Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Εμπορευματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η Sanofi δεσμεύεται για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Προκειμένου να διατηρήσουμε τον σκοπό και τις φιλοδοξίες μας, συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική μας προσέγγιση προάγει την ευημερία των ασθενών και της κοινωνίας, συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς και λειτουργεί δεοντολογικά και με ακεραιότητα.

Αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών, βελτιώνοντας έτσι τη ζωή των ανθρώπων. Σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, δεσμευόμαστε να τηρούμε υψηλά δεοντολογικά πρότυπα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ασθενών και των ενδιαφερόμενων μερών. Η αναζήτηση των θαυμάτων της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων απαιτεί ένα οικοσύστημα βιολογικών επιστημών που επιβραβεύει την καινοτομία και διασφαλίζει ότι όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας έχουν πρόσβαση σε αυτά.  Δεσμευόμαστε να παρουσιάζουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με την αίσθηση του επείγοντος και να βελτιώνουμε συνεχώς αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και τις επιχειρηματικές μας διαδικασίες.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Επιδιώκοντας μια εμπορική προσέγγιση που καθοδηγεί τους ζωτικής σημασίας πόρους προς την κάλυψη των ανεπαρκώς εξυπηρετούμενων αναγκών υγείας, τη βελτίωση της έρευνας και ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την επέκταση της πρόσβασης για την τρέχουσα και μελλοντική ευημερία των ασθενών.
 • Συνεργαζόμενοι με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την εμπορική διάθεση των καλύτερων δυνατών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για τους ασθενείς.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Παρουσιάζουμε μια εμπορική προσέγγιση για νέα προϊόντα που βασίζεται στις Παγκόσμιες Αρχές Πρόσβασης και Τιμολόγησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τέσσερα κριτήρια:
  • συνολική προστιθέμενη αξία των προϊόντων
  • διαθεσιμότητα ή αναμενόμενη διαθεσιμότητα παρόμοιων θεραπειών
  • ικανότητα των χωρών να έχουν τα μέσα οικονομικά νέα φάρμακα
  • μοναδικοί παράγοντες ειδικοί για το φάρμακο ή το εμβόλιο κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας
 • Παλεύουμε για γρήγορη, ευρεία και δίκαιη πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ανεξάρτητα από την ικανότητα ενός ατόμου να πληρώσει.
 • Είμαστε διαφανείς ως προς την εμπορική μας προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχουμε σχετικά με τα προϊόντα μας και τις καταστάσεις ασθενειών που επηρεάζουν, των δεδομένων που συλλέγουμε και των προμηθειών των προϊόντων μας.
 • Προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με δεοντολογικό τρόπο, με ακεραιότητα και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σχεδιάζουμε επικοινωνίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ώστε να είναι ακριβείς, ισορροπημένες και όχι παραπλανητικές