Objevte náš Kodex chování

Chráníme životní prostředí

Změna klimatu je jednou z nejnaléhavějších problémů naší doby. Okamžitý i dlouhodobý úspěch společnosti Sanofi vyžaduje rozhodné vedení, které chrání naši planetu a přírodní ovzduší, zemi a vodní prostředí, na kterých lidstvo závisí.

Ve společnosti Sanofi naše odhodlání zlepšovat životy lidí přesahuje hranice inovací ve zdravotnictví. Jako celosvětová organizace neseme také velkou odpovědnost za to, že podnikneme kroky vedoucí ke zmírnění důsledků klimatických změn na lidské zdraví dnes i pro budoucí generace. To zahrnuje nedostatek potravin a vody, sníženou kvalitu ovzduší a podmínky podporující šíření nemocí a alergií. Mezi tyto kroky patří minimalizace dopadu našich produktů a činností na životní prostředí a podpora ostatních v podobném úsilí. Rovněž zlepšujeme vlastní odolnost tváří v tvář ekologickým změnám.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Každé rozhodnutí, které činíme s očekáváními pacientů, našich zaměstnanců a zainteresovaných stran, včetně investorů a vlád, směřuje k ochraně životního prostředí.
 • Do roku 2030 se chceme dopracovat k uhlíkové neutralitě a do roku 2045 maximálně snížíme emise v celém našem hodnotovém řetězci. Díky tomu můžeme konečně kompenzovat to, co nelze snížit a přispějeme k omezení globálního oteplování na 1,5 °C.
 • Omezením naší ekologické stopy a přijetím oběhových řešení, která šetří energii a snižují množství odpadu, podporujeme ochranu a udržitelnost konečných zdrojů naší planety, ať už s ohledem na vzduch, zemi nebo vodu.
 • Zlepšujeme environmentální profil našich produktů a služeb. Zajištěním jejich udržitelnosti, protože svět se snaží zamezit klimatickým změnám. Povzbuzujeme ostatní v našem sektoru, aby podnikli podobné kroky.
 • Snižujeme negativní dopad klimatických změn na lidské zdraví, podporujeme prevenci předčasných úmrtí, nemocí souvisejících se znečištěním ovzduší, jako jsou respirační infekce, onemocnění srdce a rakovina plic; k onzumace nebo kontakt s kontaminovanou vodou, která způsobuje gastrointestinální onemocnění a alergie; a zdravotní důsledky citlivé na klima, jako jsou extrémní vedra, záplavy, sucha a požáry.
 • Poskytujeme podporu a rozvoj zaměstnancům a obchodním partnerům, kteří se starají o naši planetu, jednají v jejím zájmu a pracují jako součást společnosti s předními ekologickými principy.
 • Hodnotíme příležitosti související s klimatickými změnami pro naše podnikání, s cílem vyvíjet efektivní strategie, které umožňují možnosti přechodu.

Jak minimalizujeme rizika

 • Upřednostňujeme ekologicky uvědomělé rozhodování na všech úrovních organizace a vybízíme k chování, které vědomě chrání životní prostředí.
 • Zabraňujeme kontaminaci a poškozování životního prostředí zaváděním zásad a postupů, které odrážejí naše hodnoty coby ekologicky odpovědné společnosti.
 • Zabraňujeme nemocem spojeným s kontaminací životního prostředí prostřednictvím činností v rámci společnosti Sanofi i mimo ni. Tyto činnosti mají pozitivní dopad na společnost jako celek a na naše naše různorodé komunity.
 • Činíme rozhodnutí, která upřednostňují naše hodnoty v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti.
 • Snižujeme riziko ztráty důvěry a dobré pověsti zainteresovaných stran – máme totiž nezpochybnitelný a transparentní závazek pečovat o životní prostředí. To dáváme najevo prostřednictvím jasných a výstižných kroků, které veřejně zpřístupňujeme v podobě pravdivých a úplných informací.
 • Při výběru našich obchodních partnerů upřednostňujeme ochranu životního prostředí.
 • V našem provozu a hodnotovém řetězci posuzujeme rizika související se změnou klimatu, abychom vytvořili efektivní strategie zmírňování rizik.
 • Závazek vůči naší společnosti

  Náš přístup k sociálnímu dopadu je posílit, znovu potvrdit a upevnit náš závazek vůči společnosti a komunitám, kterým poskytujeme naše služby. Náš sociální dopad umožňují tři snahy:

  Přečtěte si více