Bộ Quy tắc Ứng xử này áp dụng cho ai?

tốt hơn

Bộ Quy tắc Ứng xử này áp dụng cho ai?

Bộ Quy tắc của chúng ta áp dụng cho tất cả nhân viên của Sanofi và bất kỳ ai đang làm việc hoặc đại diện cho Sanofi, ví dụ như các nhà thầu và đối tác kinh doanh. Nó giúp chúng ta hiểu các giá trị và kỳ vọng để định hướng công việc của mình. Nó mô tả các hành vi mà tất cả chúng ta cần thể hiện để áp dụng các giá trị và kỳ vọng của chúng ta vào thực tế. Điều quan trọng không kém là nó giúp chúng ta hoàn thành mục đích giúp mọi người cảm thấy tốt hơn và sống thọ hơn. Hiểu và thực hiện Bộ Quy tắc của chúng ta là một điều kiện để làm việc tại Sanofi. Sanofi thúc đẩy các tiêu chuẩn cao về ứng xử có đạo đức với tất cả các bên liên quan, bao gồm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chính phủ, tổ chức nghiên cứu và tổ chức của bệnh nhân.

Bộ Quy tắc này là tài liệu tham khảo cơ bản làm cơ sở cho các tiêu chuẩn và quy trình của Sanofi, nhằm hỗ trợ một nền văn hóa liêm chính trong toàn bộ doanh nghiệp và với tất cả những người mà chúng ta tương tác.

Có thể có những trường hợp khi việc áp dụng cụ thể Bộ Quy tắc sẽ thay đổi, tùy thuộc vào luật pháp hoặc quy định của địa phương. Trong trường hợp Bộ Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn ứng xử cao hơn so với các tiêu chuẩn được đặt ra trong luật pháp hoặc quy định của địa phương, thì Bộ Quy tắc của chúng ta phải được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp luật pháp hoặc quy định của địa phương áp đặt các tiêu chuẩn ứng xử cao hơn so với các tiêu chuẩn được quy định trong Bộ Quy tắc, luật pháp và quy định của địa phương phải được ưu tiên áp dụng.