Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Διατήρηση της οικονομικής ακεραιότητας

Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Sanofi ως προς την υλοποίηση του σκοπού μας, διασφαλίζοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εξυπηρέτηση των αναγκών δημόσιας υγείας και την επέκταση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η οικονομική ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ασθενών που εξυπηρετούμε, καθώς και των εργαζομένων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηματοοικονομικών αγορών.

Συνεπώς, τα οικονομικά αρχεία της Sanofi έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλιστεί ότι δεν παραπλανούμε τους επενδυτές, τους νομοθέτες, τις αρχές και το κοινό σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της εταιρείας μας.

Ως εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η Sanofi έχει την ευθύνη να δημιουργεί και να τηρεί ακριβή βιβλία, αρχεία και λογαριασμούς, καθώς και να υποβάλλει ακριβείς οικονομικές καταστάσεις που ενστερνίζονται τη διαφάνεια μέσω της δημόσιας γνωστοποίησης ουσιωδών πληροφοριών. Εκτός από τους ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους και τις διαδικασίες για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων που προάγουν τη συμμόρφωση με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, η οικονομική ακεραιότητά μας επεκτείνεται σε μια αυστηρή απαγόρευση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Η Sanofi συμμορφώνεται με τους κρατικούς φορολογικούς κανόνες, τους περιορισμούς σε απορριφθέντα ή περιορισμένα μέρη και τα ερωτήματα από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Διατηρώντας την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση στην επιχείρησή μας από τους ασθενείς που εξυπηρετούμε, καθώς και από τους εργαζομένους μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
 • Υιοθετώντας τη διαφάνεια ακριβών ουσιωδών πληροφοριών μέσω δημόσιας γνωστοποίησης.
 • Τοποθετώντας τους εαυτούς μας ως προτιμώμενο συνεργάτη σε δραστηριότητες χρηματοδότησης και σύναψης συμβάσεων που είναι θεμελιώδεις για την καινοτομία μας και την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών για τους ασθενείς.
 • Λαμβάνοντας καλύτερες αποφάσεις με βάση ολοκληρωμένες, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες.
 • Διευκολύνοντας την ανάπτυξη οικονομικών πόρων για τον επιδιωκόμενο και εγκεκριμένο σκοπό τους, ενισχύοντας την ευελιξία μας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και κατευθύνοντας το κεφάλαιο όπου χρειάζεται.
 • Τοποθετώντας τη Sanofi ως ηγέτη στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της βιωσιμότητας και της οικονομικής μας απόδοσης στον κόσμο.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Διατηρούμε ισχυρές διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση πλήρων, ακριβών και έγκαιρων βιβλίων, αρχείων και λογαριασμών που αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητές μας.
 • Διατηρούμε ισχυρούς ελέγχους στις οικονομικές αναφορές που επιτρέπουν στη Sanofi να συμμορφώνεται με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.
 • Διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των ουσιωδών πληροφοριών πριν από τη δημόσια γνωστοποίηση και γνωστοποιούμε ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες μόνο σε άτομα που πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες.
 • Απαγορεύουμε τις συναλλαγές με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό κέρδος, όπως και την «υπόδειξη» άλλων, ώστε να μπορούν να το κάνουν.
 • Διαθέτουμε ισχυρές πολιτικές που δεν ανέχονται οποιαδήποτε δωροδοκία ή άλλη εύνοια για να επηρεάσουμε μια απόφαση άλλου προσώπου ή οντότητας που μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Sanofi.
 • Παρέχουμε πλήρεις, ακριβείς και έγκαιρες απαντήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές που αξιολογούν τις οικονομικές καταστάσεις μας.
 • Διεξάγουμε ελέγχους για να συμμορφωθούμε με τους περιορισμούς σε απορριφθέντα ή περιορισμένα μέρη.
 • Τηρούμε κανόνες και προγράμματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
 • Εκπληρώνουμε τον ρόλο μας ως υπεύθυνη εταιρεία πληρώνοντας φόρους στις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
 • Τηρούμε μια επίσημη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προκειμένου να διατηρήσουμε τα δικαιώματα που έχουμε παραχωρήσει και τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει με άτομα ή οντότητες εκτός της Sanofi.