Objevte náš Kodex chování

Prosazujeme finanční integritu

Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

Finanční záznamy společnosti Sanofi jsou proto vedeny tak, abychom investory, zákonodárce, úřady a veřejnost neuváděli v omyl ohledně finančních aspektů naší společnosti.

Jako veřejně obchodovatelná společnost má Sanofi povinnost připravovat a vést přesné účetnictví, záznamy a účty a podávat přesné finanční výkazy, které podporují transparentnost prostřednictvím zveřejňování podstatných informací. Kromě robustních interních kontrol a postupů pro finanční výkaznictví, které prosazují dodržování obecně uznávaných účetních zásad, se naše finanční integrita rozšiřuje na přísný zákaz obchodování zasvěcených osob (osoby, které mají přístup k cenným neveřejným informacím společnosti) a praní špinavých peněz. Společnost Sanofi dodržuje platná daňová pravidla, omezení zakázaných nebo omezených stran a zodpovídá dotazy interních a externích auditorů.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Udržujeme důvěru v naši činnost u pacientů, kterým poskytujeme naše služby, stejně jako našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.
 • Prosazujeme transparentnost přesných podstatných informací prostřednictvím zpřístupnění veřejnosti.
 • Stavíme se do pozice preferovaného partnera při financování a uzavírání smluv, které jsou základem našich inovací a dodávek produktů a služeb pro pacienty.
 • Lépe se rozhodujeme na základě úplných, přesných a včasných informací.
 • Umožňujeme využití finančních zdrojů pro jejich zamýšlený a schválený účel. Posilujeme tak naši agilitu při plnění obchodních cílů a směrováním kapitálu tam, kde je to potřeba.
 • Stavíme se do pozice lídra s ohledem na posilování vazeb mezi udržitelností našeho světa a naší finanční výkonností.

Jak minimalizujeme rizika

 • Udržujeme robustní postupy pro vytváření a udržování úplného, přesného a včasného účetnictví, záznamů a účtů, které odrážejí naše aktivity.
 • Máme zavedené účinné kontrolní mechanismy finančního výkaznictví, které společnosti Sanofi umožňují dodržovat obecně přijímané účetní principy.
 • Zachováváme důvěrnost podstatných informací před jejich zveřejněním a podstatné neveřejné informace zpřístupňujeme pouze osobám, které tyto informace potřebují znát.
 • Zakazujeme obchodování na základě důvěrných informací za účelem osobního zisku a také „dávání tipů“ ostatním, aby tak mohli učinit.
 • Máme silné zásady, které netolerují žádné úplatky nebo jinou laskavost s cílem ovlivnit rozhodnutí jiné osoby nebo subjektu, které může mít vliv na obchodní činnost společnosti Sanofi.
 • Poskytujeme úplné, přesné a včasné odpovědi interním a externím auditorům, kteří vyhodnocují naše finanční výkazy.
 • Provádíme kontroly, abychom vyhověli omezením týkajícím se zakázaných nebo omezených stran.
 • Dodržujeme pravidla a programy prevence a boje proti praní špinavých peněz.
 • Svou roli odpovědné organizace plníme placením daní v jurisdikcích, ve kterých působíme.
 • Dodržujeme formální proces uzavírání smluv s cílem zachovat práva, která jsme udělili, a povinnosti, které jsme přijali s osobami nebo subjekty mimo společnost Sanofi.
 • Ochrana osobních údajů a ochrana informací

  Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

  Přečtěte si více
 • Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

  Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

  Přečtěte si více
 • Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

  Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

  Přečtěte si více
 • Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

  Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

  Přečtěte si více