Objevte náš Kodex chování

Naše interakce se zainteresovanými stranami

Společnost Sanofi se zavázala, že při jednání se zainteresovanými stranami zachová zaměření na pacienta a že bude jednat čestně, s respektem, s legitimním záměrem, transparentně a odpovědně.

Abychom naplnili záměr společnosti Sanofi, musíme v mnoha ohledech spolupracovat a komunikovat s různými zainteresovanými stranami v oblasti zdravotní péče. Mezi tyto zainteresované strany patří mimo jiné pacienti a pacientské organizace, pečovatelé, zdravotničtí pracovníci, státní úředníci a vědecké a technologické organizace. Tato interakce je hybnou silou biofarmaceutických inovací a dostupnosti našich produktů a služeb pacientům. K prosazování péče o pacienty musí být naše interakce s každou zainteresovanou stranou v souladu s etickými principy společnosti Sanofi. Patří sem sdílení zaměření na pacienty a spotřebitele a snaha o integritu, rozpoznávání střetů zájmů, respektování vzájemné nezávislosti, přijímání transparentnosti a odpovědnost za výsledky našich interakcí. Společnost Sanofi se také zavázala k produktivní veřejné diskusi a odpovědné politické spolupráci se zainteresovanými stranami v otázkách souvisejících s naším posláním.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Prostřednictvím interakcí se zainteresovanými stranami, založenými na důvěře a etických principech, a rozpoznáním potenciálních střetů zájmů zlepšujeme výsledky společnosti Sanofi a udržitelnost zdravotního ekosystému, ve kterém působíme.
 • Díky interakci s pacienty, pacientskými organizacemi a pečovateli lépe chápeme potřeby pacientů i dopadu našich produktů a služeb. Tyto poznatky využíváme k neustálému zlepšování naší práce.
 • Respektováním propojení s pacienty a pečovateli a sdílením jejich zkušeností a potřeb podporujeme výzkum a zlepšujeme životy lidí.
 • . Poskytováním odpovědných vědeckých, vzdělávacích, klinických, produktových a politických informací různým zúčastněným stranám, včetně pacientů, pečovatelů, zdravotnických pracovníků a úřadů, zlepšujeme péči o pacienty a podporujeme rovné podmínky pro inovativní produkty a služby, které poskytujeme.
 • Používáme vhodný marketing pro naše produkty a služby, pomáháme tak maximalizovat přínos zdravotnickým systémům a pacientům.

Jak minimalizujeme rizika

 • Zavazujeme se proaktivně odhalovat, vyhýbat se a/nebo zmírňovat střety zájmů, které mohou nastat během interakcí společnosti Sanofi se zainteresovanými stranami.
 • Při interakci s pacienty a pečovateli, a to jak jedinci, tak jako součást pacientských organizací, dodržujeme jasné etické hranice, respektujeme jejich autonomii a dobrovolnou povahu těchto interakcí.
 • Zajišťujeme, aby naše finanční a věcná podpora pacientských organizací byla transparentní a byla zaznamenána v písemných smlouvách.
 • Se zdravotnickými pracovníky komunikujeme transparentním a profesionálním způsobem, v souladu se zákony a předpisy. Nenabízíme an neposkytujeme nic, co by mohlo:
  • (a) nevhodně ovlivnit postupy předepisování nebo
  • (b) podporovat nevhodné používání našich produktů nebo služeb.
 • Zdravotnické pracovníky informujeme o výhodách a rizicích našich produktů a služeb. Tím napomáháme ve vhodném předepisování a používání pacienty.
 • Organizujeme nebo sponzorujeme sympozia, kongresy, informační prezentace a další akce pro zdravotnické pracovníky a skupiny hájící zájmy pacientů. Můžeme tak informovat o vědeckém výzkumu a našich produktech a službách.
 • Zajišťujeme, že existuje vhodný obchodní účel v dobré víře pro jakoukoli spolupráci s externí zainteresovanou stranou z řad odborníků, v rámci konzultačních a/nebo přednáškových služeb.
 • Vyhledáváme doporučení a pokyny od externích odborníků, například na Advisory Boardech, a nezneužíváme je k nepatřičnému ovlivňování těchto odborníků.
 • Kompletně dokumentujeme povahu všech darů poskytnutých společností Sanofi a od příjemce požadujeme jasné zveřejnění příslušného účelu daru.

 • Zajišťujeme, aby programy zaměřené na dostupnost přípravků, byly v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a kodexy. To zahrnuje ty, které se týkají farmakovigilance, cen, ochrany údajů pacientů a antimonopolních zákonů, a také v souladu s vysokými standardy integrity týkajícími se interakcí s obchodními partnery a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Při jednání se státními úředníky a při zodpovědném politickém zapojení dodržujeme jasné a etické hranice. Poskytujeme přesné a vyvážené informací a zakazujeme nevhodný vliv na stanovování veřejné politiky a dalších rozhodovacích procesů.
 • Než získáme marketingová a jiná nezbytná oprávnění pro naše produkty nebo služby, nezapojujeme se do žádných aktivit se zainteresovanými stranami, které jsou nebo by mohly být vnímány jako propagační.
 • Při interakcích se zainteresovanými stranami dodržujeme osvědčené postupy, které se odrážejí v globálních, regionálních nebo místních kodexech odvětví. Mezi ty patří například Kodex postupů a Poznámky k pokynům IFPMA.