Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Duy trì sự Liêm chính trong Tài chính

Chúng ta cam kết đảm bảo sự liêm chính trong các hoạt động tài chính của Sanofi để hiện thực hóa mục đích của mình, đảm bảo vai trò là đối tác đáng tin cậy trong việc phục vụ các nhu cầu y tế công cộng và mở rộng đổi mới y tế. Sự liêm chính trong tài chính là yếu tố đặc biệt quan trọng để bảo vệ các bệnh nhân mà chúng ta phục vụ cũng như các nhân viên, các bên liên quan và thị trường tài chính.

Vì vậy, hồ sơ tài chính của Sanofi được thiết kế để đảm bảo rằng chúng ta không gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, nhà lập pháp, cơ quan có thẩm quyền và công chúng về các khía cạnh tài chính của công ty.

Là một công ty niêm yết công khai, Sanofi có trách nhiệm lập và duy trì sổ sách, hồ sơ và tài khoản một cách chính xác cũng như nộp các báo cáo tài chính chính xác, đảm bảo tính minh bạch thông qua việc công bố công khai các thông tin quan trọng. Ngoài các biện pháp kiểm soát và quy trình nội bộ chặt chẽ đối với báo cáo tài chính nhằm thúc đẩy sự tuân thủ Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung (GAAP), sự liêm chính trong tài chính của chúng ta còn mở rộng đến việc nghiêm cấm giao dịch nội gián và rửa tiền. Sanofi tuân thủ các quy tắc quản lý thuế, yêu cầu hạn chế đối với các bên bị từ chối hoặc bị hạn chế và các yêu cầu từ kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách duy trì niềm tin và sự tin tưởng trong hoạt động kinh doanh từ những bệnh nhân mà chúng ta phục vụ cũng như các nhân viên, các bên liên quan và thị trường tài chính.
 • Bằng cách duy trì tính minh bạch và tính chính xác của các thông tin quan trọng thông qua việc công bố công khai.
 • Bằng cách định vị bản thân là đối tác uy tín trong các hoạt động tài chính và thỏa thuận kinh doanh, đây là nền tảng cho sự đổi mới của chúng ta và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bệnh nhân.
 • Bằng cách đưa ra quyết định phù hợp hơn dựa trên thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
 • Bằng cách ưu tiên phân bổ các nguồn lực tài chính cho mục đích dự kiến và đã được phê duyệt, tăng cường tính nhanh nhạy của chúng ta để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và điều hướng vốn khi cần thiết.
 • Bằng cách định vị Sanofi là công ty hàng đầu trong việc tăng cường mối liên kết giữa tính bền vững của thế giới và hiệu quả tài chính của chúng ta.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta duy trì các quy trình chặt chẽ để lập và duy trì sổ sách, hồ sơ và tài khoản đầy đủ, chính xác và kịp thời, điều này phản ánh trong các hoạt động của chúng ta.
 • Chúng ta duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với báo cáo tài chính, nhằm đảm bảo Sanofi tuân thủ Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung (GAAP).
 • Chúng ta duy trì tính bảo mật của các thông tin quan trọng trước khi công bố công khai và chỉ tiết lộ thông tin quan trọng không được công khai cho những người cần biết thông tin này.
 • Chúng ta nghiêm cấm giao dịch dựa trên thông tin mật vì lợi ích cá nhân, cũng như “mách nước” cho người khác để họ có thể làm như vậy.
 • Chúng ta có các chính sách mạnh mẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi hối lộ hoặc ưu ái nào khác để ảnh hưởng đến quyết định của một cá nhân hoặc tổ chức có quyền ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Sanofi.
 • Chúng ta cung cấp phản hồi đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài, những người đánh giá báo cáo tài chính của chúng ta.
 • Chúng ta tiến hành đánh giá để tuân thủ các yêu cầu hạn chế đối với các bên bị từ chối hoặc bị hạn chế.
 • Chúng ta duy trì các quy tắc và chương trình để phòng chống rửa tiền.
 • Chúng ta hoàn thành vai trò của mình với tư cách là một tổ chức doanh nghiệp có trách nhiệm bằng cách nộp thuế tại các quốc gia nơi chúng ta hoạt động.
 • Chúng ta tuân thủ quy trình ký kết hợp đồng chính thức để duy trì các quyền mà chúng ta đã cấp và nghĩa vụ mà chúng ta phải thực hiện với các cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài Sanofi.