Nguồn ảnh:

Trang chủ: Yann Audic

Thông điệp từ Paul Hudson: Jean Chiscano

Thông điệp từ Julien Durand: Christel Sasso /HÌNH ẢNH CAPA

Văn hóa và Chiến lược của Sanofi: Vincent Fournier / Chúng ta vượt khỏi vùng an toàn: Vincent Fournier / Chúng ta chủ động hành động: Vincent Fournier / Chúng ta chủ động hành động vì bệnh nhân và khách hàng: Oscar Siagan / Chúng ta là Một Sanofi: Yann Audic

Văn hóa Đạo đức &Rủi ro: Yann Audic

Ủng hộ sự Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập: Yann Audic

Tôn trọng Con người, Thúc đẩy An toàn Tâm lý và Hạnh phúc: Yann Audic

Bảo vệ Quyền riêng tư Dữ liệu và Bảo vệ Thông tin: Yann Audic

Thương mại hóa Sản phẩm và Dịch vụ: Vincent Fournier

Hợp tác với các Đối tác Kinh doanh: Yann Audic

Cạnh tranh Tự do và Công bằng: Pavel Golovkin / Ảnh Capa

Chống Hối lộ và Tham nhũng: Yann Audic

Bảo Vệ Môi Trường: Frederik Wissink/Ảnh Capa

Cam kết với Xã hội: DNDi

Sử dụng Phương tiện Truyền thông Xã hội và Giao tiếp Có trách nhiệm: Yann Audic

Duy trì Cân bằng Lợi ích-Nguy cơ: Aleksandar Nakic – Hình ảnh Getty


Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển với sự Liêm chính trong Khoa học: Vincent Fournier

Tương tác với các Bên liên quan: Yann Audic

Duy trì sự Liêm chính trong Tài chính: Yann Audic

Duy trì Thực hành Hoạt động Tốt: Martin Joppen

Chuyển đổi Y tế thông qua Sức khỏe số: Vệ tinh Tình yêu

Cách nêu lên mối quan ngại: Yann Audic

Bộ Quy tắc Ứng xử này áp dụng cho ai?: Yann Audic