Działamy w branży, której celem jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań ratujących ludzkie życie i chroniących zdrowie publiczne.

Tak szczególna misja wiąże się ze zwiększonymi oczekiwaniami. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sposób odpowiedzialny jest w centrum naszej uwagi. Wspiera nas w tym nasz Kodeks Postępowania.

Gdy świat staje w obliczu olbrzymich zmian, a innowacje technologiczne rozwijają się w ekspresowym tempie, ruszamy w nieznane w pogoni za zdobyczami nauki. Wiele decyzji i wyzwań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, nie będzie decyzjami czarno-białymi, lecz będzie znajdowało się w obszarze szarości. Etyka i innowacja będą naszym kompasem. Będą nas prowadzić do sukcesu podczas realizacji naszej misji odkrywania tego, co niezwykłe. Od innych będzie nas odróżniać to, co , co nazywamy Play-to-Win with Integrity (uczciwością w dążeniu do sukcesu).

Wprowadzamy zmiany, które przesuwają tradycyjne granice istniejące w firmie i przeobrażają myślenie w Sanofi z myślenia w kontekście przedsiębiorstwa na myślenie w szerokim kontekście całego ekosystemu. Stąd nasze przeświadczenie, że Sanofi musi angażować się w szerzenie standardów etycznych nie tylko wśród pracowników i partnerów biznesowych. Dotyczy to naszego zaangażowania we współpracę z pacjentami, pracownikami ochrony zdrowia, dostawcami, płatnikami, organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi organizacjami rządowymi i wieloma innymi podmiotami w celu kształtowania ekosystemu odpowiedzialnej opieki zdrowotnej.


Poprawa życia milionów ludzi na całym świecie poprzez przełomowe rozwiązania w dziedzinie zdrowia wymaga kultury, której siłą napędową jest zaufanie, uczciwość i przemyślane podejmowanie ryzyka.

Unikanie z jednej strony nadmiernej ostrożności, z drugiej – niefrasobliwości, pozwala nam wypracować właściwą równowagę pomiędzy możliwościami i ryzykiem a także dokonywać odważnych i świadomych wyborów, stawiając pacjentów zawsze na pierwszym miejscu.

Standardy etyczne wyrażone w podejściu ethics-by-design, przemyślane podejmowanie ryzyka, uproszczona organizacja pracy, współpraca z interesariuszami, zrównoważony rozwój i przejrzystość są podstawowymi elementami naszej strategii.

Najbardziej wartościowymi i trwałymi firmami przyszłości będą te, które już dziś wspierają takie działania.

Naszym drogowskazem jest odwaga, aby zawsze postępować właściwie, we właściwym czasie i z właściwych powodów, podtrzymując nasze zobowiązanie do etyki i uczciwości każdego dnia i w każdym przedsięwzięciu, którego się podejmujemy. Jest to zakorzenione w poczuciu sprawiedliwości organizacyjnej i bezpieczeństwie psychologicznym, w tym otwartości na różnorodne opinie, reagowaniu na nieprawidłowości, kwestionowaniu status quo i wyrażaniu opinii bez obawy przed odwetem.

Niniejszy Kodeks Postępowania dotyczy aspektów, które naszym zdaniem są niezbędne do realizacji naszego zobowiązania wobec pacjentów i społeczeństwa, w tym działań mających na celu maksymalizację możliwości i minimalizację ryzyka w każdym z obszarów naszej działalności.


Nasi pracownicy i interesariusze mają dostęp do różnych zasobów i materiałów dotyczących Kodeksu Postępowania. Zdajemy sobie sprawę z szybkich zmian zachodzących w środowisku, w którym działamy. Dlatego firma Sanofi jest gotowa wciąż się uczyć i doskonalić.

Liczymy na to, że każdy z Was zaangażuje się i stanie się ambasadorem naszego Kodeksu Postępowania. W ten sposób przyspieszymy naszą transformację kulturową i realizację naszej szlachetnej misji.