Kodex chování   Kodex chování  

Kodex chování  

Náš kodex slouží jako morální kompas. Udává náš směr, když děláme zázraky vědy, které zlepšují životy lidí.

Náš Kodex chování je naší firemní „ústavou“. Jedná se o nezbytný, povinný dokument pro všechny zaměstnance společnosti Sanofi a osoby, se kterými obchodujeme. Představuje také veřejný závazek vůči našim zainteresovaným stranám – zdravotnickým odborníkům, pacientům, vědcům, investorům – kteří mají právo vědět, čeho si ve společnosti Sanofi vážíme a jak čestným způsobem realizujeme naši strategii Play to Win.

Paul Hudson

Výkonný ředitel

Přečtěte si více

Pracujeme v odvětví, jehož účelem je prostřednictvím inovace zachraňovat životy lidí a chránit veřejné zdraví. Takový jedinečný účel s sebou přináší vysoká očekávání. Odpovědné inovace jsou proto středobodem všeho, co děláme, a náš Kodex chování nás na této cestě podporuje.

Julien Durand

Ředitel pro etiku a obchodní integritu

Přečtěte si více

Kulturastrategie společnosti Sanofi

Jsme jedna společnost, společnost Sanofi – One Sanofi. Moderní společnost v oblasti poskytování zdravotní péče, která spojuje oddané, talentované lidi a inovativní vědu, s cílem transformovat lékařskou praxi. Dnes nás motivuje jeden společný účel: hledáme zázraky vědy, abychom zlepšili životy lidí. Sdílíme společnou ambici: proměnit nemožné v možné pro miliony lidí po celém světě.
Přečtěte si více

Firemní kultura etického jednání a řízení rizik

Abychom mohli hledat zázraky vědy, potřebujeme účinný morální kompas. Odvážný a ušlechtilý účel, jako je ten náš, vyžaduje firemní kulturu založenou na etickém jednání a obchodní integritě. Znamená to, že my všichni do práce přinášíme své nejlepší etické já, abychom činili správná rozhodnutí pro lidi, kterým poskytujeme služby.

Přečtěte si více

Maximalizujeme příležitosti a minimalizujeme rizika

Zjistěte, jak maximalizujeme příležitosti a zároveň minimalizujeme rizika.

 • Podpora diverzity, rovnosti a inkluze

  Ve společnosti Sanofi chceme odrážet rozmanitost našich komunit. Každý den chceme projevovat své skutečné já a transformovat lékařskou praxi. Chceme mít na svět pozitivní vliv tím, kým jsme, co děláme a jakým způsobem to děláme. Uvědomujeme si, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je pracovat společně a „dávat tomu vše“

  Přečtěte si více
 • Respekt k lidem, podpora psychologické bezpečnosti a blahobytu

  Naším cílem je zlepšovat životy lidí. Zároveň chceme prosazovat respekt vůči každému jednotlivci, kdekoli na světě. To zahrnuje fyzické a psychické zdraví, bezpečnost a blaho zaměstnanců společnosti Sanofi, stejně jako náš respekt k lidským právům a svobodám, pracovním právům a slušný přístup k práci mezi všemi lidmi.

  Přečtěte si více
 • Ochrana osobních údajů a ochrana informací

  Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

  Přečtěte si více
 • Komercializace produktů a služeb

  Společnost Sanofi se zavázala k udržitelnému a dlouhodobému úspěchu organizace v souladu s naší strategií. Abychom svého účelu a ambic dosáhli, spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom pomohli zajistit, že náš přístup ke komercializaci podporuje zdraví pacientů a společnosti jako takové, dodržuje zákony a předpisy a je etický a bezúhonný.

  Přečtěte si více
 • Naše spolupráce s obchodními partnery

  Ve společnosti Sanofi spolupracujeme s různými obchodními partnery. Očekáváme od nich, že budou dodržovat nejvyšší etické standardy.

  Přečtěte si více
 • Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

  Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

  Přečtěte si více
 • Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

  Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

  Přečtěte si více
 • Chráníme životní prostředí

  Změna klimatu je jednou z nejnaléhavějších problémů naší doby. Okamžitý i dlouhodobý úspěch společnosti Sanofi vyžaduje rozhodné vedení, které chrání naši planetu a přírodní ovzduší, zemi a vodní prostředí, na kterých lidstvo závisí.

  Přečtěte si více
 • Závazek vůči naší společnosti

  Náš přístup k sociálnímu dopadu je posílit, znovu potvrdit a upevnit náš závazek vůči společnosti a komunitám, kterým poskytujeme naše služby. Náš sociální dopad umožňují tři snahy:

  Přečtěte si více
 • Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

  Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

  Přečtěte si více
 • Udržujeme rovnováhu přínosů a rizik

  Společnost Sanofi se zavazuje transparentně komunikovat o svých produktech. Zároveň se staráme o to, aby informace o účinnosti, bezpečnostním profilu a službách byly pravidelně aktualizovány.

  Přečtěte si více
 • Urychlujeme výzkum a vývoj s vědeckou integritou

  Ve společnosti Sanofi jsme se zavázali provádět naši činnost v oblasti výzkumu a vývoje bezúhonně a transparentním způsobem poskytovat relevantní informace, abychom usnadnili správné používání našich produktů.

  Přečtěte si více
 • Naše interakce se zainteresovanými stranami

  Společnost Sanofi se zavázala, že při jednání se zainteresovanými stranami zachová zaměření na pacienta a že bude jednat čestně, s respektem, s legitimním záměrem, transparentně a odpovědně.

  Přečtěte si více
 • Prosazujeme finanční integritu

  Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

  Přečtěte si více
 • Dodržujeme správné provozní postupy

  Ve společnosti Sanofi vyrábíme a distribuujeme produkty nejvyšší kvality po celém světě, abychom zlepšili životy lidí.

  Přečtěte si více
 • Transformujeme medicínu prostřednictvím digitálních řešení

  Společnost Sanofi využívá technologie k transformaci lékařské praxe a vytvoření bezpečného a etického prostředí (ethics-by-design) pro digitální řešení.

  Přečtěte si více