Poznaj nasz Kodeks postępowania

Walka z łapownictwem i korupcją

Firma Sanofi nie toleruje żadnych form łapownictwa ani nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści osobistych, zarówno wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych, jak i wśród interesariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz zdobyczy nauki przyczyniających się do poprawy jakości życia pacjentów.

Wspomniane akty łapownictwa i korupcji obejmują wręczanie (lub przyjmowanie) czegokolwiek co posiada jakąkolwiek wartość dowolnej osobie (lub od) w celu wpłynięcia na jej jakiekolwiek zachowanie lub decyzję, w szczególności pracownikom służby zdrowia, organizacjom pacjentów, urzędnikom państwowym i organizacjom rządowym. Korupcja szkodzi pacjentom, podkopuje zaufanie do całego systemu opieki zdrowotnej i może ograniczać inwestycje w leki. Korupcja przyspiesza też nierówności w zakresie opieki zdrowotnej oraz hamuje rozwój gospodarczy, prawa człowieka i zrównoważony rozwój środowiskowy. Brak tolerancji na wszelkie formy korupcji skłania firmę Sanofi do pielęgnowania kultury organizacji opartej na uczciwości. Motywuje nas też do walki z korupcją poza naszą organizacją, zawsze kiedy może to narazić na szwank misję naszej firmy.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Zapobieganie łapownictwu i korupcji, zarówno w firmie Sanofi, jak i we wszystkich podmiotach mających kontakt z naszym sektorem, pozwala firmie realizować swój cel. Dzięki tym staraniom zapewniamy zrównoważony rozwój naszej branży poprzez wspieranie innowacji, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz ochronę zasobów publicznych i prywatnych wspierających zdrowie i jakość życia społeczeństwa.
 • Poprzez wewnątrzfirmowe działania skierowane na walkę i zapobieganie łapownictwu i korupcji oraz poprzez determinację w zwalczaniu ich także poza firmą w relacjach zewnętrznych okazujemy naszą wiarygodność naszym pacjentom i interesariuszom zewnętrznym.
 • Poprzez upoważnienie naszych pracowników do proaktywnego identyfikowania, oceniania i eliminacji potencjalnych ryzyk związanych z łapownictwem i korupcją a także poprzez priorytetowe alokowanie zasobów związanych z zarządzaniem tymi ryzykami.
 • Angażujemy się we wspólne inicjatywy w całej branży biofarmaceutycznej, jak również we współpracę z pacjentami, pracownikami służby zdrowia, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami wielostronnymi w celu zwalczania korupcji i wzmacniania odporności systemów opieki zdrowotnej.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Zakazujemy naszym pracownikom oraz partnerom biznesowym angażowania się w jakikolwiek faktyczny lub domniemany czyn łapownictwa i korupcji. Zobowiązujemy ich do zgłaszania wszelkich potencjalnych czynów łapownictwa i korupcji. Jednocześnie rutynowo szkolimy naszych pracowników, aby potrafili je identyfikować i im zapobiegać.
 • Zakazujemy dokonywania płatności przyspieszających tok spraw, nawet jeśli jest to prawnie dozwolone.
 • Zakazujemy pracownikom wręczania lub przyjmowania prezentów od osób trzecich.
 • Usuwamy ewentualne przeszkody oraz zapewniamy istnienie odpowiednich procesów umożliwiających pracownikowi lub partnerowi biznesowemu dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości związanych z łapownictwem lub korupcją w sposób zapewniający ich poufność, jednocześnie zapewniając ochronę przed odwetem.
 • Wspieramy wyspecjalizowany zespół Etyki i Integralności Biznesu w wykonywaniu swoich obowiązków w sposób niezależny i przy zapewnieniu bezpośredniego dostępu do najwyższego kierownictwa firmy.
 • Wykorzystujemy doświadczenie naszych ekspertów z całego świata, aby zagwarantować przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dot. przeciwdziałaniu łapownictwa i korupcji, a także stosować nasze wewnętrzne zasady etyczne w przypadkach, gdy przepisy prawa mogą być miej restrykcyjne i nie spełniać najwyższych standardów integralności biznesu.
 • Prowadzimy bazujące na ocenie ryzyka anty-korupcyjne badania due diligence naszych partnerów biznesowych, w tym dostawców, klientów oraz zewnętrznych pośredników sprzedaży przed nawiązaniem współpracy a także okresowo w trakcie jej trwania. Wszelkie potencjalne problemy zgłoszone w toku tego badania są sprawdzane i oceniane pod kątem oceny potrzeby wdrożenia planu minimalizowania ryzyka, w tym zakończenia współpracy, w razie potrzeby.