Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Sanofi δεσμεύεται να εστιάζει διαρκώς στους ασθενείς, καθώς και να ενεργεί με ακεραιότητα, σεβασμό, νόμιμη πρόθεση, διαφάνεια και υπευθυνότητα κατά την αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της Sanofi, πρέπει να αλληλεπιδρούμε και να συνεργαζόμαστε με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στο οικοσύστημα υγείας με πολλούς τρόπους. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν ασθενείς και οργανώσεις ασθενών, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας, κρατικούς αξιωματούχους και επιστημονικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων. Αυτές οι ανταλλαγές είναι η γενεαλογία της βιοφαρμακευτικής καινοτομίας και της πρόσβασης των ασθενών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για την προώθηση της φροντίδας των ασθενών, οι αλληλεπιδράσεις μας με κάθε ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις δεοντολογικές αρχές της Sanofi. Αυτό περιλαμβάνει την κοινή χρήση της εστίασης και της δέσμευσης των ασθενών και των καταναλωτών στην ακεραιότητα, την αναγνώριση των συγκρούσεων συμφερόντων, τον σεβασμό της αμοιβαίας ανεξαρτησίας, την υιοθέτηση της διαφάνειας και την ανάληψη ευθύνης για τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεών μας. Η Sanofi δεσμεύεται επίσης για παραγωγικό δημόσιο διάλογο και υπεύθυνη πολιτική συμμετοχή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή μας.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Προάγοντας τις αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τις δεοντολογικές αρχές και αναγνωρίζοντας πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ενισχύουμε την αξιοπιστία της απόδοσης της Sanofi, καθώς και τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος υγείας στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.
 • Αλληλεπιδρώντας με ασθενείς, οργανώσεις ασθενών και φροντιστές, κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών, καθώς και τον αντίκτυπο των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, αξιοποιώντας αυτά τα διδάγματα ως καθοδήγηση για τη συνεχή βελτίωση στην εργασία μας.
 • Με σεβασμό, επιτρέποντας στους ασθενείς και τους φροντιστές να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους, προάγουμε την έρευνα και βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώπων.
 • Παρέχοντας υπεύθυνες επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κλινικές πληροφορίες, πληροφορίες για τα προϊόντα και τις πολιτικές σε ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, των φροντιστών, των επαγγελματιών υγείας και των αρχών, βελτιώνουμε τη φροντίδα των ασθενών και υποστηρίζουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
 • Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μάρκετινγκ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, βοηθάμε στη μεγιστοποίηση των οφελών για τα συστήματα υγείας και τους ασθενείς.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Δεσμευόμαστε να εντοπίζουμε προνοητικά, να αποφεύγουμε ή/και να μετριάζουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων της Sanofi με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Παρατηρούμε σαφή δεοντολογικά όρια κατά την αλληλεπίδραση με ασθενείς και φροντιστές, ατομικά και ως μέρος οργανισμών ασθενών, με σεβασμό στην αυτονομία τους και τον εθελοντικό χαρακτήρα αυτών των αλληλεπιδράσεων.
 • Διασφαλίζουμε ότι η οικονομική και σε είδος υποστήριξή μας προς τους οργανισμούς ασθενών είναι διαφανής και αντικατοπτρίζεται στις γραπτές συμφωνίες.
 • Αλληλεπιδρούμε με τους επαγγελματίες υγείας με διαφανή και επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς και χωρίς να προσφέρουμε ή να παρέχουμε οτιδήποτε θα μπορούσε
  • (α) να επηρεάσει ανάρμοστα τις πρακτικές συνταγογράφησης ή
  • (β) να ενθαρρύνει την ακατάλληλη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους των προϊόντων και των υπηρεσιών μας για να συμβάλλουμε στην προώθηση της κατάλληλης συνταγογράφησης και χρήσης από τους ασθενείς.
 • Οργανώνουμε ή επιχορηγούμε συμπόσια, συνέδρια, ενημερωτικές παρουσιάσεις και άλλες εκδηλώσεις για τους επαγγελματίες υγείας και τις ομάδες υπεράσπισης ασθενών με σκοπό την ακριβή ενημέρωσή τους σχετικά με την επιστημονική έρευνα, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 • Διασφαλίζουμε ότι υπάρχει κατάλληλος καλόπιστος επιχειρηματικός σκοπός για οποιαδήποτε εμπλοκή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για συμβουλευτικές ή/και ομιλητικές υπηρεσίες.
 • Αναζητούμε συστάσεις και συμβουλές από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για παράδειγμα σε συμβουλευτικές επιτροπές, και διασφαλίζουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό την ανάρμοστη επιρροή αυτών των εμπειρογνωμόνων.
 • Τεκμηριώνουμε πλήρως τη φύση όλων των δωρεών που πραγματοποιούνται από τη Sanofi και απαιτούμε από τον δικαιούχο, σαφή γνωστοποίηση του κατάλληλου σκοπού των δωρεών.
 • Διασφαλίζουμε ότι τα προγράμματα πρόσβασης συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κώδικες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση, την τιμολόγηση, την προστασία των δεδομένων των ασθενών και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, καθώς και με υψηλά πρότυπα ακεραιότητας που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις με επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Παρατηρούμε σαφή και δεοντολογικά όρια κατά την αλληλεπίδραση με κρατικούς αξιωματούχους και κατά την ανάληψη υπεύθυνης πολιτικής δέσμευσης, την παροχή ακριβών και ισορροπημένων πληροφοριών και την απαγόρευση ανάρμοστης επιρροής στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Δεν εμπλεκόμαστε σε δραστηριότητες με ενδιαφερόμενα μέρη που είναι ή θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προωθητικές πριν από την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας και άλλων απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Τηρούμε τις ηγετικές πρακτικές στις αλληλεπιδράσεις των ενδιαφερομένων μερών που αντικατοπτρίζονται στους παγκόσμιους, περιφερειακούς ή τοπικούς κλαδικούς Κώδικες, όπως ο Κώδικας Πρακτικής IFPMA (Διεθνή Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών) και οι Σημειώσεις για Καθοδήγηση.