Objevte náš Kodex chování

Bojujeme s úplatkářstvím a korupcí

Společnost Sanofi netoleruje žádnou formu úplatkářství nebo zneužívání moci pro osobní prospěch. To platí jak pro naše zaměstnance, obchodní partnery, tak pro zainteresované strany, které se podílejí na vědeckých zázracích, které zlepšují životy pacientů.

Takové úplatkářství a korupce zahrnují poskytování (nebo přijímání) čehokoli hodnotného jakékoli osobě (nebo od jakékoli osoby) za účelem ovlivnění jakéhokoli chování nebo rozhodnutí, zejména zdravotnických pracovníků, pacientských organizací, státních úředníků a státních organizací. Korupce škodí pacientům, narušuje důvěru ve zdravotnictví a může omezit investice do léků. Korupce také podporuje nerovnost v oblasti zdraví a brzdí ekonomický rozvoj, porušuje lidská práva a brání udržitelnosti životního prostředí Naše netolerance vůči jakémukoli druhu korupce vede společnost Sanofi k budování pevné kultury integrity. Také nás to motivuje k boji proti korupci mimo naši organizaci, všude tam, kde to může bránit našemu záměru.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Prevence úplatkářství a korupce, jak v rámci společnosti Sanofi, tak ve všech oblastech, které se dotýkají našeho sektoru, umožňuje společnosti Sanofi realizovat svůj účel a zajistit udržitelnost našeho odvětví prostřednictvím inovací, podporou vysoké kvality produktů a služeb a ochranou veřejných a soukromých zdrojů za účelem zlepšení zdravotních výsledků a naplnění očekávání společnosti.
 • Prokazujeme naši důvěryhodnost vůči pacientům a našim zainteresovaným stranám prostřednictvím našeho závazku k interní prevenci úplatkářství a korupce a prostřednictvím našeho odhodlání bojovat s nimi i mimo naši organizaci
 • Umožňujeme našim zaměstnancům proaktivně identifikovat, hodnotit a zmírňovat potenciální rizika úplatkářství a korupce a k jejich zvládání upřednostňovat naše zdroje.
 • Zapojujeme se do společných iniciativ a iniciativ zahrnujících více stran napříč biofarmaceutickým průmyslem. V rámci boje proti korupci a podpory odolnosti zdravotnických systémů také spolupracujeme s pacienty, zdravotnickými pracovníky, občanskou společností a multilaterálními organizacemi.

Jak minimalizujeme rizika

 • Našim zaměstnancům nebo obchodním partnerům zakazujeme účastnit se jakéhokoli jednání nebo domnělého činu úplatkářství a korupce. Požadujeme, aby nahlásili jakékoli potenciální úplatkářství a korupci. Pravidelně našim zaměstnancům poskytujeme školení, jak takové jednání identifikovat a předcházet mu.
 • Zakazujeme platby za urychlené vyřízení, i když je to povoleno zákonem.
 • Zakazujeme zaměstnancům dávat nebo přijímat dary od třetích stran.
 • Zabezpečujeme naše postupy a eliminujeme překážky, které zaměstnancům nebo obchodním partnerům brání v tom, aby důvěrně ohlašovali obavy týkající se úplatkářství nebo korupce a poskytujeme ochranu proti odvetným opatřením.
 • Podporujeme robustní funkci etiky a dodržování předpisů, která může vykonávat své povinnosti nezávisle a má přímý přístup k výkonnému vedení.
 • Využíváme naše zkušené odborníky po celém světě k zajištění dodržování všech zákonů a předpisů proti úplatkářství a korupci. Uplatňujeme naše etické principy v situacích, kde zákony nemusí splňovat nejvyšší standardy obchodní integrity.
 • U našich obchodních partnerů, včetně dodavatelů, zákazníků a obchodních a marketingových zprostředkovatelů třetích stran, provádíme protikorupční due diligence proces na základě rizik, a to před jejich zapojením a pravidelně během našeho partnerství. Jakýkoli potenciální problém, který se v rámci tohoto sledování objeví, je přezkoumán a posouzen za účelem vyhodnocení potřeby plánu na zmírnění rizik, včetně případného ukončení pracovního poměru.
 • Ochrana osobních údajů a ochrana informací

  Společnost Sanofi se zavázala k ochraně osobních údajů a zabezpečení informací na všech úrovních organizace ve prospěch pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran a k zajištění kompletního dodržování regulačních povinností.

  Přečtěte si více
 • Podporujeme volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž

  Sanofi se snaží poskytovat lepší výsledky pacientům, komunitám a zainteresovaným stranám tím, že zajišťuje průlomové terapie ve správný čas a ze správných důvodů. Podporujeme rovné podmínky, ve kterých společnosti svobodně a spravedlivě sledují vědecké zázraky bez nepřiměřených výhod.

  Přečtěte si více
 • Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

  Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

  Přečtěte si více
 • Prosazujeme finanční integritu

  Zavázali jsme se k integritě našich finančních aktivit, abychom realizovali náš záměr a zajistili naši roli důvěryhodného partnera při plnění potřeb veřejného zdraví a rozšiřování inovací v oblasti zdraví. Finanční integrita je zásadní pro ochranu pacientů, kterým sloužíme, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, zainteresovaných stran a finančních trhů.

  Přečtěte si více