aby zrealizować cel, musimy współdziałać i współpracować z różnymi partnerami w ekosystemie zdrowia. Naszymi partnerami są między innymi pacjenci i organizacje pacjentów, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia, urzędnicy państwowi oraz organizacje naukowe i technologiczne. Te wymiany są siłą napędową innowacji w dziedzinie biofarmaceutyki i dostępu pacjentów do naszych produktów i usług. Aby ulepszyć opiekę nad pacjentem, nasze interakcje z każdym partnerem muszą być zgodne z zasadami etycznymi Sanofi. Obejmuje to również współdzielenie uwagi między pacjentami i konsumentami oraz zaangażowanie w uczciwość, rozpoznawanie konfliktów interesów, poszanowanie wzajemnej niezależności, akceptowanie przejrzystości i rozliczanie się z wyników naszych interakcji. Sanofi jest również zaangażowane w produktywne dyskusje publiczne i odpowiedzialne zaangażowanie polityczne z zainteresowanymi stronami w kwestiach związanych z naszą misją.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Wspierając interakcje z naszymi partnerami, które opierają się na zaufaniu i zasadach etycznych oraz rozpoznając potencjalne konflikty interesów, wzmacniamy wiarygodność wyników firmy Sanofi, a także trwałość ekosystemu zdrowotnego, w którym działamy.
 • Dzięki interakcji z pacjentami, organizacjami pacjentów i opiekunami lepiej rozumiemy potrzeby pacjentów, a także wpływ naszych produktów i usług, wykorzystując te doświadczenia do ciągłego doskonalenia naszej pracy.
 • Umożliwiając kontakty między pacjentami i opiekunami, aby mogli podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i potrzebami, prowadzimy badania i poprawiamy jakość życia ludzi.
 • Dostarczając odpowiedzialne informacje naukowe, edukacyjne, kliniczne, produktowe i polityczne różnym partnerom, w tym pacjentom, opiekunom, pracownikom służby zdrowia i władzom, poprawiamy opiekę nad pacjentem i wspieramy równe szanse dostępu do innowacyjnych produktów i usług, które zapewniamy.
 • Wykorzystując odpowiedni marketing dla naszych produktów i usług, pomagamy zmaksymalizować korzyści dla systemów opieki zdrowotnej i pacjentów.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Zobowiązujemy się do aktywnego wykrywania, unikania i/lub łagodzenia konfliktów interesów, które mogą pojawić się podczas kontaktów Sanofi z interesariuszami.
 • Gwarantujemy wyraźne granice etyczne podczas interakcji z pacjentami i opiekunami, indywidualnie i w ramach organizacji pacjentów, szanując ich autonomię i dobrowolny charakter tych interakcji.
 • Zapewniamy, że nasze wsparcie finansowe dla organizacji pacjentów jest przejrzyste i odzwierciedlone w pisemnych umowach.
 • Współpracujemy z pracownikami służby zdrowia w sposób przejrzysty i profesjonalny, zgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz bez oferowania lub dostarczania czegokolwiek, co mogłoby
  • (a) niewłaściwie wpływać na praktyki przepisywania leków lub
  • (b) zachęcać do niewłaściwego korzystania z naszych produktów lub usług.
 • Informujemy pracowników służby zdrowia zarówno o korzyściach, jak i zagrożeniach związanych z naszymi produktami i usługami, tak by podejmowane decyzje preskrypcyjne były bezstronne oraz pomagały pacjentom w odpowiednim stosowaniu produktów.
 • Organizujemy i sponsorujemy sympozja, kongresy, prezentacje informacyjne i inne wydarzenia dla pracowników służby zdrowia i grup rzeczników pacjentów w celu dokładnego informowania ich o badaniach naukowych, a także o naszych produktach i usługach.
 • Zapewniamy, że istnieje odpowiednie uzasadnienie biznesowe dotyczące zaangażowania doświadczonych partnerów zewnętrznych do świadczenia usług konsultingowych i/lub prezentacji.

 • Zwracamy się o zalecenia i porady do ekspertów zewnętrznych, na przykład do rad doradczych, i upewniamy się, że nie są oni wykorzystywani do wywierania niewłaściwego wpływu na naszych partnerów.
 • W pełni dokumentujemy wszystkie darowizny dokonane przez Sanofi i wymagamy od beneficjenta jasnego ujawnienia właściwego celu tych darowizn.
 • Zapewniamy, że programy dostępu są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i kodeksami, w tym dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, cen, ochrony danych pacjenta i antymonopolowych, a także zgodne z wysokimi standardami integralności związanymi z interakcjami z partnerami biznesowymi i innymi partnerami.
 • Przestrzegamy jasnych i etycznych granic podczas kontaktów z urzędnikami państwowymi oraz podczas podejmowania odpowiedzialnego zaangażowania politycznego, dostarczania dokładnych i wyważonych informacji oraz zakazu niewłaściwego wpływu na kształtowanie polityki publicznej i inne procesy decyzyjne.
 • Nie angażujemy się w żadne działania z partnerami, które są lub mogą być postrzegane jako promocyjne przed uzyskaniem marketingowych i innych niezbędnych zezwoleń na nasze produkty lub usługi.
 • Przestrzegamy głównych praktyk w zakresie interakcji z naszymi partnerami, odzwierciedlonych w globalnych, regionalnych lub lokalnych kodeksach branżowych, takich jak kodeks praktyk IFPMA (The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) i ich wytyczne.