Objevte náš Kodex chování

Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

Společnost Sanofi podporuje zákony propagující spravedlivou hospodářskou soutěž a obchodní praktiky, a také zásadně důležitý ekosystém inovací. Všechny tyto zákony dodržujeme všude tam, kde podnikáme. Nikdy se nepokoušíme získat konkurenční výhodu prostřednictvím neetických nebo nezákonných obchodních praktik. To zahrnuje náš závazek nikdy se nezapojovat nebo zdánlivě nezapojovat do znevažování našich konkurentů, uvalování omezení na dodavatele nebo zákazníky nebo zneužívání dominantního postavení na trhu prostřednictvím nepatřičné dohody nebo jakéhokoli tajné dohody či jednání s konkurenty.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Společnost Sanofi prostřednictvím volné a spravedlivé hospodářské soutěže poskytuje inovace, usiluje o kvalitu a rozšiřuje možnosti pro pacienty, zlepšuje zdravotní výsledky a plní očekávání svých zainteresovaných stran a společnosti jako celku.
 • Tím, že společnost Sanofi podporuje a prosazuje rovné podmínky, pomáhá tím, aby se pacientům dostávalo nejlepších způsobů léčby, a zároveň podporuje udržitelnost našeho odvětví.
 • Prosazujeme a chráníme práva duševního vlastnictví, která jsou zásadní pro podporu ekosystému založeném na investici a inovaci. Společnost Sanofi také uznává, že jakékoli dominantní postavení na trhu, které je výsledkem takových práv, budou regulační orgány v oblasti zdravotní péče respektovat prostřednictvím usnadnění přístupu pacientům.
 • Spolupracujeme s různými zainteresovanými stranami, jakož i partnerskými obchodními sdruženími a pořadateli konferencí, abychom podpořili volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž.

Jak minimalizujeme rizika

 • Spoléháme se na silnou síť odborníků po celém světě, abychom dodržovali všechny zákony a předpisy, které podporují volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž. Uplatňujeme naše etické principy tam, kde zákony nemusí být dostatečné, s cílem poskytovat rovné podmínky.
 • Zakazujeme našim zaměstnancům a obchodním partnerům provozovat aktivity s našimi konkurenty, dodavateli nebo zákazníky, které by vedly k získání neoprávněné výhody společnosti Sanofi.
 • Ochrana osobních údajů a ochrana informací

  Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

  Přečtěte si více
 • Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

  Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

  Přečtěte si více
 • Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

  Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

  Přečtěte si více
 • Prosazujeme finanční integritu

  Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

  Přečtěte si více