Objevte náš Kodex chování

Prosazujeme finanční integritu

Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

Finanční záznamy společnosti Sanofi jsou proto vedeny tak, abychom investory, zákonodárce, úřady a veřejnost neuváděli v omyl ohledně finančních aspektů naší společnosti.

Jako veřejně obchodovatelná společnost má Sanofi povinnost připravovat a vést přesné účetnictví, záznamy a účty a podávat přesné finanční výkazy, které podporují transparentnost prostřednictvím zveřejňování podstatných informací. Kromě robustních interních kontrol a postupů pro finanční výkaznictví, které prosazují dodržování obecně uznávaných účetních zásad, se naše finanční integrita rozšiřuje na přísný zákaz obchodování zasvěcených osob (osoby, které mají přístup k cenným neveřejným informacím společnosti) a praní špinavých peněz. Společnost Sanofi dodržuje platná daňová pravidla, omezení zakázaných nebo omezených stran a zodpovídá dotazy interních a externích auditorů.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Udržujeme důvěru v naši činnost u pacientů, kterým poskytujeme naše služby, stejně jako našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.
 • Prosazujeme transparentnost přesných podstatných informací prostřednictvím zpřístupnění veřejnosti.
 • Stavíme se do pozice preferovaného partnera při financování a uzavírání smluv, které jsou základem našich inovací a dodávek produktů a služeb pro pacienty.
 • Lépe se rozhodujeme na základě úplných, přesných a včasných informací.
 • Umožňujeme využití finančních zdrojů pro jejich zamýšlený a schválený účel. Posilujeme tak naši agilitu při plnění obchodních cílů a směrováním kapitálu tam, kde je to potřeba.
 • Stavíme se do pozice lídra s ohledem na posilování vazeb mezi udržitelností našeho světa a naší finanční výkonností.

Jak minimalizujeme rizika

 • Udržujeme robustní postupy pro vytváření a udržování úplného, přesného a včasného účetnictví, záznamů a účtů, které odrážejí naše aktivity.
 • Máme zavedené účinné kontrolní mechanismy finančního výkaznictví, které společnosti Sanofi umožňují dodržovat obecně přijímané účetní principy.
 • Zachováváme důvěrnost podstatných informací před jejich zveřejněním a podstatné neveřejné informace zpřístupňujeme pouze osobám, které tyto informace potřebují znát.
 • Zakazujeme obchodování na základě důvěrných informací za účelem osobního zisku a také „dávání tipů“ ostatním, aby tak mohli učinit.
 • Máme silné zásady, které netolerují žádné úplatky nebo jinou laskavost s cílem ovlivnit rozhodnutí jiné osoby nebo subjektu, které může mít vliv na obchodní činnost společnosti Sanofi.
 • Poskytujeme úplné, přesné a včasné odpovědi interním a externím auditorům, kteří vyhodnocují naše finanční výkazy.
 • Provádíme kontroly, abychom vyhověli omezením týkajícím se zakázaných nebo omezených stran.
 • Dodržujeme pravidla a programy prevence a boje proti praní špinavých peněz.
 • Svou roli odpovědné organizace plníme placením daní v jurisdikcích, ve kterých působíme.
 • Dodržujeme formální proces uzavírání smluv s cílem zachovat práva, která jsme udělili, a povinnosti, které jsme přijali s osobami nebo subjekty mimo společnost Sanofi.